Quyết định 700/QĐ-BYT

Quyết định 700/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT

Nội dung toàn văn Quyết định 700/QĐ-BYT 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 29/2020/TT-BYT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành (chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế bao gồm: Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm, Đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung đã đăng ký lưu hành theo quy định tại Điểm c, khoản 2, Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BYT ; Đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung đã Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm tại Điểm b, khoản 2, Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BYT ; Gia hạn đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Phòng KSTTHC - Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-BYT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

1.008436

Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cục An toàn thực phẩm

2

1.001208

Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm; đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung đã đăng ký lưu hành theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BYT

Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cục An toàn thực phẩm

3

1.001196

Đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung đã Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm tại điểm b, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BYT

Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cục An toàn thực phẩm

4

1.001160

Gia hạn đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cục An toàn thực phẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 700/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu700/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2021
Ngày hiệu lực28/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(29/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 700/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 700/QĐ-BYT 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 700/QĐ-BYT 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu700/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrương Quốc Cường
       Ngày ban hành28/01/2021
       Ngày hiệu lực28/01/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (29/01/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 700/QĐ-BYT 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 700/QĐ-BYT 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế

        • 28/01/2021

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/01/2021

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực