Quyết định 701/QĐ-UBND

Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 701/QĐ-UBND 2019 sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị đnh số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều l;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3528/TTr-SYT ngày 26/12/2018 về việc phê duyệt Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài Chính, Nội vụ; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY CHẾ

SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cách thức đề xuất sử dụng, mục đích sử dụng, trách nhiệm quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là xe ô tô chuyên dùng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các đơn vị trực thuộc sở.

2. Các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thành lập hoặc các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Trung ương công tác tại tỉnh.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Cách thức đề xuất sử dụng

1. Khi có nhu cầu sử dụng xe tô tô chuyên dùng, các cơ quan, đơn vị gửi đề xuất nhu cầu sử dụng về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để bố trí, sắp xếp xe và các điều kiện cần thiết khác; sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất, Sở Y tế có trách nhiệm điều xe cho các cơ quan, đơn vị; trừ trường hợp điều xe đột xuất khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

2. Ưu tiên sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị gửi văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đến trước.

3. Trường hợp có từ 03 cơ quan có nhu cầu sử dụng xe chuyên dùng gửi văn bản đxuất cùng thời điểm hoặc do nguyên nhân khác mà không btrí đủ xe ô tô chuyên dùng thì các cơ quan, đơn vị phải bàn bạc, thống nhất trên cơ sở ưu tiên nhiệm vụ có tính quan trọng và cấp bách.

Điều 4. Mục đích sử dụng

1. Thực hiện xét nghiệm sản phẩm thực phẩm tại hiện trường phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

2. Phục vụ hoạt động điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và các sự cố về an toàn thực phẩm.

3. Phục vụ công tác giám sát an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh khi có yêu cầu.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với xe ô tô chuyên dùng theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhu cầu sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành và tổng hợp kế hoạch sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, dự toán nhu cầu hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm bằng xe ô tô chuyên dùng để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6 hàng năm.

3. Điều xe ô tô chuyên dùng (bao gồm cả lái xe và cán bộ xét nghiệm) cho các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các đơn vị trực thuộc, các đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm cấp tỉnh, các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Trung ương, phối hợp kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các địa phương ngoài tỉnh cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh (khi có nhu cầu).

4. Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

5. Định khoặc đột xuất báo cáo kết quả hoạt động của xe ô tô chuyên dùng; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành và bảo quản xe ô tô chuyên dùng (nếu có) với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương

1. Xây dựng kế hoạch sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát theo lĩnh vực quản lý của ngành gửi Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) đ tng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

3. Cử cán bộ phối hợp với Sở Y tế trong việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng để thực hiện các xét nghiệm an toàn thực phẩm tại hiện trường phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh hoặc điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

4. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý của ngành gửi về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) đ tng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của các đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm

1. Điều hành cán bộ xét nghiệm, lái xe phục vụ nhiệm vụ của đoàn; chỉ định lấy mẫu, xét nghiệm mẫu sản phẩm thực phẩm tại hiện trường; chỉ đnh các chỉ tiêu cần thiết gửi đi kiểm nghiệm tại các đơn vị kiểm nghiệm.

2. Sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng mục đích, đúng lệnh điều xe.

Điều 9. Trách nhiệm của cán b xét nghim

1. Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát trong việc lấy mẫu, chỉ định chỉ tiêu xét nghiệm mẫu sản phẩm thực phẩm, gửi mẫu thực phẩm.

2. Thực hiện xét nghiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực khách quan và chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm; bảo mật thông tin kết quả xét nghim khi chưa có kết luận của trưởng đoàn.

3. Quản lý, bảo quản và sử dụng các trang thiết bị dụng cụ, hóa chất, vật tư trên xe ô tô theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đề xuất bổ sung các trang thiết bị dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm trên xe ô tô chuyên dùng.

4. Thống kê, báo cáo kết quả xét nghiệm đã thực hiện cho người sử dụng xe ô tô chuyên dùng; đề xuất các chỉ tiêu kiểm nghiệm gửi đi kiểm nghiệm tại các đơn vị kiểm nghiệm (nếu có).

5. Bảo quản, lưu giữ mẫu sản phẩm thực phẩm đã xét nghiệm theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Khen thưởng và kỷ luật

1. Khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

2. Xem xét xử lý trách nhiệm, mức độ bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe ô tô không đúng quy định.

3. Sở Y tế đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối hoặc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý sử dụng xe chuyên dùng theo quy định.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 701/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/02/2019
Ngày hiệu lực 27/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 701/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 701/QĐ-UBND 2019 sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 701/QĐ-UBND 2019 sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm Thanh Hóa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành 27/02/2019
Ngày hiệu lực 27/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 701/QĐ-UBND 2019 sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm Thanh Hóa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 701/QĐ-UBND 2019 sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm Thanh Hóa

  • 27/02/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/02/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực