Quyết định 70/QĐ-NHNN

Quyết định 70/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 70/QĐ-NHNN 2021 Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thành viên tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP theo Quyết định số 1310/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này;

2. Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các biện pháp cần thiết để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Thành viên TCT theo QĐ 1310;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Lưu VP, VP4.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

KẾ HOẠCH

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 1 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn v thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hin, hoàn thành

Kết quả

I

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc

1

Tiếp tục phổ biến, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 đến các đơn vị thuộc NHNN.

Văn phòng

Các đơn vị thuộc NHNN

Năm 2021

Văn bản chỉ đạo.

2

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP đảm bảo yêu cầu, tiến độ, mục tiêu đề ra.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc.

3

Phân quyền cho các đơn vị sử dụng phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Văn phòng Chính phủ.

Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Thường xuyên

Các đơn vị sử dụng phần mềm để thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

4

Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ rà soát, thống kê cho công chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP .

Văn phòng,

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Quý II/2021

Tổ chức, tham gia khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ.

5

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP .

Vụ Truyền thông

Văn phòng

Tháng 1/2021

Các sản phẩm truyền thông.

II. Công tác thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

1

Thống kê, rà soát và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa trên hệ thống phần mềm của Văn phòng Chính phủ.

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

Từ tháng 1- 12/2021

Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ được hoàn thành trên phần mềm.

2

Cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên hệ thống phần mềm của Văn phòng Chính phủ.

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

Khi có sự thay đổi

Dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được cập nhật trên hệ thống phần mềm.

3

Rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị gắn với công tác xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và xây dựng pháp luật để đề xuất, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

Thường xuyên

Biểu mẫu rà soát được cập nhật trên phần mềm hệ thống.

III. Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

1

Thực hiện rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý và tính chi phí tuân thủ sau cắt giảm, đơn giản hóa

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

Hai đợt: Tháng 5/2021 và Tháng 9/2021

Các Biểu mẫu rà soát, đánh giá;

Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

2

Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN trình Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

- Đợt 1: Trước ngày 20/5

- Đợt 2: Trước ngày 20/9

Dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN.

3

Tổng hợp, xin ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan về kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

- Đợt 1: Ngày 20/5

- Đợt 2: Ngày 20/9

Văn bản xin ý kiến.

4

Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

- Đợt 1: Ngày 25/5

- Đợt 2: Ngày 25/9

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

5

Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Văn phòng

 

- Đợt 1: Ngày 29/5/2021

- Đợt 2: Ngày 29/9/2021

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

IV. Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

1

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về HĐKD

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của NHNN được ban hành.

2

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về ĐKKD

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

3

Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về ĐKKD

Các đơn vị có liên quan

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản xin ý kiến thẩm định.

4

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp, NHNN tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về ĐKKD

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đã được tiếp thu, hoàn thiện, trình Chính phủ.

5

Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành.

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

Khi có thay đổi

Biểu thống kê, biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa đã hoàn thành được cập nhật trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

6

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng và một năm.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

- Đợt 1: Trước ngày 25/6/2021

- Đợt 2: Trước ngày 25/12/2021

Báo cáo.

7

Công bố phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thống đốc phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Văn phòng

Vụ Truyền thông

 

Nội dung công bố trên Cổng thông tin điện tử NHNN.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2021
Ngày hiệu lực21/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(28/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 70/QĐ-NHNN 2021 Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/QĐ-NHNN 2021 Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
        Người kýĐào Minh Tú
        Ngày ban hành21/01/2021
        Ngày hiệu lực21/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 70/QĐ-NHNN 2021 Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/QĐ-NHNN 2021 Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh

             • 21/01/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/01/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực