Quyết định 7092/QĐ-BCT

Quyết định 7092/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ cho Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm thủy sản Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7092/QĐ-BCT 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7092/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI PHÂN BÓN VÔ CƠ CHO TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM THỦY SẢN THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007,

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 10456/QĐ-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2014 cùa Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm thủy sản Thanh Hóa thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ;

Xét công văn số 18/TTKN&CN ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm thủy sản Thanh Hóa về việc đề nghị chỉ định bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ cho Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm thủy sản Thanh Hóa, địa chỉ: số 17 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Danh mục các phép thử được công nhận bổ sung đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 188.2015/QĐ-VPCNCL ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vilas 690).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 18 tháng 11 năm 2017, kể từ ngày ký.

Điều 3. Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm thủy sản Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm thủy sản Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục Hải quan;
- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường,
TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7092/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7092/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7092/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 7092/QĐ-BCT 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7092/QĐ-BCT 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7092/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành13/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7092/QĐ-BCT 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7092/QĐ-BCT 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ

            • 13/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực