Quyết định 7026/QĐ-UBND

Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính trong Tôn giáo chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 3831/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính tín ngưỡng tôn giáo Sở Nội vụ Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính trong Tôn giáo chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7026/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại tờ trình số 3239/TTr-SNV ngày 17/12/2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 3331/STP-KSTTHC ngày 08/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành, 33 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 03 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP; các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC, VX, TH, HCTC;
- Trung tâm THCB, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ/UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 7026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

Tên Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp xã

 

 

1

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Tôn giáo

UBND cấp xã

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế (2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp Thành phố

1

 

Chp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị đnh s 92/2012/NĐ-CP

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

Tôn giáo

Ban Tôn giáo

2

 

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

 

Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

4

 

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

 

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

 

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

7

 

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu c, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

8

 

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

9

 

Đăng ký thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

10

 

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

11

 

Chp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

12

 

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

13

 

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14

 

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

15

 

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

16

 

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17

 

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

 

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

Tôn giáo

UBND cấp huyện

 

 

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

 

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

 

Chp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

Chp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

 

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

 

 

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Thủ tục hành chính cấp xã

 

 

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

Tôn giáo

UBND cấp xã

 

 

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 

 

Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 

 

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

 

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

 

 

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

 

 

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

Số hồ sơ TTHC (1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính (2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

B. Thủ tục hành chính cấp xã

 

 

Tiếp nhn thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định: lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn, lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

Tôn giáo

UBND cấp xã

 

 

Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyn.

 

 

Xác nhận sơ yếu lý lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú.

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)

1. Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị đnh số 92/2012/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ tên lễ hội, nguồn gốc lịch sử của lễ hội, phạm vi, thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung lễ hội.

Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi vnội dung, thời gian, địa điểm so với trước, nội dung văn bản đề nghị không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội.

- Danh sách Ban tổ chức lễ hội.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thi hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 15 ngày.

- UBND Thành phố: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở VHTT&DL Hà Ni, Công an thành phố, UBND quận, huyện có liên quan.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận, nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 4 Điều 4 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

……… (1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐNGHỊ TCHỨC LHỘI TÍN NGƯỠNG

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:………………………… Tên gọi khác………………………… Năm sinh....................

Giấy CMND số:………………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:..............................

Đề nghị về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng:

Tên lễ hội:........................................................................................................................

Nguồn gốc lịch sử (3):.......................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Phạm vi tổ chức: ............................................................................................................

Nội dung lễ hội:...............................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Thời gian tổ chức:............................................................................................................

Địa điểm tổ chức:............................................................................................................

Kèm theo văn bản gồm: chương trình lễ hội; danh sách Ban tổ chức lễ hội.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra lễ hội.

(3) Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa đim so với trưc thì không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội.

 

2. Thủ tục: Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tthực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có), họ và tên người đại diện tổ chức, số lượng tín đồ, phạm vi hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị, cơ cấu tổ chức, trụ sở chính của tổ chức.

- Báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

- Giáo lý, giáo luật, lễ nghi.

- Hiến chương, điều lệ của tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 20 ngày.

- UBND Thành phố: 10 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo (theo mu), hoặc không chấp thuận, nêu rõ lý do không chấp thuận (Điểm b Khoản 3 Điều 8 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đnghị công nhận tổ chức tôn giáo (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

- Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;

- Có hiến chương, điu lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;

- Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo n định;

- Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp;

- Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu A3

ỦY BAN NHÂN DÂN……(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:……… /QĐ-UBND

……(2)……, ngày …… tháng …… năm ……

 

QUYT ĐỊNH

Về việc công nhận tổ chức tôn giáo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN……… (1)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức (chữ in hoa):.................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Năm hình thành tại Việt Nam:............................................................................................

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:...........................................................................................

Phạm vi hoạt động:..........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................................

Điều 2. …………………(3) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Lưu: VT,....

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo.

(3) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

 

Mẫu B6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……… (1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐNGHỊ CÔNG NHẬN TCHỨC TÔN GIÁO

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức (chữ in hoa):.................................................................................................

Tên tôn giáo:...................................................................................................................

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức:(3)..................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:………………………… Tên gọi khác……………………… Năm sinh.......................

Giấy CMND số:……………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:..............................

Chức vụ trong tổ chức (nếu có):.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo số:……/…… ngày cấp: …/……/................

Cơ quan cấp:...................................................................................................................

Số lượng tín đồ:..............................................................................................................

Phạm vi hoạt động:..........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................................

Kèm theo văn bản gồm: báo cáo tóm tt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo; giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương, điều lệ của tổ chức.

 

 

TM. TCHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức.

(2) Thủ tướng Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(3) Tên tổ chức đã được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (bằng chữ in hoa).

 

3. Thủ tục: Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải nêu rõ những nội dung:

+ Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Lý do thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập; số lượng tín đồ trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Phạm vi hoạt động tôn giáo.

+ Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 15 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định chấp thuận tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu), hoặc không chấp thuận, nêu rõ lý do không chấp thuận (Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị thành lập chia, tách, sáp nhập hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 92/2012/NĐ-CP; Chú ý quy định cụ thể theo từng loại việc với những điều kiện tương ứng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư s01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu A5

ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:……… /QĐ-UBND

……(2)……, ngày …… tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... (1)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho…………(3) được thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở:

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:.............................................................................................

Phạm vi hoạt động:..........................................................................................................

Số lượng tín đồ khi thành lập:..........................................................................................

Trụ sở:............................................................................................................................

Điều 2. …………(4) thuộc hệ thống tổ chức của …………(3), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của …………(3) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2; Điều 3;
-
Lưu: VT, ……

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(3) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

(4) Tên tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Mẫu A7

ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:………/QĐ-UBND

……(2)……, ngày …… tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận ………(3) tổ chức tôn giáo cơ sở

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN(1)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho ………(4) được ……(3) tổ chức tôn giáo cơ sở.

Tên tổ chức trước khi ………(3)..............................................................

Tên tổ chức sau khi ………(3).................................................................

Số lượng tín đồ trước khi ………(3)........................................................

Số lượng tín đồ sau khi ………(3)...........................................................

Phạm vi hoạt động:..............................................................................

Trụ sở:.................................................................................................

Điều 2. ………(5) thuộc ………(4), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của ………(4) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Lưu: VT, ……

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(3) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(4) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(5) Tên tổ chức tôn giáo sau khi được chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

 

Mu B7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐNGHỊ THÀNH LP TCHỨC TÔN GIÁO TRC THUỘC

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:

.......................................................................................................................................

Trụ sở:............................................................................................................................

Đề nghị được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập:............................................................

.......................................................................................................................................

Lý do thành lập: ..............................................................................................................

Phạm vi hoạt động tôn giáo:............................................................................................

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:................................................................

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:........................................................

.......................................................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tchức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Mẫu B8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐNGHỊ ...(2) TCHỨC TÔN GIÁO TRC THUỘC

Kính gửi:(3).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị.............................................. (2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:

.......................................................................................................................................

Trụ sở:............................................................................................................................

Đề nghị được ...(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi (2)......................................................................

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi (2):........................................................................

do (2):..........................................................................................................................

Phạm vi hoạt động tôn giáo:............................................................................................

Số lượng tín đồ trước khi (2).............................................................................................

Số lượng tín đồ sau khi (2)................................................................................................

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi (2)....................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Địa đanh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc).

(2) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(3) Thtướng Chính phủ đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

4. Thủ tục: Cp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt đng ở nhiều huyện, quận, thxã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.

- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 15 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo (theo mẫu), hoặc không chấp thuận, nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 12 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu A8

………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:……/GCN-...(2)

............(3), ngày ...... tháng ...... năm ......

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

…………………………………………………(1) chứng nhận:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Mục đích hoạt động:........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức và quản lý:..............................................................................................

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên:……………………………Tên gọi khác……………………… Năm sinh.....................

Giấy CMND số:…………………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:..........................

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):......................................................................

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

 

 

……………………(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Ban Tôn giáo Chính ph(đối với tchức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

(2) Viết tt tên cơ quan cp giy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cp Giy chứng nhận.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

Mẫu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………… (1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tchức tôn giáo:............................................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Mục đích hoạt động:........................................................................................................

.......................................................................................................................................

Cơ cấu tổ chức và quản lý:..............................................................................................

.......................................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên:…………………………… Tên gọi khác……………………… Năm sinh....................

Giấy CMND số:………………………… Ngày cấp:………………... Nơi cấp:...........................

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):......................................................................

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND s, địa chỉ).

 

 

TM. TCHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa đanh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với Hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiu huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

5. Thủ tục: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hsơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617), Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc tổ chức tu hành tập thể khác.

- Danh sách tu sĩ.

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

- Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 15 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân,

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký Dòng tu, tu viện, các tchức tu hành tập thể khác (theo mẫu), hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 13 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu A9

……………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:………/GCN-...(2)

(3), ngày …… tháng …… năm ……

 

GIẤY CHNG NHN

Đăng ký…………(4)

…………………………………(1)........................................................................ chứng nhận:

Tên ……(4):.......................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Tôn chỉ, mục đích:............................................................................................................

Hệ thống tổ chức:............................................................................................................

Trụ sở hoặc nơi làm việc:.................................................................................................

Người đứng đầu....(4):

Họ và tên:………………………… Tên gọi khác……………………… Năm sinh.......................

Giấy CMND số:…………………… Ngày cấp:……………………Nơi cấp:...............................

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo tại thời điểm đăng ký (nếu có):......................................

.......................................................................................................................................

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

 

 

…………………(5)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cp giấy chứng nhận.

(4) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(5) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.

 

Mẫu B10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2)

Kính gửi:(3).......................................................................................................................

Tổ chức tôn giáo:............................................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đăng ký dòng tu…………(2):

Tên dòng tu: (2).................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Tôn chỉ, mục đích:............................................................................................................

Hệ thng tổ chức và quản lý:............................................................................................

.......................................................................................................................................

Trụ sở hoặc nơi làm việc:.................................................................................................

Người đứng đu dòng tu ………(2):

Họ và tên:…………………………… Tên gọi khác…………………………Năm sinh..................

Giấy CMND số:………………………… Ngày cấp:………………Nơi cấp:...............................

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có):...............................................................................

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

6. Thủ tục: Chấp thuận việc mở lớp bồi dưng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo. Văn bản đề nghị nêu rõ tên lp, địa điểm mở lp, lý do mở lớp, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên..

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 10 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bn chấp thuận, hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 18 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ......

ĐNGHỊ MỞ LỚP BI DƯỠNG
NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

Tên lớp:...........................................................................................................................

Địa điểm tổ chức:............................................................................................................

Lý do mở lớp:.................................................................................................................

Thời gian học:..................................................................................................................

Nội dung học:..................................................................................................................

Thành phần tham dự:.......................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình học; danh sách giảng viên (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật).

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng du, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mở lớp.

 

7. Thủ tục: Đăng ký ngưi được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trkết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ và phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 05 ngày.

- UBND thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu c, suy cử (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;

- Có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc;

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC PHONG CHC,
PHONG PHẨM, BNHIỆM, BU CỬ, SUY CỬ

Kính gửi:(2)……………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bnhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:

TT

H và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức v

Phẩm trật

Phm vi phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèm bản đăng ký gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp phong chức, phong phẩm, bnhiệm, bu cử, suy ctheo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).

 

8. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo cần nêu rõ lý do cách chức, bãi nhiệm.

- Văn bn về cách chức, bãi nhiệm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Trình UBND TP và lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

V vic cách chức, bãi nhiệm chức sc, nhà tu hành

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Tên giao dch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Trsở chính:....................................................................................................................

Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

H và tên: ................................................................. Năm sinh.......................................

Tên gi trong tôn giáo (nếu có):........................................................................................

Giấy CMND số:…………………………Ngày cấp:………………… Nơi cp:...........................

Chức v, phẩm trt:.........................................................................................................

Phm vi ph trách:...........................................................................................................

Lý do cách chức, bãi nhim:.............................................................................................

Từ ngày…………… tháng…………… năm..........................................................................

Kèm theo Thông báo gồm: văn bản của tổ chức tôn giáo về việc cách chức, bãi nhiệm.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối vi các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).

 

9. Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp tht lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến.

- Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 15 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản trả lời, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 23 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trường hợp chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự, trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo.

- Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/4/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN
NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SC, NHÀ TU HÀNH

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên:……………………………………………………… Năm sinh.....................................

Tên gọi trong n giáo (nếu có):........................................................................................

Giấy CMND số:………………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:..........................

Chức vụ, phẩm trật (nếu có):............................................................................................

Nơi thuyên chuyển đi:.......................................................................................................

Nơi thuyên chuyển đến:....................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:.......................................................................................................

Kèm theo bản đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú ca người được thuyên chuyển; văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

 

10. Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị trong đó nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm.

b) Số lượng hsơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 10 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 25 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

……………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐNGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:.............................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:

Tên hoạt động tôn giáo:...................................................................................................

Nội dung hoạt động:........................................................................................................

Người tổ chức:................................................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Thời gian:........................................................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................................

Dự kiến số lượng người tham dự:....................................................................................

Các điều kiện đảm bảo.....................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

11. Thủ tục: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội.

- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo.

- Dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 05 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đnghị tổ chức Hội nghị thường niên, Đại hội (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐNGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tchức tôn giáo:.......................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:…………………………………………………… Năm sinh........................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có).........................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:

Lý do tổ chức:.................................................................................................................

Nội dung hội nghị, đại hội:................................................................................................

Thời gian tổ chức:............................................................................................................

Địa điểm tổ chức:............................................................................................................

Dự kiến thành phần tham dự:...........................................................................................

Số lượng người tham dự:................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo; dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có).

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 28 Nghị định; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 29 Nghị định.

 

12. Thủ tục: Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thc thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký kèm theo hiến chương, điều lệ sửa đổi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, lý do, nội dung sửa đổi hiến chương, điều lệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 04 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 03 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 30 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu t khai

Đăng ký hiến chương điều lệ sửa đổi (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ HIẾN CHƯƠNG, ĐIỀU LỆ SỬA ĐI

Kính gửi: (2)......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Người đại diện:................................................................................................................

Họ và tên:……………………………………………………… Năm sinh.....................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có).........................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Đăng ký hiến chương, điu lệ sửa đi với nội dung sau:

Lý do sửa đổi:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nội dung sửa đổi:............................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Kèm theo đăng ký gồm: Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã sửa đổi.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động trong phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuc trung ương (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động chủ yếu trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

 

13. Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tthực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Ban Tôn giáo thành phố: 10 ngày.

- UBND thành phố Hà Nội: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Hà Nội

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 31 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐNGHỊ TỔ CHỨC CUỘC L NGOÀI CƠ S TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):....................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………………………………… Năm sinh.................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có).........................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ stôn giáo với nội dung sau:

Tên cuộc l:.....................................................................................................................

Nội dung:........................................................................................................................

Thời gian tổ chức:............................................................................................................

Địa điểm tổ chức:............................................................................................................

Người chủ trì:..................................................................................................................

Quy mô:..........................................................................................................................

Thành phần:.....................................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức cuộc lễ.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

14. Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 36 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp.

- Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái pháp luật.

- Theo Khoản 4 Điều 36 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ stín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kính gửi: (2)......................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo:..........................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên.........................................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:.......................................................................................................

Phạm vi tổ chức quyên góp:............................................................................................

Cách thức quyên góp:......................................................................................................

Thời gian thực hiện quyên góp:........................................................................................

Cơ chế quản lý, sdụng tài sản được quyên góp:............................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

 

15. Thủ tục: Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt.

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện.

- Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Ban Tôn giáo thành phố: 15 ngày.

- UBND Thành phố Hà Nội: 10 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp: Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 40 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO HỢP PHÁP Ở VIỆT NAM

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………… Tên gọi khác……………………… Năm sinh...................

Quốc tịch:……………………………………………… Tôn giáo:..............................................

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam với nội dung sau:

Lý do đề nghị sinh hoạt tôn giáo:......................................................................................

Thời gian sinh hoạt tôn giáo:............................................................................................

Số lượng người tham gia:................................................................................................

Cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt tôn giáo:..........................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo có cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở tôn giáo hợp pháp mà người nước ngoài chọn làm địa điểm sinh hoạt tôn giáo.

 

16. Thủ tục: Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký hoạt động tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức, họ và tên người đại diện tổ chức, nơi cư trú, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, dự kiến nơi đặt trụ sở chính.

- Giáo lý, giáo luật, lễ nghi.

- Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận.

- Số lượng người tin theo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

c) Cơ quan phối hợp: Công an thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (theo mẫu), nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 6 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có sinh hoạt tôn giáo ổn định từ 20 năm trở lên kể từ ngày được UBND cấp xã chấp thuận sinh hoạt tôn giáo/không vi phạm các quy định tại khoản 2, điều 8 và điều 15 Pháp lệnh, tín ngưỡng, tôn giáo;

- Là tổ chức của những người có cùng niềm tin; có giáo lý, giáo luật, lễ nghi, đường hướng hành đạo và hoạt động gắn bó với dân tộc, không trái với thuần phong, mỹ tục và quy định của pháp luật;

- Không thuộc tổ chức tôn giáo đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyn công nhận;

- Tên gọi của tổ chức không trùng với tên các tổ chức tôn giáo đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc tên các danh nhân, anh hùng dân tộc;

- Có địa điểm hợp pháp để hoạt động tôn giáo;

- Có người đại diện là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong tổ chức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu A1

………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ………/GCN-(2)

(3)……, ngày …… tháng …… năm ……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký hoạt động tôn giáo

……………(1).................................................................................................. chứng nhận:

Tên tổ chức (chữ in hoa):.................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển tại Việt Nam:.....................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:...........................................................................................

Phạm vi hoạt động:..........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

 

 

Nơi nhận:
- …………;
- …………;
- Lưu: VT, …

…………(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chyếu ở một tnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

(3) Địa đanh nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Thtrưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

Mẫu B5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức:(3)..................................................................................................................

Tên tôn giáo:...................................................................................................................

Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung như sau:

Người đại diện:

Họ và tên:……………………………… Tên gọi khác…………………… Năm sinh....................

Giấy CMND số:…………………… Ngày cấp:…………………… Nơi cấp:..............................

Nơi cư trú:.......................................................................................................................

Nguồn gốc hình thành:.....................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích:............................................................................................................

Phạm vi hoạt động:..........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................................

Số lượng người tin theo:..................................................................................................

Dự kiến nơi đặt trụ sở chính:............................................................................................

Kèm theo văn bản gồm: giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quá trình phát triển ở Việt Nam; danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số Giấy CMND, địa chỉ).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Địa danh nơi đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(3) Tên tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

17. Thủ tục: Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về đưc phong chức, phong phm, bnhiệm, bầu cử, suy cử.

Trình tự thực hiện

A. Với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.

B. Với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến địa chỉ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo hình thức gửi bảo đảm.

- Sau 10 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để xác nhận trạng thái hồ sơ (điện thoại: 04 37350071; 04 37347617). Ban Tôn giáo Thành phố không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ.

- Cá nhân, tổ chức giữ lại phiếu gửi hoặc giấy xác nhận của bưu điện thay cho Phiếu hẹn trả kết quả trong trường hợp nộp trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 15 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ và phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy ccó yếu tố nước ngoài (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B17

CỘNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM
Đc lập - Tdo - Hạnh phúc
--------------

………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐỀ NGHỊ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM,
BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị:...........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Trụ sở chính: ...................................................................................................................

Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:

TT

H và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức v

Phẩm trt

Lý do đề nghị

Phm vi phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo bn đề nghị gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị.

 

 

TM. T CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo

 

B. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA UBND CẤP HUYỆN.

1. Thủ tục: Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trình tthực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.

- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: y ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chng nhận đăng ký Hội đoàn (theo mẫu), nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 12 Ngh đnh 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký Hội đoàn (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu A8

………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ......../GCN-...(2)

………(3), ngày …… tháng …… năm ……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

…………………………………………………………………(1) chứng nhận:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Mục đích hoạt động:........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức và quản lý:..............................................................................................

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên:……………………………… Tên gọi khác……………………… Năm sinh.................

Giấy CMND số:…………………………Ngày cấp:…………………… Nơi cấp:........................

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):......................................................................

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

 

 

…………………(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân cp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiu huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cp huyện (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

Mu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tổ chức tôn giáo:............................................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Mục đích hoạt động:........................................................................................................

.......................................................................................................................................

Cơ cấu tổ chức và quản lý:..............................................................................................

.......................................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên:…………………………… Tên gọi khác…………………… Năm sinh.......................

Giấy CMND số:………………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:..............................

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):......................................................................

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ).

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với Hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

2. Thủ tục: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

- Danh sách tu sĩ.

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

- Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chng nhận Đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (theo mẫu). Nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 13 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu A9

………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:…… /GCN-...(2)

(3), ngày …… tháng …… năm ……

 

GIẤY CHNG NHN

Đăng ký……………… (4)

………………………………(1)........................................................................... chứng nhận:

Tên ...(4):..........................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Tôn chỉ, mục đích:............................................................................................................

Hệ thống tổ chức:............................................................................................................

Trụ sở hoặc nơi làm việc:.................................................................................................

Người đứng đầu....(4):

Họ và tên:………………………… Tên gọi khác……………………… Năm sinh.......................

Giấy CMND số:……………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:..............................

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo tại thời điểm đăng ký (nếu có): .....................................

.......................................................................................................................................

Được hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận./.

 

 

………………(5)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tchức có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Địa danh nơi cp giấy chứng nhận.

(4) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(5) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.

 

Mu B10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

…………(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2)

Kính gửi:(3).......................................................................................................................

Tổ chức tôn giáo:............................................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đăng ký dòng tu…………(2):

Tên dòng tu (2):.................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Tôn chỉ, mục đích:............................................................................................................

Hệ thống tổ chức và quản lý:............................................................................................

.......................................................................................................................................

Trụ sở hoặc nơi làm việc:.................................................................................................

Người đứng đầu dòng tu………… (2):

Họ và tên:……………………………..Tên gọi khác…………………… Năm sinh......................

Giấy CMND số:……………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:..............................

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có):...............................................................................

Kèm theo bản đăng ký gm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND s, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thxã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh).

 

3. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đến.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Lưu hồ sơ (để biết)

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

THÔNG BÁO

Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Kính gửi: (2)......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên:……………………………………………………………… Năm sinh...........................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):........................................................................................

Giấy CMND số:………………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:..........................

Chức vụ, phẩm trật (nếu có):............................................................................................

Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:..............................................................

Nơi thuyên chuyển đến:....................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:.......................................................................................................

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.

 

4. Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đến.

- Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 23 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo Khoản 1 Điều 22 và Khoản 1 Điều 23 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN
NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

Kính gửi: (2)......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ........................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên:……………………………………………………………… Năm sinh...........................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):........................................................................................

Giấy CMND số:………………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:..........................

Chức vụ, phẩm trật (nếu có):............................................................................................

Nơi thuyên chuyển đi:.......................................................................................................

Nơi thuyên chuyển đến:....................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:.......................................................................................................

Kèm theo bản đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được thuyên chuyển; văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

 

5. Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đtrong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 25 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:.............................................................................................

Trụ sở chính:....................................................................................................................

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:

Tên hoạt động tôn giáo:...................................................................................................

Nội dung hoạt động:........................................................................................................

Người tổ chức:................................................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Thời gian:........................................................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................................

Dự kiến số lượng người tham dự:....................................................................................

Các điều kiện đảm bảo.....................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

6. Thủ tục: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tchức tôn giáo cơ sở.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội.

- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP)

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị tổ chức Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

ĐNGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI
CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………………………………………… Năm sinh........................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có).........................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:

Lý do tổ chức:.................................................................................................................

Nội dung hội nghị, đại hội:................................................................................................

Thời gian tổ chức:............................................................................................................

Địa điểm tổ chức:............................................................................................................

Dự kiến thành phần tham dự:...........................................................................................

Dự kiến số lượng người tham dự:....................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội.

 

7. Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức Tôn giáo cơ sở

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu lý do không chấp thuận (Khoản 1 Điều 31 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

ĐNGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):....................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………………………………………… Năm sinh........................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có).........................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

Tên cuộc l:.....................................................................................................................

Nội dung:........................................................................................................................

Thời gian tổ chức:............................................................................................................

Địa điểm tổ chức:............................................................................................................

Người chủ trì:..................................................................................................................

Quy mô:..........................................................................................................................

Thành phần:.....................................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức cuộc lễ.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

8. Thủ tục: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa y ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thc thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự.

- Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.

b) Số lượng hsơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 32 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi:(2)  .....................................................................................................................

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành:......................................................................................

Tên gọi khác trong tôn giáo (nếu có)……………………………………… Năm sinh.................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Thuộc tổ chức tôn giáo:...................................................................................................

Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

Lý do thực hiện:...............................................................................................................

Nội dung:........................................................................................................................

Thời gian:........................................................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................................

Thành phần tham dự:.......................................................................................................

Người tổ chức:

Họ và tên:………………………… Tên gọi khác……………………… Năm sinh.......................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình giảng đạo, truyền đạo; ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.

 

 

NGƯỜI ĐNGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.

 

9. Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vưt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện TTHC

Lưu và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 36 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo Khoản 4 Điều 36 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo:..........................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên.........................................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:.......................................................................................................

Phạm vi tổ chức quyên góp:............................................................................................

Cách thức quyên góp:......................................................................................................

Thời gian thực hiện quyên góp:........................................................................................

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:............................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

 

C. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ.

1. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo ngưi đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hồ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo bằng văn bản, nêu rõ họ và tên, tuổi, nơi cư trú của những người được bầu, cử đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ:

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Lưu hồ sơ (để biết)

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

THÔNG BÁO

Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Thông báo về người đại diện cơ stín ngưỡng:

Họ và tên:……………………………… Tên gọi khác…………………… Năm sinh....................

Giấy CMND số:…………………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:..........................

Nơi cư trú:.......................................................................................................................

Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.

Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số giấy CMND, nơi cư trú).

 

 

NGƯỜI ĐI DIN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.

 

2. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ stín ngưỡng.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở. Nội dung bản thông báo nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, người tổ chức, chủ trì hoạt động; dự kiến số lượng người tham gia, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt, thời gian diễn ra hoạt động tín ngưỡng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Lưu để nắm tình hình

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm ....(theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Khoản 5 Điều 4 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.’

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

THÔNG BÁO

Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm .......

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý):

Họ và tên:…………………………… Tên gọi khác: …………………… Năm sinh.....................

Giấy CMND số:………………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:..............................

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng:

Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm:………… cuộc.

(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo).

 

 

NGƯỜI ĐI DIN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.

 

DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM……

Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưng năm ... của……………… (Mẫu B2)

TT

Tên hoạt động tín ngưỡng

Người tổ chức, chủ trì

Số lượng người tham gia

Nội dung

Hình thức tổ chức

Thời gian

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục: Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thtrấn;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tôn chỉ, mục đích, họ và tên người đại diện, nơi cư trú, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt, địa điểm, thời gian, số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên tôn giáo:...................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:…………………………… Tên gọi khác…………………… Năm sinh.......................

Giấy CMND số:……………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp:.................................

Nơi cư trú:.......................................................................................................................

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo vi nội dung như sau:

Tôn chỉ, mục đích:............................................................................................................

Nội dung sinh hoạt:..........................................................................................................

Hình thức sinh hoạt:.........................................................................................................

Địa điểm sinh hoạt:..........................................................................................................

Thời gian sinh hoạt:..........................................................................................................

Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...............................................................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

 

5. Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký người vào tu.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Danh sách người vào tu.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú.

- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận.

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký người vào tu (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Quy định tại Khoản 1 Điều 26 NĐ 92/2012/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Người phụ trách cơ sở tôn giáo:

Họ và tên:……………………………………………………………………… Năm sinh.................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có).........................................................................................

Chức vụ, phẩm trật..........................................................................................................

Cơ sở tôn giáo:...............................................................................................................

Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:

TT

H và tên

Giấy CMND

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nơi cư trú

Tên gọi trong tôn giáo
(nếu có)

S GCMND

Ngày cấp

Nơi cp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.

 

 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Đa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

 

6. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo, trong đó nêu rõ lý do, thời gian, các hạng mục công trình, phạm vi và mức độ sửa chữa

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức tôn giáo.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

THÔNG BÁO

Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo....................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:…………………………………………………………………… Năm sinh....................

Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu có).........................................

Chức vụ, phẩm trật:.........................................................................................................

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:

Lý do sửa chữa, cải tạo:..................................................................................................

Thời gian sửa chữa, cải tạo:.............................................................................................

Phạm vi và mức độ sửa chữa:.........................................................................................

Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:......................................................................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo.

 

7. Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Ủy ban nhânn xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản quyên góp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức tôn giáo.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 36 Nghị định 92/2012/NĐ-CP).

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo:..........................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên.........................................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:.......................................................................................................

Phạm vi tổ chức quyên góp:............................................................................................

Cách thức quyên góp:......................................................................................................

Thời gian thực hiện quyên góp:........................................................................................

Cơ chế quản lý, sdụng tài sản được quyên góp:............................................................

.......................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); y ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

 

8. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định: lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn, lễ hội tín ngưỡng đưc tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước.

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ban Tôn giáo thành phố thuộc Sở Nội vụ Hà Nội

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã về thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức tổ chức lễ hội và danh sách Ban tổ chức lễ hội.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cá nhân đại diện

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận.

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.

 

Mu B3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………(1), ngày …… tháng ...... năm ......

ĐNGHỊ TỔ CHỨC LHỘI TÍN NGƯỠNG

Kính gửi:(2).......................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):..................................................................................

Đa chỉ:............................................................................................................................

Người đại diện:

H và tên:……………………………… Tên gi khác……………………… Năm sinh.................

Giấy CMND s:………………………… Ngày cp:………………… Nơi cp:..........................

Đề nghị vviệc tổ chức lễ hội tín ngưỡng:

Tên l hi:........................................................................................................................

Nguồn gốc lch sử (3):.......................................................................................................

Phm vi tổ chức:.............................................................................................................

Ni dung lễ hi:...............................................................................................................

Thời gian tổ chức:............................................................................................................

Đa điểm tổ chức:............................................................................................................

Kèm theo văn bản gồm: chương trình lễ hội; danh sách Ban tổ chức lễ hội.

 

 

NGƯỜI ĐI DIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra lễ hội.

(3) Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa đim so với trước thì không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7026/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7026/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2014
Ngày hiệu lực25/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7026/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính trong Tôn giáo chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính trong Tôn giáo chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7026/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành25/12/2014
       Ngày hiệu lực25/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính trong Tôn giáo chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính trong Tôn giáo chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội