Quyết định 71/2009/QĐ-UBND

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2009/QĐ-UBND đặt tên đường địa bàn thị trấn Cần Giuộc Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2009/QĐ-UBND

Tân An, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CẦN GIUỘC HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 126/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên 14 đường trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc tổ chức thực hiện, gắn biển tên đường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII;
- CT, PCT. UBND tỉnh (VX);
- Như Điều 3
- Lưu: VT, V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ TRẤN CẦN GIUỘC- HUYỆN CẦN GIUỘC- TỈNH LONG AN
(kèm theo tờ trình số 71/TTr-UBND của UBND tỉnh)

Số tt

Tên đường cũ

Độ dài

Điểm đầu

Điểm cuối

Tên đường mới

1

Bến đò

203m

Quốc lộ 50

Lãnh Binh Thái

Nghĩa sĩ Cần Giuộc

2

Viên Ngộ

160m

Hồ Văn Long

Nghĩa sĩ Cần Giuộc

Sư Viên Ngộ

3

Đồ Chiểu

288m

Nghĩa sĩ Cần Giuộc

Thống Chế Sỹ

Nguyễn Đình Chiểu

4

Trương Công Định

240m

Quốc lộ 50

Sông Cần Giuộc

Trương Định

5

Lãnh Binh Thái+ Trương Văn Vạn

1122m

Trương Định

Nguyễn Thị Bẹ

Lãnh Binh Thái

 

6

Chưa có tên

50m

Nguyễn Đình Chiểu

Lãnh Binh Thái

Mai Chánh Tâm

7

Lò Đường

700m

Nguyễn An Ninh

Sông Cần Giuộc

Nguyễn Thị Bẹ

8

Châu Hồng Kiệt

630m

Nghĩa sĩ Cần Giuộc

Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Thị Bảy

9

Trị Yên

880m

Ngã ba Mũi tàu

Ngã ba Tám Chẻo

Nguyễn Thái Bình

10

Đặng Văn Phúc

2400m

Nguyễn Thị Bảy

Quốc lộ 50

Nguyễn An Ninh

11

Tổng Đốc Phương

134m

Quốc lộ 50

Nguyễn Đình Chiểu

Trần Chí Nam

12

Đốc Phủ Lý

163m

Quốc lộ 50

Cầu tàu sông Cần Giuộc

Sương Nguyệt Anh

13

Thượng Nghị Trung

223m

Sương Nguyệt Anh

Sông Trị Yên

Hồ Văn Long

14

Ngã 3 Phước Thành

500m

Quốc lộ 50

Nguyễn An Ninh

Trương Văn Bang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2009
Ngày hiệu lực 20/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND đặt tên đường địa bàn thị trấn Cần Giuộc Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND đặt tên đường địa bàn thị trấn Cần Giuộc Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành 10/12/2009
Ngày hiệu lực 20/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 71/2009/QĐ-UBND đặt tên đường địa bàn thị trấn Cần Giuộc Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2009/QĐ-UBND đặt tên đường địa bàn thị trấn Cần Giuộc Long An

  • 10/12/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực