Quyết định 71/QĐ-HQĐNa

Quyết định 71/QĐ-HQĐNa năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 71/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng Chống buôn lậu Đồng Nai


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-HQĐNa

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 137/TTg ngày 01/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Đng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 687/QĐ-HQĐNa ngày 15/11/2010 của Cục Hải quan Đồng Nai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm thuộc Cục Hải quan Đồng Nai.

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- BLĐ Cục;
- Website nội bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Danh

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-HQĐNa ngày 11/01/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai)

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả; phòng, chống khủng bố, rửa tiền và công tác điều tra hình sự trong lĩnh vực hải quan (sau đây gọi là công tác kiểm soát hải quan) theo quy định của pháp luật;

Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện công tác xây dựng và thẩm định văn bản; kiểm soát thủ tục hành chính; đánh giá thi hành và kiểm tra thực hiện văn bản; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý vi phạm hành chính, tố tụng hành chính (sau đây gọi chung là công tác pháp chế) theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về công tác kiểm soát hải quan:

a. Trình Cục trưởng:

Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm soát hải quan;

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình thuộc lĩnh vực công tác kiểm soát hải quan theo quy định;

Quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác kiểm soát hải quan giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai; quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Đồng Nai với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn trong công tác kim soát hải quan;

Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác kiểm soát hải quan theo quy định;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai về công tác kiểm soát hải quan.

b. Tổ chức thực hiện:

Trin khai thực hiện, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện công tác thu thập, cập nhật, xử lý thông tin từ các nguồn công khai và bí mật liên quan đến hoạt động kiểm soát hải quan;

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

Thực hiện và phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai xác định đối tượng, địa bàn, mặt hàng, tuyến đường, thời điểm có nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới;

Phối hợp và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống hàng giả và bảo vệ quyền shữu trí tuệ và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan theo quy định của pháp luật;

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện quy chế phối hp, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác kiểm soát hải quan giữa các đơn vị; quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan Đồng Nai với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn trong công tác kiểm soát hải quan;

Thực hiện công tác điều tra theo trình tự tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai theo quy định;

Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gicủa tỉnh, thành phố;

Đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kim soát hải quan;

Kiểm tra, giám sát trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình về nghiệp vụ Hải quan của công chức hải quan thuộc các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai để kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức và người khai Hải quan theo quy định của pháp luật;

Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan Đồng Nai trong việc thực hiện thủ tục hải quan và công tác kiểm soát hải quan để kịp thời phát hiện, đề xuất Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

c. Phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phi hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

d. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tng kết công tác kiểm soát hải quan của Cục Hải quan Đồng Nai

đ. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát hải quan cho cán bộ, công chức.

e. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

g. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

h. Quản công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định,

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai phân công, giao phó.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về công tác pháp chế:

a. Trình Cục trưởng:

Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác pháp chế;

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác pháp chế theo quy định;

Giúp Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai trong công tác phối hợp với Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan, sở, ban, ngành địa phương kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác pháp chế theo quy định;

Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai về công tác pháp chế theo quy định.

b. Tổ chức thực hiện:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cung cấp thông tin về pháp luật hải quan, pháp luật thuế cho ngưi khai hải quan, người nộp thuế;

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đánh giá thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản và các quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan do Cục Hải quan Đồng Nai ban hành;

Thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện quản lý nhà nước về công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật;

Công tác tham mưu về xử lý vi phạm hành chính và tham gia tố tụng:

- Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; khởi tố vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai;

- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; tổng kết công tác xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo phân công của Cục trưởng Cục Hi quan Đồng Nai;

- Trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan và quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan Đồng Nai và theo phân công của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai;

- Trực tiếp tham gia, hướng dẫn, hỗ trợ các các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai trong việc tham gia tố tụng hành chính tại tòa án theo phân công của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai trong công tác cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật;

Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình về công tác xử lý phạm vi của công chức hải quan thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định.

c. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết; tổng kết công tác thực hiện công tác pháp chế của Cục Hải quan Đồng Nai.

d. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ, công chức.

đ. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

e. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

g. Quản công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Đng Nai phân công, giao phó.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm.

Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm có thể ký thừa lệnh (TL) một số văn bản được Cục trưởng giao thẩm quyền; việc ký thừa lệnh thực hiện theo quy định tại quy chế làm việc của cơ quan và quy định về thẩm quyền ký văn bản của cơ quan.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Chng buôn lậu và xử lý vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tng cục Hi quan.

3. Biên chế của Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai quyết định trên tổng số biên chế được giao và theo yêu cầu công việc thực tế tại từng thời điểm.

IV. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai.

2. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn nghiệp vụ của Cục Điều tra Chống buôn lậu và Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan.

3. Có mối quan hệ phối hợp công tác đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai và với các đơn vị khác trong, ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/QĐ-HQĐNa

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/QĐ-HQĐNa
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2017
Ngày hiệu lực11/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/QĐ-HQĐNa

Lược đồ Quyết định 71/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng Chống buôn lậu Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng Chống buôn lậu Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/QĐ-HQĐNa
        Cơ quan ban hànhCục Hải quan Đồng Nai
        Người kýLê Văn Danh
        Ngày ban hành11/01/2017
        Ngày hiệu lực11/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 71/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng Chống buôn lậu Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/QĐ-HQĐNa chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng Chống buôn lậu Đồng Nai

            • 11/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực