Quyết định 706/QĐ-UBND

Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo 322/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ XI

Nội dung toàn văn Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch chính sách nhà ở thị trường bất động sản Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ 322/TB-VPCP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ XI CỦA BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ XI của Ban chỉ đạo;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 265/TTr-SXD-PTN&TTBĐS ngày 09 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nội dung Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ XI của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành y;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT/Chg) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Hữu Tín

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ 322/TB-VPCP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈA ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ XI CỦA BAN CHỈ ĐẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 706 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

STT

Nội dung công vic

Đơn vị thc hin

Thời gian hoàn thành

1.

1.1. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập đồ án, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) tại các quận huyện trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để chỉ đạo triển khai các dự án theo quy định pháp luật.

1.2. Lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với tổng thể thành phố.

 

1.3. Lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với từng quận, huyện.

 

1.4. Lập thiết kế đô thị tại một số tuyến chính phục vụ cho công tác cấp phép xây dựng theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân các quận, huyện thc hiện.

- Trong tháng 02 năm 2014

Đã hoàn thành

 

 

- Trong tháng 02 năm 2014

Đã hoàn thành

- Trong tháng 02 năm 2014

Đã hoàn thành

 

- 30/6/2014

2.

2.1. Rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2014, xác định nhu cu dự án khu đô thị, khu nhà ở phải bảo đảm cân đối cung – cầu, phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nhu cầu thị trường.

2.2. Kế hoạch triển khai thc hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Tài nguyên và Môi trưng chủ trì, phối hợp với Sở Xây dng thc hiện.

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trưng chủ trì thc hiện.

- Trong tháng 02 năm 2014

 

 - Trong tháng 02 năm 2014

3.

3.1. Tiếp tục hướng dn chủ đầu chuyn đổi các dự án nhà thương mại sang nhà ở xã hội, điều chỉnh cấu sản phẩm dự án nhà thương mại phù hợp với nhu cầu thị trường

- Tích cc làm việc với các chủ đầu tư, hướng dẫn các chủ đầu hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là giá bán nhà ở xã hội;

- Hoàn thiện tiêu chí và điều kiện điều chỉnh dự án nhà ở trên địa bàn thành phố (chuyển đổi từ căn hộ diện tích lớn thành căn hộ diện tích nhỏ; chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội) theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2013/TT- BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Xây dng; làm sở để xem xét, cho phép chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, điều chỉnh cơ cấu căn hộ.

3.2. Xây dng kế hoạch phát triển nhà xã hội năm 2014.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai thc hiện.

 

 

 

 

- Công việc thường xuyên

- Trong tháng 02 năm 2014

 

 

 

 

 

 

- Trong tháng 02 năm 2014

4.

4.1. Tập trung soát, thu nợ đọng tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn.

4.2.

a. Tổng hợp, báo cáo lại toàn bộ việc sử dụng kho bãi trên địa bàn thành phố kế hoạch trong thời gian tới.

b. Lập Quy hoạch kho bãi trên địa bàn thành ph.

- Sở Tài chính chủ trì thc hiện.

 

 

- Ban Chỉ đạo 09 chủ trì thc hiện.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì thc hiện.

- 30/6/2014

 

 

 

- 30/6/2014

 

- 30/6/2014

5.

Tiếp tục soát các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án; đồng thời, có biện pháp xử lý, chế tài các chủ đầu tư:

- Chưa hoàn chỉnh hạ tầng k thuật của dự án mà đã bàn giao nhà ở cho khách hàng;

- Chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, ảnh hưởng đến việc cấp giy chng nhận cho người mua nhà.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai thc hiện.

- 30/6/2014

6.

Đy nhanh tiến độ gii ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Xây dng:

6.1. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở của các chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn; phản ánh nhanh các vướng mắc có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dng, y ban nhân dân thành phố, Thường trc Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố (Sở Xây dng) để có biện pháp tháo g.

- Có văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn thành phố sau khi nhn được danh mục dự án nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi công năng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội của Bộ Xây dng gi cho Ngân hàng Nhà nước, thì chủ động triển khai thc hiện thẩm định các dự án này. Dự án nào phù hợp, ngân hàng thể giải ngân thì thông báo cho Sở Xây dng để triển khai hoạt động kết nối chủ đầu tư dự án - người dân có nhu cầu mua nhà/căn hộ - ngân hàng cho vay, đối với dự án không phù hợp do có vướng mắc phát sinh thì báo cáo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để có biện pháp tháo gỡ.

6.2. Triển khai kết nối 11 dự án nhà ở xã hội, quy mô 3.000 căn theo Kế hoạch phát triển nhà hội năm 2013 với Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua, mua nhà xã hội; Qu phát triển nhà thành phố để đy nhanh tiến độ phân phối qu nhà này cho các đối tượng nhà xã hội của thành phố. Qua đó, các đối tượng này đủ điều kiện để kết hợp đồng tín dụng vay vốn hỗ trợ nhà ở để thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội.

- Tiếp tục thc hiện kết nối ba bên: Chủ đầu - các đối tượng được xét duyệt cho thuê, thuê mua, mua n hội - 5 ngân hàng được Chính phủ la chọn cho vay vn gói tín dụng 30.000 t đồng. Đồng thời, lập danh mục các dự án n thương mại căn hộ diện tích nhỏ hơn 70m2 giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, công bố thông tin lên website để cán bộ công chc, viên chc, lc lượng trang các đối tượng thu nhập thấp nhu cầu đăng mua và vay vốn hỗ trợ theo quy định.

- Lập danh mục doanh nghiệp chủ đầu tư dự án nhà hội, dự án chuyển đổi công năng từ d án nhà thương mại sang nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, báo cáo Bộ Xây dng thông báo Ngân hàng Nhà nước để hưởng chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định.

 

 

 

 

 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với 5 ngân hàng thương mại Nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sở Xây dựng chủ trì thc hiện.

 

 

 

 

 

- Công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Công việc thường xuyên

7.

Xây dng kế hoạch đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong năm 2014 để các tổ chc, cá nhân hiểu rõ về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vc nhà ở, thị trường bất động sản.

- Sở pháp chủ trì thc hiện.

- Trong tháng 02 năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 706/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch chính sách nhà ở thị trường bất động sản Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch chính sách nhà ở thị trường bất động sản Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu706/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch chính sách nhà ở thị trường bất động sản Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch chính sách nhà ở thị trường bất động sản Hồ Chí Minh

         • 18/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực