Quyết định 705/QĐ-TTg

Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo đã được thay thế bởi Quyết định 1584/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016 2020 và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 705/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo), gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban thường trực;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trưởng Ban Chỉ đạo mời đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo.

4. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo:

Thành lập bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo để giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối, xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chương trình; điều hành công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo gồm:

- Trưởng ban chỉ đạo;

- Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo có nhiệm vụ:

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, cụ thể:

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

2. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực cho các địa bàn đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

3. Tham gia xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015.

4. Chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo.

5. Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

6. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách giảm nghèo; đề xuất cơ chế, giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Điều 3.

1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo.

2. Duy trì Văn phòng quốc gia về giảm nghèo đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như hiện nay để giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng quốc gia về giảm nghèo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc sử dụng con dấu của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (05).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 705/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu705/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực12/06/2012
Ngày công báo26/06/2012
Số công báoTừ số 403 đến số 404
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 705/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu705/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/06/2012
        Ngày hiệu lực12/06/2012
        Ngày công báo26/06/2012
        Số công báoTừ số 403 đến số 404
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo