Quyết định 703/QĐ-UBND

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 703/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/03/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 26/2005/NĐ-CP">55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

Xét đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại Văn bản số 223/CSĐT (PC44) ngày 11/3/2016 (kèm theo Quyết định trưng cầu định giá tài sản số 01/QĐ-CSĐT ngày 26/02/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh - PC44), của Sở Tài chính tại Văn bản số 741/STC-GCS ngày 23/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đng định giá tài sản trong ttụng hình sự, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Đình Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Trung Phong, Phó Trưởng Phòng Quản lý giá - công sản, Sở Tài chính: Thành viên thường trực;

3. Ông Lê Tiến Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý giá - công sản, Sở Tài chính: Thành viên;

4. Bà Nguyễn Phương Hiền, Chuyên viên Phòng Quản lý nhà và kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng: Thành viên;

5. Bà Trương Thị Thanh Trúc, Chuyên viên Phòng Định giá đất và Bồi thường, STài nguyên và Môi trường: Thành viên;

6. Ông Trương Quốc Long - Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND thành phố Hà Tĩnh: Thành viên.

Điều 2. Nghĩa vụ và quyền hạn của Hội đồng định giá tài sản

1. Hội đồng định giá tài sản có quyền:

- Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC44) và các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến tài sản cần định giá.

- Từ chối việc định giá tài sản trong trường hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp không đầy đủ.

2. Hội đồng định giá tài sản có nghĩa vụ:

Thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá tài sản quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ. Xác định đúng giá trị của tài sản được yêu cu định giá và chịu trách nhiệm về kết luận định giá tài sản.

3. Chi phí định giá tài sản của Hội đồng định giá do Cơ quan Cảnh sát điu tra Công an tỉnh (PC44) chi trả. Hội đồng định giá và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC44) có trách nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí định giá tài sản theo quy định hiện hành.

4. Hội đồng định giá tài sản được sử dụng con dấu của Sở Tài chính để thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng định giá tài sản tự giải thsau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thông tin về tài sản định giá: 01 thửa đất có diện tích 121m2 tiếp giáp đường Mai Thúc Loan, thuộc địa phận xóm Hòa, xã Thạch Hưng, thành phHà Tĩnh. Thời đim xác định giá thửa đất: Tháng 12/2010, tháng 01 và 02/2011.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
-
Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NL, TH
  + VB giấy: Các TP không nhận bản ĐT.
  + VB điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 703/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/03/2016
Ngày hiệu lực 23/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 703/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 703/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 703/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Hà Tĩnh 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành 23/03/2016
Ngày hiệu lực 23/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 703/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Hà Tĩnh 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 703/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Hà Tĩnh 2016

  • 23/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực