Quyết định 70/2017/QĐ-UBND

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 73/2004/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 73/2004/QĐ-UB Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2004/QĐ-UB NGÀY 25/10/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 245/TTr-SYT ngày 01/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 73/2004/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, LĐ TB&XH,  BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 70/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 73/2004/QĐ-UB Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 73/2004/QĐ-UB Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 70/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 73/2004/QĐ-UB Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 73/2004/QĐ-UB Lai Châu

            • 06/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực