Quyết định 71/2006/QĐ-UBND

Quyết định 71/2006/QĐ-UBND về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng các đoàn thể ở phường – xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 71/2006/QĐ-UBND chế độ cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng đoàn thể phường – xã, thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 61/2010/QĐ-UBND chế độ cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, và được áp dụng kể từ ngày 10/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2006/QĐ-UBND chế độ cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng đoàn thể phường – xã, thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGHỈ HƯU THAM GIA CÔNG TÁC, GIỮ CÁC CHỨC DANH TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ Ở PHƯỜNG – XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ phường – xã, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng võ trang;
Xét đề nghị của Liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính tại Tờ trình số 110/TTLS:NV-TC ngày 27 tháng 02 năm 2006 về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng các đoàn thể ở phường – xã, thị trấn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh hệ số lương và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh Trưởng các đoàn thể tại phường – xã, thị trấn như sau:

1. Đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội nông dân nhiệm kỳ thứ I ở phường – xã, thị trấn được điều chỉnh mức lương từ 94% của hệ số 1,75 lên 94% của hệ số 1,86; cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh không chuyên trách được hưởng 94% mức phụ cấp tương đương hệ số 1,86.

2. Cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng đoàn thể phường – xã, thị trấn được hưởng một khoản trợ cấp trách nhiệm với mức 50.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện tăng thêm được ngân sách thành phố chi trả và thực hiện kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2006; giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện lập dự toán kinh phí bổ sung và thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ điểm 2.1, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 339/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh chuyên trách ở phường – xã, thị trấn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Thường trực Thành uỷ
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành uỷ
- Ban Tổ chức Thành uỷ
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Quận - Huyện uỷ
- VPHĐ-UB: các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh) P.105.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2006
Ngày hiệu lực16/05/2006
Ngày công báo05/06/2006
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/09/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2006/QĐ-UBND chế độ cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng đoàn thể phường – xã, thị trấn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 71/2006/QĐ-UBND chế độ cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng đoàn thể phường – xã, thị trấn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu71/2006/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýLê Thanh Hải
     Ngày ban hành16/05/2006
     Ngày hiệu lực16/05/2006
     Ngày công báo05/06/2006
     Số công báoSố 1
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/09/2010
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 71/2006/QĐ-UBND chế độ cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng đoàn thể phường – xã, thị trấn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2006/QĐ-UBND chế độ cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng đoàn thể phường – xã, thị trấn