Quyết định 70/2007/QĐ-UBND

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND về giảm một số khoản đóng góp của nông dân tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2007/QĐ-UBND giảm một số khoản đóng góp của nông dân Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM MỘT SỐ KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2007/NĐ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 8 Quyết nghị về việc giảm một số khoản đóng góp của nông dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện giảm một số khoản đóng góp của nông dân như sau:

1. Thu thủy lợi phí

Giảm 70% mức thu thủy lợi phí diện tích trong hạn điền đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân (theo Điều 69 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai) cho nông dân trong năm 2007.

Mức thu thủy lợi phí được áp dụng theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ và thủy lợi phí đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mức giảm trên đã bao gồm việc thực hiện giảm 30% mức thu thủy lợi phí cho những hộ đã đóng góp thực hiện việc kiên cố hóa kênh mương theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 74/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa về quy định chính sách và cơ chế thực hiện kiên cố hóa kênh mương tỉnh Khánh Hòa.

Không giảm thu thủy lợi phí đối với:

- Diện tích đất vượt hạn mức giao cho hộ gia đình, cá nhân.

- Các đối tượng khác như: Các doanh nghiệp, hoạt động cung cấp, tiêu nước cho sản xuất công nghiệp, nước cấp cho các nhà máy nước sạch, thủy điện, kinh doanh du lịch, vận tải qua cống và các hoạt động khác được hưởng lợi từ công trình thủy lợi. Cụ thể là các đối tượng sử dụng nước cho mục đích không phải sản xuất lương thực tại Mục 3 Điều 14 Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Mức thu thủy lợi phí trong phạm vi phục vụ của các tổ chức hợp tác dùng nước (từ đầu kênh loại III, kênh nội đồng) theo khoản 4 Điều 14 Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục thu như hiện hành.

2. Thu đóng góp xây dựng kiên cố hóa kênh mương

a) Tỷ lệ huy động

Áp dụng tỷ lệ huy động cho kênh loại III (thời gian áp dụng từ 25/8/2000) như sau:

- Ngân sách hỗ trợ tăng từ 60% lên 80% trên giá thành xây dựng (trong đó ngân sách cấp tỉnh 20%, ngân sách cấp huyện 60%);

- Nhân dân đóng góp giảm từ 40% xuống 20% trên giá thành xây dựng.

b) Mức huy động: Giảm từ 200 kg thóc/ha/vụ xuống 100 kg thóc/ha/vụ, áp dụng từ 01/01/2008.

c) Xử lý các khoản nợ của nông dân từ ngày thực hiện Quyết định này trở về trước

- Đối với mức huy động của người hưởng lợi chưa đảm bảo tỷ lệ 20% giá trị công trình thì huy động tiếp cho đảm bảo đúng theo tỷ lệ.

- Đối với mức huy động của người hưởng lợi đã vượt quá 20% giá trị công trình thì không xem xét hoàn trả hoặc khấu trừ.

d) Các đối tượng miễn, giảm theo chính sách thực hiện theo Quyết định số 108/2004/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

3. Đối với khoản đóng góp giao thông nông thôn

Nhiệm vụ chi đầu tư đối với các công trình giao thông nông thôn đã được phân cấp ổn định cho cấp huyện và cấp xã, ngân sách tỉnh chỉ bù tương ứng với số giảm đóng góp của nhân dân. Cụ thể tỷ lệ huy động của các cấp ngân sách và nhân dân đối với các công trình giao thông nông thôn của từng loại xã theo Quyết định của UBND tỉnh từ ngày 01/01/2008 như sau:

Loại xã

Đơn vị tính

Ngânsách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách xã huy động

Tổng số

Trong đó: nhân dân đóng góp không quá

Xã loại I

%

20

40

40

30

Xã loại II

%

20

60

20

10

Xã loại III

 

 

 

 

 

- Các xã đồng bằng

%

10

80

10

0

- Các xã miền núi

%

0

100

0

0

4. Nguồn đảm bảo cho việc giảm

a) Để đảm bảo thực hiện các chương trình, mục tiêu khi triển khai thực hiện chính sách giảm thu thủy lợi phí, giảm thu đóng góp của nông dân đối với hai khoản giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương, hàng năm ngân sách tỉnh bố trí từ nguồn đầu tư để bù vào khoản giảm này.

b) Nguồn đảm bảo việc miễn, giảm cho các đối tượng chính sách quy định tại điểm d, khoản 2 của Điều này bố trí từ nguồn vốn đầu tư cơ cấu theo tỷ lệ như sau: ngân sách cấp tỉnh 40%, ngân sách cấp huyện 60% trên tổng số miễn giảm hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giảm thu thủy lợi phí và thu đóng góp kiên cố hóa kênh mương, đề xuất ý kiến xử lý các khoản nợ tồn đọng thủy lợi phí của nông dân từ ngày thực hiện Quyết định này trở về trước, trình UBND tỉnh quyết định. Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giảm thu đóng góp giao thông nông thôn. Giao Sở Nội vụ rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận phân loại xã theo các tiêu chí quy định trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông - Vận tải, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2007
Ngày hiệu lực19/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 70/2007/QĐ-UBND giảm một số khoản đóng góp của nông dân Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2007/QĐ-UBND giảm một số khoản đóng góp của nông dân Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành09/11/2007
        Ngày hiệu lực19/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 70/2007/QĐ-UBND giảm một số khoản đóng góp của nông dân Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2007/QĐ-UBND giảm một số khoản đóng góp của nông dân Khánh Hòa

         • 09/11/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/11/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực