Quyết định 70/2001/QĐ-UB

Quyết định 70/2001/QĐ-UB hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào dân tộc ít người gốc bản địa tại khu vực đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 70/2001/QĐ-UB hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đồng bào dân tộc ít người khu vực đặc biệt khó khăn Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 180/2004/QĐ-UB hỗ trợ làm nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2001/QĐ-UB hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đồng bào dân tộc ít người khu vực đặc biệt khó khăn Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ LÀM NHÀ Ở CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI GỐC BẢN ĐỊA TẠI KHU VỰC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc và Miền núi tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định chung.

1. Quyết định này quy định chính sách, hình thức, trình tự lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho đồng bào dân tộc ít người gốc bản địa trong tỉnh để làm nhà ở nhằm góp phần giải quyết khó khăn, giúp đồng bào dân tộc ít người có điều kiện làm nhà ở, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống.

2. Kinh phí hỗ trợ cho đồng bào dân tộc làm nhà ở hàng năm được xác định phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh.

3. Việc hỗ trợ theo Quyết định này thực hiện từ ngày 01/01/2002.

Điều 2: Đối tượng, phạm vi áp dụng.

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định này là hộ đồng bào dân tộc ít người gốc bản địa có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn, các thôn buôn thuộc khu vực II, khu vực III nằm ngoài các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1). Hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn làm mất nhà hoặc nhà ở bị hư hỏng nghiêm trọng cần phải sửa chữa.

(2). Hộ gia đình vừa thuộc diện chính sách vừa thuộc diện đói nghèo (theo tiêu chí mới) được cấp sổ chưa có nhà ở hoặc nhà ở làm bằng tranh tre.

(3). Hộ gia đình thuộc diện chính sách chưa có nhà ở hoặc nhà ở làm bằng tranh tre.

(4). Hộ gia đình đói nghèo (theo tiêu chí mới) được cấp sổ, chưa có nhà ở hoặc nhà ở làm bằng tranh tre.

(5). Hộ gia đình có nhu cầu tách hộ nhưng hoàn cảnh kinh tế của cha mẹ khó khăn, nhà ở chung quá chật chội.

2. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) để làm nhà ở dưới sự điều phối, tổ chức, quản lý của UBND cấp huyện sở tại.

3. Số lượng các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở trong một thôn, buôn trong một năm không quá 10% số hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ để nhân dân làm nhà thuộc ngân sách tỉnh, do UBND tỉnh cân đối, phân bổ hàng năm cho từng huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt.

Điều 3: Trình tự lập hồ sơ giải quyết kinh phí hỗ trợ cho đồng bào dân tộc làm nhà ở.

1. Việc lập kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho đồng bào dân tộc thực hiện theo quy định về lập kế hoạch hàng năm, được UBND cấp huyện tổng hợp vào kế hoạch kinh tế xã hội của địa phương.

2. Tháng 6 hàng năm, thôn, buôn tổ chức họp dân để tiến hành bình xét, chọn 10% hộ gia đình nêu tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này theo thứ tự ưu tiên từ (1) đến (5), xét hết đối tượng ưu tiên cao nhất mới xét đến đối tượng ưu tiên thấp hơn, hướng dẫn các hộ được bình chọn làm đơn. Trưởng thôn tổng hợp danh sách được bình chọn, xác nhận và chuyển đến UBND xã.

3. UBND cấp xã rà xét đối tượng, xác nhận hồ sơ do các thôn buôn chuyển đến và tổng hợp trình UBND cấp huyện sở tại để lập kế hoạch hỗ trợ cho năm kế tiếp.

4. UBND huyện tổng hợp danh sách, tổng kinh phí cần hỗ trợ trong toàn huyện để đưa vào kế hoạch chung của địa phương mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phân bổ.

5. Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối kế hoạch kinh phí hỗ trợ cho đồng bào dân tộc trình UBND tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu cho từng địa phương đồng thời với việc giao kế hoạch kinh tế - xã hội.

Điều 4: Phương thức hỗ trợ kinh phí cho đồng bào dân tộc làm nhà ở.

1. Căn cứ theo chỉ tiêu về kinh phí được UBND tỉnh phân bổ, UBND cấp huyện quản lý và ra quyết định phê duyệt danh sách làm nhà ở cho từng hộ gia đình.

2. Sử dụng kinh phí được hỗ trợ để mua vật tư (gạch, xi măng, tôn...), tổ chức làm nhà cho các hộ gia đình được hỗ trợ theo các hình thức sau:

Thành lập, sử dụng các đội công tác tình nguyện của huyện hoặc của xã để làm nhà cho dân.

Huy động nhân dân trong thôn buôn giúp nhau làm nhà ở.

Sử dụng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ tại địa phương làm nhà cho dân.

Trong một số trường hợp, nếu hộ gia đình được hỗ trợ có khả năng tự xây nhà thì giao vật tư để họ tự xây dựng nhưng phải quản lý thật chặt chẽ, tránh trường hợp nhân dân không làm nhà ở mà sử dụng vào mục đích khác.

Điều 5: Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan:

1. Sở Tài chính Vật giá cấp phát kinh phí hỗ trợ, kiểm tra việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Ban Dân tộc và Miền núi:

Phối hợp với UBND các huyện tổ chức tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc để nhân dân hiểu và thực hiện tốt Quyết định này.

Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Quyết định này, thông qua đó đề xuất UBND tỉnh tiếp tục xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc để giúp nhân dân ổn định đời sống, có điều kiện đầu tư và phát triển sản xuất.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì các ngành, đơn vị chức năng, UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc, Thành phố Đà Lạt báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thông qua Ban Dân tộc và miền núi để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 7: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Trưởng Ban Dân tộc và Miền núi, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc, Thành phố Đà Lạt, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2001
Ngày hiệu lực05/09/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2004
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 70/2001/QĐ-UB hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đồng bào dân tộc ít người khu vực đặc biệt khó khăn Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2001/QĐ-UB hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đồng bào dân tộc ít người khu vực đặc biệt khó khăn Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Thiên
        Ngày ban hành21/08/2001
        Ngày hiệu lực05/09/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2004
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 70/2001/QĐ-UB hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đồng bào dân tộc ít người khu vực đặc biệt khó khăn Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2001/QĐ-UB hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đồng bào dân tộc ít người khu vực đặc biệt khó khăn Lâm Đồng