Quyết định 701/QĐ-UBND

Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 701/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Cao Bằng 2020 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 105/2009/QĐ-TTg">39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-TTG ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 4011/BCT-CNĐP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 366/TTr-SCT ngày 11 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức thành lập Cụm công nghiệp Đề Thám, quy hoạch xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Đề Thám theo đúng quy định tại Quy chế quản lý cụm công nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy định hiện hành có liên quan. Trong quá trình thực hiện, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Đề Thám theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Bản điện tử
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
Bản điện tử
- CV: CN, XD, NĐ, NL, TH;
Bản điện tử
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày (9 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Cao Bằng).

TT

Cụm công nghiệp

Diện tích theo Quy hoạch (ha)

Tổng diện tích (ha)

Ghi chú

Giai đoạn đến 2015

Giai đoạn 2016 - 2020

Giai đoạn 2021 - 2025

I

Cụm công nghiệp bổ sung vào Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, có xét đến năm 2025

1

Cụm công nghiệp Đề Thám (Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng)

 

20

 

20

 

II

Cụm công nghiệp đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, có xét đến năm 2025

1

Cụm công nghiệp Chu Trinh (Xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng)

 

50

25

75

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 701/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2017
Ngày hiệu lực 19/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 701/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 701/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Cao Bằng 2020 2025


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 701/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Cao Bằng 2020 2025
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành 19/05/2017
Ngày hiệu lực 19/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 701/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Cao Bằng 2020 2025

Lịch sử hiệu lực Quyết định 701/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Cao Bằng 2020 2025

  • 19/05/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/05/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực