Quyết định 699/QĐ-UBND

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính Phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 236/TTr-SYT ngày 06/10/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1494/TTr-SNV ngày 05 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1116/QĐ-UB ngày 30/3/1994 của ỤBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Sở Y tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chi đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

a. Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế;

b. Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c. Dự thảo quy định về tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.

2. Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a. Đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển thể các đơn vị thuộc Sở

Y tế theo quy định của pháp luật;

b. Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các

Chi cục trực thuộc Sở,

c. Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

d. Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh;

đ. Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng

a. Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;

b. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội, bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

c. Làm nhiệm vụ thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chỉ đạo quản lý tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

a. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và theo phân cấp, phân tuyến kỹ thuật;

b. Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền

a. Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

b. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c. Cấp đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm

a. Hướng dẫn, kiểm tra, giảm sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

b. Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

a. Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh, dịch vụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b. Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế

a. Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị y tế; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các công trình y tế;

b. Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản

a. Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

b. Tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

c. Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế

a. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh; về việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở tỉnh.

12. Về đào tạo nhân lực y tế

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b. Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế (nếu có) theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

13 . Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế hoặc có liên quan đến lĩnh vực y tế.

14. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý rác thải trong các cơ sở y tế.

15. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập khác của tỉnh hoạt động trong lĩnh vực y tế.

16. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật;

17. Tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

18. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật

19. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế các huyện, thành phố.

20. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về y tế.

21. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

22. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế.

23. Xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

24. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế;

26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Sở Y tế gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc

1. Giám đốc !à người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Sở, về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

2. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở;

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Y tế ban hành và theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, công chức.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm:

a. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở,

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Phòng Nghiệp vụ Y;

- Phòng Nghiệp vụ Dược;

b. Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành:

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm;

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.

c. Các đơn vị sự nghiệp:

- Tuyến tỉnh:

+ Lĩnh vực y tế dự phòng, gồm các Trung tâm: Y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống sốt rét và các bệnh nội tiết;

+ Lĩnh vực y tế chuyên ngành, gồm các Trung tâm: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản; da liễu; kiểm nghiệm; truyền thông giáo dục sức khoẻ và các tổ chức giám định (y khoa, pháp y, pháp y tâm thần);

+ Lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Bệnh viện Tâm thần; Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng; Bệnh viện Mắt; Bệnh viện Sản - Nhi; Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong; Bệnh viện Đa khoa khu vực Nhơn Hội.

Bệnh viện Sản - Nhi; Bệnh viện Đa khoa khu vực Nhơn Hội được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện theo quy định của Bộ Y tế;

+ Lĩnh vực đào tạo: Trường Cao đẳng Y tế (Sở Y tế tiếp nhận quản lý sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương ở mỗi thời kỳ có thể xem xét thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại hoặc thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

- Tuyến huyện:

+ Trung tâm Y tế huyện thực hiện chức năng y tế dự phòng và khám, chữa bệnh gồm: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; Trung tâm Y tế huyện An Nhơn, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Trung tâm Y tế huyện An Lão, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh;

+ Trung tâm Y tế huyện thực hiện chức năng y tế dự phòng và quản lý hoạt động các Trạm y tế trên địa bàn huyện Tây sơn: Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị chuyên môn kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và quy định trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức nêu trên theo quy định của Nhà nước.

Điều 5. Biên chế

1. Biên chế hành chính của Sở Y tế bao gồm biên chế của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm trong tổng biên chế hành chính do Bộ Nội vụ giao.

2. Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo định mức biên chế sự nghiệp và khả năng, điều kiện ngân sách của tỉnh.

3. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Sở Y tế làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và các công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.

3. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế về tổ chức, hoạt động của Sở và các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở; xin ý kiến về những vấn đề vượt qúa thẩm quyền và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với UBND tỉnh và Bộ Y tế: Thực hiện theo Điều 1 của Quy định này;

2. Đối với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh: Sở Y tế là cơ quan chuyên môn nằm trong cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND tỉnh, có mối quan hệ phối hợp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế ở địa phương theo sự phân cấp, phân công của UBND tỉnh.

3. Đối với UBND các huyện, thành phố: Thực hiện mối quan hệ phối hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ để bảo đảm thống nhất trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế trên địa bàn theo phân công, phân cấp về trách nhiệm, thẩm quyền quản lý:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn các huyện, thành phố;. huy động nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện, thành phố;

- Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế ở địa phương.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Mọi tổ chức và hoạt động của Sở Y tế phải thực hiện theo Quy định này và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế ban hành Quy chế làm việc của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong trường hợp cần thiết hoặc có sự thay đổi, Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy định này cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 699/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu699/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 699/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu699/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thị Thanh Bình
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Định

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực