Quyết định 707/QĐ-UBND

Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 707/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị hủy bỏ Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 707/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã có đồng bào DTTS (Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Trà);
- Các PCVP, các CV: YT, NV; bộ phận 1 cửa, Cổng TTĐT tỉnh, TTTHHC;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

2

Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 707/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2017
Ngày hiệu lực10/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 707/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 707/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị hủy bỏ Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 707/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị hủy bỏ Huế 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu707/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành10/04/2017
        Ngày hiệu lực10/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 707/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị hủy bỏ Huế 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 707/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị hủy bỏ Huế 2017

         • 10/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực