Quyết định 70/2008/QĐ-UBND

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND đặt tên đường trên địa bàn thị xã Tân An do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2008/QĐ-UBND đặt tên đường trên thị xã Tân An Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN AN, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 19 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Tân An, tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt 87 tên đường trên địa bàn thị xã Tân An, tỉnh Long An (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Tân An chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thị xã Tân An, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh (VX);
- Ban VHXH- HĐND tỉnh;
- ĐB. HĐND tỉnh khóa VII;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, V.
 U:Van/QĐ-tenduong TXTA

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ XÃ TÂN AN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70 /2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008)

Số TT

Mã đường

Tên đường cũ

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

Tên đường mới

Xã, phường

 

Xã, phường

 

1

2

3

4

5

6

7

8

I - ĐƯỜNG TRUNG TÂM

 

 

 

 

1

ĐTH

Đường số 1

P2

Đường số 3

P2

Đường Bảo Định

Trà Quí Bình

2

ĐTH

Đường số 2

P2

Trương Định

P2

Đường Bảo Định

Bùi Chí Nhuận

3

ĐTH

Đường số 3

P2

Đường số 1

P2

Đường số 2

Trương Văn Bang

4

ĐTH

Đường 5A

P2

Trương Định

P2

Đường số 3

Đỗ Tường Phong

5

ĐTH

Đường số 5B

P2

Trương định

P2

Đường số 3

Đỗ Tường Phong

6

ĐTH

Đường Bảo Định

P2

Hùng Vương

P2

Đường số 1

Châu Văn Giác

7

ĐTH

Sương Nguyệt Anh nối dài

P2

Hùng Vương

P4

Đ. Ấp Bình Cư F4

Trịnh Quang Nghị

8

ĐTH

Sương Nguyệt Anh nối dài

P4

S.Nguyệt Anh nối dài

P4

QLIA

Nguyễn Thị Nhỏ

9

ĐTH

Đường Vào Cư Xá Phường 3

P3

Nguyễn Đình Chiểu

P3

Châu Thị Kim

Trần Trung Tam

10

ĐTH

Đường Chợ Phường 4

P4

QLI

P4

Nguyễn Cữu Vân

Nguyễn Minh Đường

11

ĐTH

Tịnh Xá Ngọc Thành

P4

Bảo Định

P4

Đường Chợ P 4

Trần Phong Sắc

12

ĐTH

Đường Bình Cư

P4

QLI

P6

QL62

Nguyễn Văn Tạo

13

ĐTH

Đường Xóm Bún

P5

QLI

P5

ĐT 833

Nguyễn Văn Tiếp

14

ĐTH

Đường Vành Đai Công Viên

P3

Hùng Vương

P3

Hùng Vương

Nguyễn An Ninh

II - ĐƯỜNG CÓ MẬT ĐỘ GT CAO

 

 

 

 

 

15

HL

Xuân Hoà

P4

QLI

P6

QL62

Huỳnh Châu Sổ

16

HL

Đường Lộ Dương

P.KH

QLI

KH

QLI

Nguyễn Huỳnh Đức

17

HL

Đường Vào Bãi Rác

LBN

QL62

LBN

Kênh 9 Bắc

Võ Duy Tạo

18

HL

Đường Lò Lu

P.TK

QLI

AVN

Châu Thị Kim

Trần Văn Đấu

19

HL

Kênh 5 Giác

P.7

ĐT 827

AVN

Châu Thị Kim

Nguyễn Văn Tịch

20

HL

Bình Nam ( Ấp 4)

BT

ĐT 827

BT

Nguyễn Thông

Phan Đông Sơ

21

HL

Đường Lộ Ba Ngàn

P.7

ĐT 827

AVN

Châu Thị Kim

Huỳnh Hoàng Hiển

22

HL

Ấp 2

BT

Nguyễn Thông

BT

Đê bao

Đỗ Tường Tự

 

 

 

 

 

 

 

 

III - ĐƯỜNG CÓ MẬT ĐỘ GIAO THÔNG TRUNG BÌNH

 

 

 

23

HL

Xóm Vườn Gần

P3

Nguyễn Thông

P3

Đê Bao F3

Lê Văn Lâm

24

HL

Xóm Vườn Xa

P3

Nguyễn Thông

P3

Đê Bao F3

Trần Văn Hý

25

HL

Đường ấp Bình Quân 1

P4

QLI

P4

Nguyễn Cữu Vân

Võ Văn Môn

26

HL

Đường ấp Bình Quân 2

P4

QLI

P4

Nguyễn Cữu Vân

Lê Hữu Nghĩa

27

HL

Đường Chùa Thiên Khánh

P4

QLI

P4

Bình Cư

Lưu Văn Tế

28

HL

Sáu Bé

P4

Đường Công Vụ

KH

Thủ Tửu Bắc

Nguyễn Kim Công

29

HL

Đường Ấp 5

P5

ĐT 833

P5

Cầu Bà Rịa

Mai Bá Hương

30

HL

Đường Phú Nhơn

P5

Cử Luyện

P5

Cao Văn Lầu

Nguyễn Quang Đại

31

HL

Đê Đội 7

P5

Cầu Bà Rịa

P5

Hết ranh Thị xã

Quách Văn Tuấn

32

HL

Nhơn Hoà - Rạch Châu Phê

P5

ĐT 833

P5

Trần Minh Châu

Lê Văn Khuyên

33

HL

Bình Cư 3

P6

Đường Tránh TX

P6

Nguyễn Thị Hạnh

Lê Văn Kiệt

34

HL

Liên Xã F6 - KH

P6

Xuân Hoà

KH

Lộ Dương

Nguyễn Văn Chánh

35

HL

Tập Đoàn 6

NTT

Lộ Đình

NTT

Cầu Ông Thơ

Lê Thị Trăm

36

HL

Tập Đoàn 7

NTT

Nhơn Thuận

NTT

Đê Nhơn Trị

Lương Văn Bang

37

HL

Tập Đoàn 8

NTT

Đường Cầu Đình

NTT

Tập Đoàn 7

Huỳnh Thị Lung

38

HL

Đường Cầu Đình

NTT

Cầu Đình

NTT

Đê bao Nhơn Trị

Trần Công Oanh

39

HL

Đường Ấp Nhơn Thuận

NTT

ĐT 833

NTT

Tập Đoàn 7

Mai Thu

40

HL

Bình Trung

NTT

ĐT 833

NTT

Đê Bao NTT

Nguyễn Văn Bộ

41

HL

Lộ Đình

NTT

ĐT 833

NTT

Cầu Đình

Bùi Tấn

42

HL

Đường Ấp 1

HTP

Đỗ Trình Thoại

HTP

Đê bao Ấp 4

Trần Văn Ngàn

43

HL

Đường Ấp 4

HTP

Đỗ Trình Thoại

HTP

Đê Bao HTP

Huỳnh Ngọc Mai

44

HL

Đường Cổng Vàng

HTP

Đỗ Trình Thoại

HTP

Đê Bao HTP

Đặng Ngọc Sương

45

HL

Đường Cầu Máng

LBN

Cầu Máng

LBN

Xuân Hòa

Nguyễn Đại Thời

46

HL

Đường Kênh 9 Bắc

LBN

Đê Rạch Chanh

LBN

Cầu Máng

Phan Văn Tuấn

47

HL

Đường Rạch Chanh

LBN

QL62

LBN

Sông Vàm Cỏ Tây

Bùi Văn Bộn

48

HL

Ấp Quyết Thắng

P.KH

QLI

KH

Lộ Dương

Lương Văn Chấn

49

HL

Ấp Thủ Tữu

P.TK

QLI

KH

30 -4

Hoàng Anh

50

HL

Ấp Cầu

P.TK

QLI

KH

30 - 4

Nguyễn Văn Cương

51

HL

Thủ Tữu Phía Bắc

P.TK

QLI

KH

Nguyễn Cữu Vân

Phạm Văn Thành

52

HL

Ấp Dinh

P.KH

Lộ Dương

KH

Đê Bao

Cù Khắc Kiệm

53

HL

30 - 4

P.TK

Thủ Tữu

KH

Ấp Cầu

Phạm Văn Ngô

54

HL

Tư Hiền

P.7

Châu Thị Kim

AVN

30 - 4

Nguyễn Văn Khánh

55

HL

30 - 4

P.7

Châu Thị Kim

P.7

Ấp An Thuận 2

Đỗ Văn Giàu

56

HL

Ấp Vĩnh Bình

AVN

Châu Thị Kim

AVN

Xóm Ngọn

Lê Văn Cảng

57

HL

Xóm Tương

AVN

Châu Thị Kim

AVN

Ranh Tiền Giang

Khương Minh Ngọc

58

HL

Kênh Vĩnh Hoà

AVN

ĐT 827

AVN

Châu Thị Kim

Phạm Văn Điền

59

HL

Đường 6 Quận

AVN

Châu Thị Kim

AVN

Ranh Tiền Giang

Huỳnh Công Phên

60

HL

Đường Long Châu Tư'

P.7

Châu Thị Kim

AVN

Đê bao Bảo Định

Nguyễn Văn Trưng

61

HL

Đường Hai Tình

AVN

Châu Thị Kim

AVN

Đê bao Bảo Định

Vũ Tiến Trung

62

HL

Xóm Ngọn

AVN

ĐT 827

AVN

Châu Thị Kim

Trần Văn Ngà

63

HL

Trạm Y Tế ấp 3

BT

Nguyễn Thông

BT

Cầu Phú Tâm

Lương Văn Hội

64

HL

Đường Bà Tài ấp Bình Nam

BT

Nguyễn Thông

BT

Ranh Châu Thành

Nguyễn Thị Lê

65

HL

Bến Đò Đồng Dư

BT

ĐT 827

BT

Ranh Châu Thành

Nguyễn Thị Chữ

66

HL

Đường Kênh Sáu Nguyên

P.7

ĐT 827A

P3

Châu Thị Kim

Đinh Thiếu Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

67

HL

Đường Đình An Trị

P7

Châu Thị Kim

P3

Đê bao Bảo Định

Châu Văn Bảy

68

HL

Đường Cư Xá Hải Quan

P3

Châu Thị Kim

P3

Huỳnh Văn Nhứt

Huỳnh Văn Tạo

69

HL

Hẻm 233 - Hẻm 60

P4

QLIA

P4

Tịnh Xá Ngọc Thành

Trần Văn Chính

70

HL

Đường Kênh 9 Nam

LBN

Đường Cầu Máng

KH

Đường ấp Dinh

Nguyễn Tấn Chín

71

HL

Đường Đình Bình Lập

P3

Nguyễn Thái Bình

P3

Trần Văn Nam

Nguyễn Hồng Sến

72

HL

Hẽm út A (180 Châu T. Kim)

P3

Châu Thị Kim

P3

Huỳnh Văn Nhứt

Trương Thị Sáu

IV - ĐƯỜNG NGẮN HẸP

 

 

 

 

73

HL

Đường hẽm 172

P1

Thủ Khoa Huân

 

Nhà Dân

Lê Anh Xuân

74

HL

Hẽm 6

P3

Nguyễn Thông

P3

Huỳnh Văn Đảnh

Võ Phước Cương

75

HL

Hẽm 115

P3

Châu Thị Kim

P3

Đ. Vào Cư Xá F3

Võ Văn Mùi

76

HL

Đường liên khu phố

P4

Bình Quân I

P4

Bình Quân II

Ngô Văn Lớn

77

HL

Nghĩa Địa F4

P4

QLI

P4

Nghĩa Địa

Võ Tấn Đồ

78

HL

Đường 471

P3

Nguyễn Đình Chiểu

P3

Trần Văn Nam

Lê Thị Điền

79

HL

Đường Bình Phú

P5

Xóm Bún

P5

Phú Nhơn

Đặng Văn Truyện

V - CÁC TUYẾN ĐÊ BAO

 

 

 

 

80

HL

Đê Bao Phường 3- Bình Tâm

P3

Nguyễn Minh Trường

BT

Nguyễn Thông

Đinh Viết Cừu

81

HL

Đê Ấp 5

P5

ĐT 833

P5

Đường Ấp 5

Huỳnh Thị Đức

82

HL

Đê Châu Phê Đông

P5

Nhơn Hòa

P5

Sông Vàm Cỏ Tây

Huỳnh Ngọc Hay

83

HL

Đê Châu Phê (Tây)

P5

Cao Văn Lầu

P5

Cống Châu Phê

Nguyễn Văn Siêu

84

HL

Đê Bình Trung

P5

Trần Minh Châu

NTT

Rạch Ông Dậm

Nguyễn Văn Nhâm

85

HL

Đê Nhơn Trị

NTT

ĐT 833

TT

Thủ Thừa

Lê Minh Xuân

86

HL

Đê Ấp 4

P5

QLIA

HTP

Thủ Thừa

Lê Văn Tưởng

87

HL

Đê Rạch Chanh - KH

LBN

QL62

KH

Đường Ấp Dinh

Nguyễn Văn Quá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 70/2008/QĐ-UBND đặt tên đường trên thị xã Tân An Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2008/QĐ-UBND đặt tên đường trên thị xã Tân An Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 70/2008/QĐ-UBND đặt tên đường trên thị xã Tân An Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2008/QĐ-UBND đặt tên đường trên thị xã Tân An Long An

            • 16/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực