Quyết định 699/QĐ-TTg

Quyết định 699/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 699/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống trường đại học cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tầm nhìn 2050


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 699/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI VÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

- Đáp ứng yêu cầu về Chiến lược quốc gia về giáo dục và đào tạo trước mắt và lâu dài phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế;

- Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tri thức cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và những ngành mũi nhọn của cả nước;

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, tương đương trình độ quốc tế, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển bền vững.

- Giải quyết những khó khăn, bất cập về không gian và điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các trường đại học, cao đẳng trong thành phố Hồ Chí Minh và những ảnh hưởng của hệ thống trường tới sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh;

- Làm cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng.

2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu bố trí hệ thống các trường đại học, cao đẳng trong vùng thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các đơn vị hành chính: thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và các tỉnh xung quanh vùng thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các chỉ tiêu chính

a) Dự báo quy mô đào tạo:

- Năm 2015: 700.000 – 800.000 sinh viên

- Năm 2025: 1.100.000 – 1.200.000 sinh viên

- Quy mô sinh viên/1 khu đại học: 35.000 – 120.000 sinh viên

b) Dự báo quy mô sử dụng đất:

- Năm 2015: 4.500 – 9.000 ha

- Năm 2025: 7.000 – 15.000 ha

c) Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu: 65m2/sinh viên

d) Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu: 100 l/người/ngày đêm

- Chỉ tiêu thoát nước tối thiểu: 100 l/người/ngày đêm

- Chỉ tiêu cấp điện tối thiểu: 150 W/sinh viên

4. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng hệ thống trường đại học và cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh.

- Phù hợp với các nguyên tắc và định hướng phát triển không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành;

- Đảm bảo các tiêu chí về điều kiện đất đai, khoảng cách, kết nối với hệ thống hạ tầng quốc gia, liên vùng và liên khu vực (đặc biệt là giao thông);

- Giảm mật độ sinh viên và số lượng trường trong khu vực trung tâm đô thị;

- Không cản trở các hoạt động phát triển đô thị;

- Nối kết được với các đô thị, khu vực sản xuất, khu vực nghiên cứu;

- Hình thành các cụm, đô thị vệ tinh có chức năng đào tạo, đô thị với chức năng chủ yếu là đào tạo gắn với các khu vực ứng dụng trong thực tế;

- Sử dụng chung và chia sẻ các tiện ích công cộng (đầu mối giao thông, khu thể thao, cây xanh, vui chơi giải trí, ký túc xá…);

- Hạn chế tối đa việc xây dựng các trường riêng lẻ; nghiên cứu hình thành những cụm và khu đại học theo mô hình tập trung.

5. Nội dung nghiên cứu

a) Đánh giá thực trạng các cơ sở trường hiện có, các dự án đã và đang triển khai về các chỉ tiêu sử dụng đất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác, mật độ sinh viên, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

b) Đề xuất các tiêu chí hình thành mạng lưới:

- Tiêu chí di dời cải tạo các cơ sở hiện có về điều kiện cơ sở vật chất, ngành nghề đào tạo, quan hệ tương hỗ trong cấu trúc đô thị, kết cấu hạ tầng hiện có và dự kiến phát triển đô thị.v.v…;

- Tiêu chí hình thành khu đại học mới về vị trí và khoảng cách phục vụ, các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận với các hạ tầng của đô thị .v.v…; khả năng đáp ứng về đất đai; khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; lĩnh vực ngành nghề và phương thức đào tạo; nguồn vốn đầu tư và phương thức vận hành.

c) Xác định vị trí, quy mô sử dụng đất các trường đại học, cao đẳng trong vùng; các cơ sở chuyên ngành, đặc thù, đặc biệt là các ngành công nghệ ưu tiên như: điện tử, tin học, sinh học, vật liệu mới, cụ thể:

- Đề xuất danh mục cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng hiện hữu được giữ lại để cải tạo nâng cấp;

- Đề xuất danh mục các cơ sở cần di dời, đặc biệt là các trường đại học đang có nhu cầu cải tạo và xây dựng mới;

- Đề xuất hướng di dời cho các cơ sở đào tạo thuộc diện di dời trong nội thành và giải pháp chuyển đổi chức năng sử dụng đất sau khi di chuyển địa điểm.

d) Lựa chọn và đề xuất vị trí, quy mô xây dựng các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành có tầm cỡ vùng, khu vực, quốc gia và quốc tế theo mô hình đại học độc lập, khu đại học, đô thị đại học.

đ) Đề xuất giải pháp về hạ tầng kỹ thuật như: mạng lưới giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước bẩn và xử lý chất thải rắn phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới đào tạo đại học, cao đẳng.

e) Đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất các giải pháp hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

g) Đề xuất lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn; xác định các dự án ưu tiên và nguồn lực thực hiện.

h) Đề xuất cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện.

6. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đồ án Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành.

- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt và các văn bản pháp lý kèm theo;

- Các bản vẽ quy hoạch gồm:

a) Các sơ đồ liên hệ vùng

1/100.000 – 1/250.000

b) Các sơ đồ phân tích hiện trạng

1/25.000 – 50.000

c) Các sơ đồ phân tích

1/25.000 – 50.000

d) Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống các trường đại học, cao đẳng

1/25.000 – 50.000

đ) Các sơ đồ định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1/25.000 – 50.000

e) Sơ đồ minh họa các mô hình tổ chức đào tạo

Tỷ lệ thích hợp

7. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Bộ Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan nghiên cứu, đề xuất quy hoạch: Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng & Viện Nghiên cứu thiết kế trường học – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Bộ Xây dựng;

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ;

- Tiến độ lập quy hoạch: 09 tháng sau khi nhiệm vụ được phê duyệt.

Điều 2. Giao Bộ Xây dựng bố trí nguồn vốn và phê duyệt Dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan tổ chức lập đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng
Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTN (6b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Hoàng Trung Hải  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 699/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu699/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 699/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 699/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống trường đại học cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tầm nhìn 2050


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 699/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống trường đại học cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tầm nhìn 2050
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu699/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 699/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống trường đại học cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tầm nhìn 2050

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 699/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống trường đại học cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tầm nhìn 2050

            • 01/06/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực