Quyết định 71/2012/QĐ-UBND

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị thu phí đã được thay thế bởi Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 13/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2012/QĐ-UBND mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị thu phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 5 về việc quy định mức thu và tỷ lệ % trích để lại đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện mô tô trên địa bàn,

Xét đề nghị của Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu và tỷ lệ % trích để lại đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện mô tô trên địa bàn như sau:

1. Đối tượng kê khai, nộp phí: Chủ phương tiện

2. Đơn vị thu phí: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. Mức thu:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/năm

TT

Loại phương tiện chịu phí: Xe mô tô

(không bao gồm xe máy điện)

Mức thu

1

Loại có dung tích xilanh đến 100cm3

50

2

Loại có dung tích xilanh trên 100cm3

100

4. Tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại đơn vị thu phí, nộp ngân sách:

TT

Địa bàn

Tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu phí

Tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách tỉnh

1

Phường, thị trấn

10

90

2

20

80

5. Thời gian thực hiện: Áp dụng từ ngày 01/01/2013.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền phí thu được theo quy định hiện hành trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 15/01/2013 để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND, UBMTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học - VP UBND tỉnh;
- Các tổ chuyên viên;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2012/QĐ-UBND mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị thu phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2012/QĐ-UBND mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị thu phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành28/12/2012
        Ngày hiệu lực28/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 71/2012/QĐ-UBND mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị thu phí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2012/QĐ-UBND mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại đơn vị thu phí