Quyết định 71/2015/QĐ-UBND

Quyết định 71/2015/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2015/QĐ-UBND thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC Y TẾ VỀ LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2766/TTr-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2015 và Báo cáo thẩm định số 1550/BC-STP ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020, như sau:

1. Đối tượng hưởng chính sách thu hút:

Giáo sư bác sĩ; Phó Giáo sư bác sĩ; Tiến sĩ bác sĩ; Bác sĩ Chuyên khoa cấp II; Thạc sĩ bác sĩ; Bác sĩ Chuyên khoa cấp I; Bác sĩ nội trú và các Bác sĩ, Cử nhân Kỹ thuật Y học chuyên ngành Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm hệ chính quy tốt nghiệp tại các trường công lập.

2. Số lượng, trình độ chuyên môn nhân lực y tế cần thu hút giai đoạn 2015 - 2020 là: 138 người, cụ thể như sau:

a) Tiến sĩ bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II : 04 người;

b) Thạc sĩ bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú : 20 người;

c) Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa : 98 người;

d) Cử nhân Kỹ thuật y học (Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm): 16 người.

Số lượng cụ thể hằng năm do Sở Y tế đề xuất trên cơ sở khả năng thu hút được, phù hợp với yêu cầu thực tế công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân địa phương và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Mức hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ đối với Giáo sư bác sĩ, Phó Giáo sư bác sĩ cao hơn mức hỗ trợ Tiến sĩ bác sĩ do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cụ thể.

b) Tiến sĩ bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng);

c) Thạc sĩ bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú được hỗ trợ 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng);

d) Bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy được hỗ trợ 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng), tốt nghiệp loại khá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng); tốt nghiệp loại giỏi 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

đ) Cử nhân Kỹ thuật Y học hệ chính quy gồm các chuyên ngành: Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm được hỗ trợ 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Đối tượng thu hút tốt nghiệp từ các Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược - Huế, Đại học Y Hà Nội và Đại học Y - Dược Cần Thơ mức hỗ trợ bằng 120% mức nêu trên.

4. Điều kiện để thực hiện chính sách thu hút nhân lực y tế:

a) Đối tượng được hưởng chính sách thu hút phải cam kết làm việc tại Ninh Thuận ít nhất 5 năm, đối với sinh viên mới tốt nghiệp phải công tác ít nhất 6 năm và thực hiện theo sự phân công của ngành Y tế (không tính thời gian được đào tạo bồi dưỡng trong quá trình công tác);

b) Trường hợp đặc biệt do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn dẫn đến mất sức lao động mà không thể tiếp tục công tác thì không phải hoàn lại tiền thu hút đã nhận;

c) Trong thời gian làm nhiệm vụ, nếu đối tượng được hưởng chính sách thu hút vi phạm cam kết hợp đồng làm việc mà bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý thôi việc thì phải bồi thường gấp 02 lần số tiền thu hút đã nhận theo hợp đồng làm việc đã ký kết, kể cả chi phí đào tạo, kinh phí hỗ trợ thuê nhà ở xã hội (nếu có).

5. Các điều kiện ưu đãi khác:

Ngoài chính sách thu hút, đối tượng thu hút còn được hưởng các điều kiện ưu đãi khác như sau (trừ đối tượng điểm đ khoản 3 Điều 1):

a) Thực hiện chính sách ưu tiên giao đất làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất (không thông qua đấu giá, có hỗ trợ bố trí đất được giao) theo hướng:

+ Đất trong khu dân cư, giá đất giao tính trên chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chi phí bồi thường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

+ Đất tại các tuyến đường theo giá quy định hàng năm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua không tính thêm hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k);

b) Trường hợp các đối tượng được thu hút có khó khăn về nhà ở thì được tạo điều kiện thuê nhà ở xã hội và được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng bằng 100% mức lương tối thiểu.

6. Thời gian và kinh phí thực hiện chính sách thu hút nhân lực y tế:

a) Thời gian thực hiện: từ năm 2015 đến năm 2020;

b) Nguồn kinh phí thực hiện: từ ngân sách tỉnh.

Tổng kinh phí thu hút nhân lực ngành y tế tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020 khoảng: 20.358.800.000 đồng (Hai mươi tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Các Quyết định số 235/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007; Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực09/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2015/QĐ-UBND thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 71/2015/QĐ-UBND thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu71/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLê Văn Bình
       Ngày ban hành29/09/2015
       Ngày hiệu lực09/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 71/2015/QĐ-UBND thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2015/QĐ-UBND thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập Ninh Thuận

           • 29/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực