Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN sửa đổi Thông tư 10/2003/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 174/1999/NĐ-CP và Nghị định 64/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 174/1999/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 703/2004/QĐ-NHNN quản lý hoạt động kinh doanh vàng sửa đổi Thông tư 10/2003/TT-NHNN, nghị định 64/2004/NĐ-CP,174/1999/NĐ-CP đã được thay thế bởi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 703/2004/QĐ-NHNN quản lý hoạt động kinh doanh vàng sửa đổi Thông tư 10/2003/TT-NHNN, nghị định 64/2004/NĐ-CP,174/1999/NĐ-CP


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1703/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1703/2004/QĐ-NHNN NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2004 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 10/2003/TT-NHNN NGÀY 16/9/2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 174/1999/NĐ-CP NGÀY 09/12/1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2003/NĐ-CP NGÀY 11/6/2003 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 174/1999/NĐ-CP

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt số 01/1997/QH10 ngày , Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt số 10/2003/QH11 ngày ;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP như sau:

Mục 1 Chương II được sửa đổi, bổ sung sau:

"Mục 1. Điều kiện, phạm vi hoạt động kinh doanh vàng

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động kinh doanh mua bán vàng, sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999."

2. Mục 1 Chương V được sửa đổi, bổ sung sau:

"Mục 1. Chế độ báo cáo

32. Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng

a. Đối với các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Hàng năm, chậm nhất ngày 10 tháng 01 phải báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vàng của năm trước đó theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức có trụ sở chính, nơi cá nhân đăng ký kinh doanh.

b. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ

Chậm nhất ngày 10 tháng 01 hàng năm phải báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam của năm trước đó theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2003/TT-NHNN cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

33. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo tình hình cấp giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh vàng có hợp đồng gia công tái xuất với nước ngoài theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng."

3. Bãi bỏ Phụ lục 4, Phụ lục 5 và Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2003/TT-NHNN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

Tên tổ chức:

Địa chỉ: ... Điện thoại: ... Fax: ...

Kính gửi: - Ngân hàng nhà nước Việt (Vụ Quản lý Ngoại hối)

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Năm...

Đơn vị tính: kg (khối lượng), USD, VND (giá trị)

Chỉ tiêu

Khối lượng (quy 99,99%)

Giá trị

% + so

với năm trước

1. Sản xuất vàng miếng

- Sản xuất cho đơn vị

- Gia công tổ chức, cá nhân

 

 

 

2. Doanh số mua vàng miếng, vàng nguyên liệu

 

 

 

3. Doanh số bán vàng miếng, vàng nguyên liệu

 

 

 

4. Nhập khẩu (giá trị ghi USD)

- Vàng nguyên liệu

- Vàng miếng

 

 

 

5. Xuất khẩu (giá trị ghi USD)

- Vàng nguyên liệu

- Vàng miếng

 

 

 

 

Lập biểu

Kiểm soát

..., ngày... tháng... năm...

Người đại diện có thẩm quyền

(ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1703/2004/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1703/2004/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2004
Ngày hiệu lực21/01/2005
Ngày công báo06/01/2005
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1703/2004/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 703/2004/QĐ-NHNN quản lý hoạt động kinh doanh vàng sửa đổi Thông tư 10/2003/TT-NHNN, nghị định 64/2004/NĐ-CP,174/1999/NĐ-CP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 703/2004/QĐ-NHNN quản lý hoạt động kinh doanh vàng sửa đổi Thông tư 10/2003/TT-NHNN, nghị định 64/2004/NĐ-CP,174/1999/NĐ-CP
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1703/2004/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýPhùng Khắc Kế
     Ngày ban hành28/12/2004
     Ngày hiệu lực21/01/2005
     Ngày công báo06/01/2005
     Số công báoSố 6
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2013
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 703/2004/QĐ-NHNN quản lý hoạt động kinh doanh vàng sửa đổi Thông tư 10/2003/TT-NHNN, nghị định 64/2004/NĐ-CP,174/1999/NĐ-CP

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 703/2004/QĐ-NHNN quản lý hoạt động kinh doanh vàng sửa đổi Thông tư 10/2003/TT-NHNN, nghị định 64/2004/NĐ-CP,174/1999/NĐ-CP