Quyết định 70/2003/QĐ-UB

Quyết định 70/2003/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ

Quyết định 70/2003/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 298/2004/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2003/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 70/2003/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM SÔNG CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 62/2000/QĐ-TTg ngày 06/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể Kinh tế - Xã hội tỉnh Cần Thơ thời kỳ từ nay đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2003/NQ.HĐND ngày 11/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ (gọi tắt: Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ), là cơ quan thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng trong Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ theo đúng qui hoạch, kế hoạch và các quy định của Nhà nước; có trụ sở, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ có các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm như sau:

1- Quản lý Nhà nước về thực hiện quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư trong phạm vi Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu về lập và điều chỉnh quy hoạch trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt (quy trình lập và trình duyệt theo quy định của Nhà nước).

2- Thống nhất quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn theo đúng Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát các Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch, tiến độ, chất lượng công trình và việc chấp hành các quy định của Nhà nước về trách nhiệm và nghĩa vụ có liên quan trong quá trình đầu tư. Xử lý các vi phạm trong đầu tư và xây dựng theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý đúng quy định pháp luật hiện hành.

3- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và các giải pháp triển khai thực hiện trong quá trình đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định; các phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật.

4- Phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư có liên quan để thỏa thuận và công bố các mẫu nhà ở đối với các dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch; hướng dẫn các Nhà đầu tư và đơn vị lập quy hoạch chi tiết cắm cọc mốc theo quy hoạch được duyệt.

5- Làm đầu mối phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan có chức năng trong việc quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; tiếp nhận yêu cầu và hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thu hồi đất và giao đất, giải phóng mặt bằng, các chính sách bồi thường thiệt hại, tái định cư và huy động quỹ đất ở theo quy định pháp luật hiện hành và của UBND tỉnh.

6- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thống nhất quản lý các dự án đầu tư trong việc xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (đường giao thông, điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, công viên cây xanh,...) theo đúng quy hoạch, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn của nhà nước và tiến độ thời gian, đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

7- Phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để thực hiện về công tác an ninh, an toàn, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ.

8- Ngoài ra, Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể khác có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ.

Điều 3. Căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao và Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động, sau khi được sự thỏa thuận của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Điều 4. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ:

a) Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo:

+ Trưởng Ban.

+ Các Phó Trưởng Ban.

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp.

+ Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn.

b) Biên chế:

Thực hiện theo Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/06/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Giao Trưởng ban Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ phối hợp cùng với Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng theo tiêu chuẩn, chức danh do Nhà nước quy định.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ thuộc ngân sách Nhà nước cấp theo quy định; đồng thời được phép thu và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn quản lý theo quy định pháp luật.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Trưởng ban Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tư pháp
- Bộ Xây dựng
- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Tài chính
- TV.TU, TT.HĐND tỉnh
- TV.UBND tỉnh
- VP và các Ban Đảng TU
- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh
- Sở, Ban, ngành tỉnh
- UBND: TP.CT, huyện CT
- VP (2E, 2B, 4, 6, 7)
- Lưu TT.LT
 QĐ\UBT\Thành lập
 BQL Khu đo thi Nam CT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
 CHỦ TỊCH
 Nguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2003
Ngày hiệu lực17/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2004
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 70/2003/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2003/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýNguyễn Phong Quang
        Ngày ban hành17/11/2003
        Ngày hiệu lực17/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2004
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 70/2003/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2003/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ