Quyết định 70/QĐ-UBND

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 70/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1800/TTr-SNN ngày 21/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT, NN-TN;
- Lưu: VT, KSTT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

1. Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành

 

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I

Lĩnh vực môi trường

1

B-BNN-287745-TT

Công nhận làng nghề

Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn;

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT 15 ngày.

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 14 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không

2

B-BNN-287746-TT

Công nhận nghề truyền thống

Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn;

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT 15 ngày.

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 14 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không

3

B-BNN-287747-TT

Công nhận làng nghề truyền thống

Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn;

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT 15 ngày.

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 14 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không

II

Lĩnh vực Khoa học-Kỹ thuật

1

BNN-288391

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2018 )

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 2 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT 13 ngày.

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 3 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

-Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không

2

BNN-288392

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2018 )

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 2 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT 13 ngày.

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 3 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

-Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không

3

BNN-288390

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

 

Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, lên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018)

 

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT 14 ngày.

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 10 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

-Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không

III

Lĩnh vực Thủy lợi

1

BNN 288337

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 0,5 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 1,5 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

2

BNN 288338

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- - Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 0,5 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 1,5 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

3

BNN-288339

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 19 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 10 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

4

BNN-288340

Phê duyệt, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 19 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 10 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

5

BNN- 288345

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 02 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 02 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

6

BNN- 288346

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 02 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 02 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

7

BNN- 288347

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 06 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 03 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

8

BNN-288343

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 2 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 8 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

9

BNN-288344

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 2 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 8 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

10

BNN-288351

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 06 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 03 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

11

BNN- 288205

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 2 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 8 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

12

BNN- 288352

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 06 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 03 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

I

Lĩnh vực Thủy lợi

1

BNN-288353

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố (nhận hồ sơ và trả kết quả): 3 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại phòng chuyên môn và trình UBND cấp huyện phê duyệt: 27 ngày

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng kinh tế).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính côn ích đến tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã, thành phố

Không

II

Lĩnh vực Khoa học-Kỹ thuật

1

BNN-288389

Hỗ trợ dự án liên kết

 

Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, lên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018)

 

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công: 1 ngày

+ Trong thời hạn 14 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Hội đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng kinh tế có tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt.

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng kinh tế phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư dự án liên kết được biết.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được tờ trình của Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết;

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng kinh tế).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

-Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Không

C. Thủ tục hành chính cấp xã

I. Lĩnh vực Thủy lợi

1

BNN-288353

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

- Thời gian thực hiện tại UBND xã (nhận hồ sơ và trả kết quả): 07 ngày làm việc

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Cơ quan thực hiện:UBND cấp xã

 

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến UBND cấp xã

Không

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hànhchính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Căn cứ pháp lý

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I. Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

1

BNN- 288341

Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 12 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 12 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

2

BNN-288342

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 14 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 15 ngày làm việc.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Có (Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh)

3

BNN- 288205

Gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện tại Trung tâm hành chính công (nhận hồ sơ và trả kết quả): 1 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại Sở: 8 ngày làm việc

- Thời gian thực hiện tại UBND tỉnh: 06 ngày làm việc

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Không

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 70/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành25/01/2019
        Ngày hiệu lực25/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 70/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh

            • 25/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực