Quyết định 7096/QĐ-UBND

Quyết định 7096/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, cán bộ, công, viên chức nhà nước, sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 7096/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7096/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC, SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại tờ trình số 3238/TTr-SNV ngày 17/12/2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 3408/STP-KSTTHC ngày 15/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hủy bỏ Phần II. Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và Phần III. Lĩnh vực: sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước (từ thủ tục số 11 đến thủ tục số 13) của Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP, các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC, VX, TH, HCTC
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC, SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7096/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

Tên Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp Thành phố

 

 

1.

Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

Sở Nội vụ

2.

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3.

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

4.

Tiếp nhận và điều động công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác về làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

5.

Tiếp nhận và điều động đối với các trường hợp là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam và viên chức trong các doanh nghiệp nhà nước

6.

Tiếp nhận và điều động đối với các trường hợp đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn về công tác tại các cơ quan hành chính của Thành phố

2. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

 

Bổ sung nhiệm vụ cho các Doanh nghiệp Nhà nước

Luật cán bộ, công chức 2008; Luật Viên chức 2010

Sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước

Sở Nội vụ

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

B. Thủ tục hành chính cấp Thành phố

1

 

Tuyển dụng công chức hành chính

Luật cán bộ, công chức 2008; Luật Viên chức 2010

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Sở Nội vụ

2

 

Thi tuyển viên chức

3

 

Thủ tục tiếp nhận điều động cán bộ, công chức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7096/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7096/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2014
Ngày hiệu lực26/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7096/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7096/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7096/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7096/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành26/12/2014
       Ngày hiệu lực26/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7096/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7096/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

           • 26/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực