Quyết định 706/QĐ-UBND

Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 706/QĐ-UBND 2018 danh mục vị trí việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 3m 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Trung tâm), như sau:

1. Vị trí việc làm của Trung tâm gồm: 14 vị trí, trong đó:

- Vị trí việc làm gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý điều hành: 04 vị trí.

- Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp: 05 vị trí.

- Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 05 vị trí.

2. Số lượng người làm việc của Trung tâm trong tổng số lượng người làm việc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giao chỉ tiêu hàng năm và số định suất lao động thực hiện sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp được Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) giao hàng năm. Việc điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề án vị trí việc làm của đơn vị và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Việc tuyển dụng, hợp đồng làm việc tại Trung tâm được thực hiện theo quy định về việc tuyển dụng, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai và theo quy định của pháp luật lao động; hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng người làm việc tại Trung tâm về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt bản mô tả công việc và giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho từng vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt và Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) giao định suất.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng số người làm việc theo vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Nội vụ
- Cổng TTĐT tỉnh:
- Lưu: VT, NC2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỐI THIỂU CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG TB & XH
(Kèm theo Quyết định số: 706/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Danh mục vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Ghi chú

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

 

 

 

1

Giám đốc

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

2

Phó giám đốc

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

3

Trưởng phòng

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

4

Phó trưởng phòng

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

5

 

 

 

1

Tư vấn - Giới thiệu việc làm

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

2

Tư vấn - Truyền thông

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

3

Tư vấn - Đào tạo nghề

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

4

Tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

5

Tng hợp, dự báo thị trường lao động

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

5

 

 

 

1

Hành chính, tổng hợp

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

2

Kế toán

1

Kế toán viên

Loại C

Vận dng ngạch công chức

3

Công nghệ thông tin

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Vận dụng ngạch công chức

4

Văn thư, lưu trữ

1

Nhân viên

Loại D

Vận dụng ngạch công chức

5

Lái xe

1

Nhân viên

 

 

 

Tổng số

14

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG TB & XH
(Kèm theo Quyết định số: 706/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Danh mục việc làm

Tiêu chuẩn, điều kiện

Ghi chú

1

2

3

4

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Giám đốc

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác.

- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

- Được bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên

 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ng6 bậc áp dụng cho Việt Nam

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Nắm vng nghiệp vụ về lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bnhiệm

 

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành từ 05 năm trở lên;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

2

Phó giám đốc

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác

- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

- Được bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên

 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ng6 bậc áp dụng cho Việt Nam

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Nắm vng nghiệp vụ về lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

 

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành từ 03 năm trở lên;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

3

Trưởng phòng

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác; Được bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên

 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ng6 bậc áp dụng cho Việt Nam

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Nắm vững nghiệp vụ về lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

 

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành từ 02 năm trở lên;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

4

Phó trưởng phòng

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác; Được bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên

 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ng6 bậc áp dụng cho Việt Nam

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Nắm vững nghiệp vụ về lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

 

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành từ 02 năm trở lên;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Tư vấn - Giới thiệu việc làm

- Có trình độ đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Xã hội học, Tâm lý học, Lao động việc làm

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bnhiệm

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

1

Tư vấn - Truyền thông

- Có trình độ đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành Luật, Báo chí, Truyền thông

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

3

Tư vấn - đào tạo nghề

- Có trình độ đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành Luật, Sư phạm

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

4

Tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp

- Có trình độ đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, luật, bảo hiểm, công nghệ thông tin, tâm lý học, công nghệ thông tin, báo chí và truyền thông và các chuyên ngành theo yêu cầu của Cục Việc làm (Bộ Lao động - TBXH)

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

5

Tổng hợp, dự báo thị trường lao động

- Có trình độ đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành Lao động việc làm, Kinh tế, Luật, Báo chí, Truyền thông

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Hành chính, tổng hợp

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Hành chính, Luật, Kinh tế, Lao động việc làm

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chun kỹ năng sử dụng công nghthông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Được bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

2

Kế toán

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán; Tài chính - Kế toán

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chtin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có các chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

3

Công nghệ thông tin

- Có trình độ từ cao đẳng trở lên, thuộc các chuyên ngành Công nghệ thông tin

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sdụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

4

Văn thư, lưu tr

- Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ; Hành chính, Luật; được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch cán sự hoặc tương đương trở lên;

 

- Có chng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Có năng lực thực thi nhiệm vụ;

- Có đủ sức khỏe để công tác;

 

5

Lái xe

Có chứng chỉ nghề; được cấp bằng lái xe từ hạng B2 trở lên; có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và sức khỏe tốt.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 706/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 07/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 706/QĐ-UBND 2018 danh mục vị trí việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 706/QĐ-UBND 2018 danh mục vị trí việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 07/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 706/QĐ-UBND 2018 danh mục vị trí việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 706/QĐ-UBND 2018 danh mục vị trí việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Lào Cai

  • 07/03/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/03/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực