Quyết định 70/2018/QĐ-UBND

Quyết định 70/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2018/QĐ-UBND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh thể thao Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ THỂ THAO, CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thể dục và thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật phílệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chng nhận đủ điều kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 96/TTr-SVHTTDL ngày 02/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốing áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan thu phí: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

b) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Mức thu thẩm định: (theo phụ lục đính kèm)

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí: Cơ quan thu nộp phí nộp 100% tổng số phí thu được vào Ngân sách Nhà nước; việc thu, nộp, quản lý phí thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh triển khai việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ pháp chế - B
VHTTDL;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm công báo t
nh;
- VPUB: PVP (HXN), KSTTHC;

- Lưu: VT, KGVX. My

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ THỂ THAO, CÂU LC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành theo Quyết định số 70/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung thu

Mức thu

I

Cấp mới giấy chứng nhận

 

1

Kinh doanh 1 môn thể thao

1.000.000/giấy chứng nhận

2

Kinh doanh từ 02 môn thể thao trở lên

1.000.000 + 300.000đồng/01 môn bổ sung nhưng, tối đa không quá 2.000.000 đồng/ giấy chứng nhận.

II

Cấp li giấy chứng nhận

 

1

Do mất hoặc hư hỏng

100.000 đồng/giấy chứng nhận

2

Do thay đổi nội dung về tên gọi, địa điểm, địa chỉ kinh doanh hoạt động thể thao (Trường hợp do yếu tố khách quan từ phía cơ quan quản lý nhà nước hoặc chính quyền địa phương như thay đổi tên đường, số nhà... thì không thu phí cấp lại); điều chỉnh giảm danh mục thể thao.

200.000 đồng/ giấy chứng nhận

3

Do bổ sung danh mục hoạt động thể thao kinh doanh

300.000 đồng/môn thể thao bổ sung nhưng mức thu tối đa không quá 2.000.000 đồng/ giấy chứng nhận.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2018
Ngày hiệu lực26/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 70/2018/QĐ-UBND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh thể thao Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2018/QĐ-UBND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh thể thao Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành16/08/2018
        Ngày hiệu lực26/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 70/2018/QĐ-UBND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh thể thao Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2018/QĐ-UBND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh thể thao Ninh Thuận

            • 16/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực