Quyết định 7068/QĐ-UBND

Quyết định 7068/QĐ-UBND năm 2012 về chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn khai thác và tàu làm dịch vụ khai thác xa bờ của thành phố Đà Nẵng

Quyết định 7068/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác xa bờ Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 47/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản tàu dịch vụ Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 7068/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác xa bờ Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7068/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯ DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÓNG MỚI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN VÀ TÀU DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ nội dung Công văn số 481/HĐND-VP ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 199/BC-SNN ngày 29 tháng 02 năm 2012 về hiện trạng tàu thuyền và tình hình thực hiện một số chính sách đối với chủ tàu cá Đà Nẵng và Phương án số 909/PA-SNN ngày 24 tháng 7 năm 2012 về thực hiện chính sách hỗ trợ chủ tàu cá phát triển khai thác hải sản tài thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất ý kiến tại cuộc họp giao ban ngày 23 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ ngư dân thành phố Đà Nẵng đóng mới tàu đánh bắt hải sản và đóng mới tàu làm dịch vụ khai thác hải sản xa bờ (sau đây viết tắt là đóng mới tàu cá) có tổng công suất máy chính từ 400cv trở lên và không phải làm nghề lưới kéo với các nội dung chính như sau:

1. Hỗ trợ đóng mới tàu cá

1.1. Đối tượng và điều kiện:

a. Chủ tàu cá có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng thực hiện đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400cv trở lên đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khai thác hải sản hoặc dịch vụ khai thác hải sản (ngoại trừ tàu làm nghề lưới kéo).

b. Chủ tàu phải cam kết đưa tàu cá vào hoạt động trong thời gian tối thiểu là 2 năm (24 tháng) kể từ ngày nhận được chính sách hỗ trợ lần đầu của thành phố; trường hợp chưa đảm bảo thời gian hoạt động theo cam kết (chưa đủ 2 năm), chủ tàu muốn chuyển quyền sở hữu tàu cá cho tổ chức, cá nhân khác phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được hỗ trợ cho thành phố.

1.2. Mức kinh phí và hình thức hỗ trợ

Hỗ trợ kinh phí sau khi chủ tàu hoàn thành đóng mới tàu cá và hoàn thành thủ tục theo quy định để đưa tàu cá vào hoạt động tính theo công suất tàu:

- Tàu có tổng công suất máy chính từ 400cv đến dưới 600cv: hỗ trợ 500 triệu đồng/tàu.

- Tàu có tổng công suất máy chính từ 600cv đến dưới 800cv: hỗ trợ 600 triệu đồng/tàu.

- Tàu có tổng công suất máy chính từ 800cv trở lên: hỗ trợ 800 triệu đồng/tàu.

Kinh phí hỗ trợ được chia làm 2 đợt, mỗi đợt hỗ trợ 50% trên tổng số tiền hỗ trợ.

+ Đợt 1: Sau khi hoàn thành thủ tục đưa tàu cá vào hoạt động và thủ tục đề nghị hỗ trợ.

+ Đợt 2: Sau 01 năm (12 tháng) kể từ ngày nhận hỗ trợ lần đầu.

1.3. Hồ sơ:

- Đơn đề nghị hỗ trợ đóng mới tàu cá (mẫu đính kèm) có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban nhân dân quận nơi chủ tàu cư trú.

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ;

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá,

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá,

+ Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (tàu dịch vụ),

+ Hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng.

+ Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng.

1.4. Thủ tục:

- Chủ tàu lập hồ sơ đăng ký mới đóng tàu cá tại Chi cục Thủy sản Đà Nẵng.

- Chi cục Thủy sản Đà Nẵng có văn bản trả lời việc chấp thuận đóng mới tàu cá (có gửi Ủy ban nhân dân phường để theo dõi, phối hợp xác nhận tàu đóng mới).

- Ủy ban nhân dân phường thành lập Hội đồng thẩm tra đóng mới tàu cá của chủ tàu; làm cơ sở để Chủ tịch UBND phường xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ của chủ tàu.

- Sau khi chủ tàu hoàn thành thủ tục đưa tàu cá vào hoạt động, chủ tàu cá nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ như điểm 1.3, Điều này.

- Chi cục Thủy sản Đà Nẵng xem xét hồ sơ, kiểm tra thực tế và tổng hợp trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách chủ tàu, kinh phí đề nghị hỗ trợ và lưu hồ sơ gốc tại Chi cục Thủy sản Đà Nẵng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp với các Sở, ngành liên quan và địa phương nơi chủ tàu cư trú và tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách chủ tàu cá đóng mới được nhận chính sách hỗ trợ.

2. Hỗ trợ kinh phí đăng kiểm tàu cá

Hỗ trợ 100% lệ phí đăng kiểm tàu cá cho các chủ tàu cá nêu tại điểm 1.1, khoản 1, Điều này. Chủ tàu cá vẫn phải nộp lệ phí đăng kiểm cho đơn vị thực hiện đăng kiểm tàu cá và nộp đầy đủ hồ sơ cho Chi cục Thủy sản Đà Nẵng theo điểm 1.3, khoản 1, Điều này để được hỗ trợ lệ phí đăng kiểm tàu cá.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Điều 1 Quyết định này;

- Hàng năm lập dự trù kinh phí thực hiện năm sau, gửi Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố giao dự toán. Riêng năm 2012, báo cáo UBND thành phố cấp hỗ trợ theo thực tế;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện theo dõi tình hình hoạt động của các chủ tàu cá, phát hiện, xử lý những trường hợp lợi dụng chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi. Kịp thời đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp biết các Chủ tàu cá nhận chính sách hỗ trợ của thành phố để cùng phối hợp thực hiện;

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tiếp nhận đơn và xử lý đơn của chủ tàu cá không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của Chủ tàu; thực hiện các biện pháp hữu hiệu không để chủ tàu chuyển quyền sở hữu tàu cá trong thời gian quy định (2 năm) của UBND thành phố.

2. Sở Tư pháp

Chỉ đạo các tổ chức hành nghề Công chứng không được công chứng chuyển quyền sở hữu tàu cá đối với các Chủ tàu cá đã nhận chính sách hỗ trợ của thành phố, còn nằm trong thời gian quy định (2 năm) của UBND thành phố và chưa hoàn trả lại kinh phí được hỗ trợ.

3. UBND các quận, huyện

- Thông báo rộng rãi chủ trương hỗ trợ của thành phố để chủ tàu biết, thực hiện;

- Chỉ đạo UBND các phường nơi chủ tàu thường trú thành lập Hội đồng thẩm tra để xác nhận chủ tàu đóng mới tàu cá với các thành phần: Chủ tịch UBND phường (Chủ tịch Hội đồng) và các thành viên thuộc đại diện các đơn vị như: Bộ đội biên phòng, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Tổ dân phố, làm cơ sở cho Chủ tịch UBND phường xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ của Chủ tàu. Thời gian xử lý đơn của chủ tàu không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn đề nghị xác nhận của Chủ tàu;

- Kịp thời phát hiện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp xử lý những trường hợp lợi dụng chính sách hỗ trợ của thành phố để trục lợi.

4. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Theo dõi các Chủ tàu đã nhận chính sách hỗ trợ, kịp thời phát hiện các chủ tàu có dấu hiệu lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi, thông báo và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp xử lý.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND thành phố giao dự toán ngân sách hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện.

6. Đề nghị Hội Nông dân thành phố, Báo Đà Nẵng

Thông báo rộng rãi chủ trương hỗ trợ của thành phố để ngư dân biết, thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian áp dụng được tính từ ngày 01/01/2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- TT Thành ủy, TT HĐND Tp (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tp;
- Tổng cục Thủy sản;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội BP Tp;
- Hội Nông dân Tp;
- Báo Đà Nẵng;
- Hội Nghề cá thành phố;
- Lưu: VT, KTN (A. Lâm)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÓNG MỚI TÀU CÁ

Kính gửi: Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng

Tôi tên là:...................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:................................................. Cấp tại:...........................

Địa chỉ thường trú: tổ…………….; phường:....................... ; quận............................

Tôi đã thực hiện đóng mới tàu cá năm 201…..

Số đăng ký đã được cấp:..........................................................................................

Công suất tàu............................................................................................................

Nghề khai thác hải sản:.............................................................................................

Tổng kinh phí:.................................................................. Từ nguồn:........................

Nơi đóng tàu:............................................................................................................

Kinh phí đề nghị hỗ trợ:............................................................................................

Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi quy định của Nhà nước đối với quản lý tàu thuyền. Đồng thời cam kết sẽ hoàn trả đủ tiền được hỗ trợ nếu chuyển nhượng quyền sở hữu tàu cho tổ chức, cá nhân khác trước 02 năm (24 tháng) kể từ ngày nhận tiền hỗ trợ lần đầu.

 

 

 

Đà Nẵng, ngày……tháng…….năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng nhân dân thẩm tra đóng mới tàu cá của ngư dân, Chủ tịch UBND phường……………………………………xác nhận: Ông…………………………. đã thực hiện đóng mới tàu cá theo công suất, nghề khai thác hải sản (dịch vụ khai thác hải sản) như đơn là đúng sự thật. Kính đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ.

CHỦ TỊCH
XÁC NHẬN CỦA UBND QUẬN…………….

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7068/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7068/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2012
Ngày hiệu lực29/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7068/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7068/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác xa bờ Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7068/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác xa bờ Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7068/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành29/08/2012
       Ngày hiệu lực29/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 7068/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác xa bờ Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 7068/QĐ-UBND 2012 hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác xa bờ Đà Nẵng