Quyết định 71-QĐ/NT

Quyết định 71-QĐ/NT năm 1962 chế độ hội họp, học tập tại các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp thuộc Bộ Ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 71-QĐ/NT quy định chế độ hội họp, học tập tại các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp thuộc Bộ Ngoại thương


BỘ NGOẠI THƯƠNG

*******

Số:71-QĐ/NT

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

   Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1962

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, HỌC TẬP TẠI CÁC TRẠM, CỬA HÀNG, KHO, CÔNG TRƯỜNG, XÍ NGHIỆP THUỘC BỘ NGOẠI THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ vào quyết định số 76-CP ngày 24-5-1961 của Hội đồng Chính phủ về chế độ hội họp, học tập trong các tổ chức cơ quan;
Sau khi đã trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà nước đồng thời đảm bảo thì giờ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe và sinh hoạt gia đình cho cán bộ, công nhân, viên chức, Bộ quy định chế độ hội họp, học tập cho các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp thuộc Bộ Ngoại thương.

Điều 2. Thời gian thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 1962.

Điều 3. Các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị mà áp dụng cho thích hợp, đảm bảo những nguyên tắc đã quy định.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc sở Ngoại thương, Chủ nhiệm Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Lý Ban

 

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, HỌC TẬP Ở CÁC TRẠM, CỬA HÀNG, KHO, XÍ NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG THUỘC BỘ NGOẠI THƯƠNG

Chương 1:

HỘI HỌP, HỌC TẬP TRONG GIỜ LÀM VIỆC

Điều 1. Hội họp thường kỳ để kiểm điểm tình hình và xây dựng chương trình công tác, sản xuất, kinh doanh.

a) Các phòng, các ban, các bộ phận quản lý kinh doanh, quản lý sản xuất mỗi tháng, mỗi quý họp một lần từ 2 giờ đến 4 giờ.

b) Trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp, ban chỉ huy công trường, phụ trách kho họp với trưởng, phó phòng phụ trách ban, phụ trách các bộ phận.

- Mỗi tháng một lần từ nửa ngày đến 1 ngày.

- Mỗi quý một lần từ nửa ngày đến một ngày.

- 6 tháng sơ kết một lần từ một ngày đến 2 ngày.

- Mỗi năm tổng kết một lần từ 2 ngày đến 3 ngày.

c) Họp giữa các trạm trưởng, cửa hàng trưởng, cửa hàng phó, giám đốc, phó giám đốc xí nghiệp, phụ trách kho, công trường mỗi tháng họp một lần từ 2 giờ đến 4 giờ.

(Trong các cuộc họp trên, nếu tháng nào họp trùng vào cuộc họp quý thì thôi không họp tháng đó nữa, nếu họp quý trùng vào cuộc họp sơ kết 6 tháng và tổng kết một năm thì không họp quý).

Điều 2. Ngoài chế độ hội họp thường kỳ trên, một số hội nghị khác quy định như sau:

a) Hội đồng thi đua: Hội đồng kỹ thuật, hội đồng lương, Hội đồng bảo hộ lao động, tùy theo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng đề nghị trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp, vv… có thể họp trong hoặc ngoài giờ làm việc.

b) Hội nghị bất thường để giải quyết những công việc đột xuất để kịp phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nếu họp toàn thể cán bộ công nhân viên phải được phép của trạm trưởng, giám đốc xí nghiệp, v.v… (trên cơ sở thảo luận thống nhất với Đảng ủy, Ban chấp hành công đoàn) nhưng hết sức hạn chế.

Điều 3. Nói chung, sinh hoạt Đảng và các đoàn thể khác đều tiến hành ngoài giờ làm việc của Nhà nước. Trường hợp thật cần thiết và được trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp, v.v… đồng ý, các Ủy viên chấp hành các Đảng bộ và các đoàn thể khác được dùng mỗi tháng nhiều nhất 4 giờ làm việc của Nhà nước để làm việc đoàn thể (trừ những cán bộ chuyên trách và ban chuyên trách làm công tác Đảng, công tác đoàn thể).

Điều 4. Trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp, ban chỉ huy công trường, phụ trách kho, trưởng phó phòng được sử dụng buổi chiều thứ ba để học tập chính trị. Chương trình do Ban tuyên huấn trung ương, tuyên huấn thành, tỉnh, Vụ tuyên huấn Bộ Ngoại thương soạn. Nếu chưa có chương trình học tập thì vẫn làm việc như thường lệ.

Điều 5. Ở những nơi cần thiết, trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp, ban chỉ huy công trường và những cán bộ nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ được dùng chiều thứ bảy để học tập nghiệp vụ. Học tập nghiệp vụ, kỹ thuật, phải có chương trình, kế hoạch, có kiểm tra thu hoạch và danh sách học tập được chủ nhiệm công ty, nếu các cửa hàng, trạm, kho, thuộc công ty, các đơn vị thực thuộc Tổng công ty thì phải được Giám đốc Tổng công ty thông qua.

Điều 6. Các trạm, cửa hàng, kho, xí nghiệp, v.v… đều phải có chế độ và lịch hội họp, học tập sắp xếp một cách hợp lý, có hệ thống chặt chẽ và phải giữ vững chế độ hội họp, học tập, nội dung họp cần ngắn ,gọn, thiết thực, có chuẩn bị chu đáo.

Điều 7. Mọi sinh hoạt và công tác trong các trạm, cửa hàng, kho, xí nghiệp, vv… đều tiến hành theo chế độ thủ trưởng đúng chế độ tập trung dân chủ. Những việc chỉ cần cán bộ phụ trách giải quyết thì không đưa ra hội nghị. Những việc chỉ cần phổ biến thì cán bộ phụ trách tìm mọi cách thích hợp để phổ biến cho những người có liên quan biết (phổ biến trực tiếp, thông báo, niêm yết) không đưa ra hội nghị bàn bạc.

Điều 8. Hội họp trong giờ làm việc phải có người thường trực để tiếp xúc với nhân dân, các cơ quan khác, không vì hội họp, học tập mà trở ngại cho sản xuất kinh doanh và công tác, trường hợp nếu đang học tập, hội họp mà có việc cần phải giải quyết thì người chuyên trách việc ấy phải tạm thời ngừng hội họp để giải quyết.

Điều 9. Ngoài những quy định trên, các trạm, cửa hàng, xí nghiệp nào muốn dùng thì giờ làm việc của Nhà nước để làm những việc ngoài phạm vi công tác của đơn vị như: đi tham quan, đi sản xuất lương thực..., đối với các đơn vị trung ương thì phải được phép của Bộ trưởng hoặc người được ủy quyền cho phép; đối với các đơn vị địa phương thì phải được Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh cho phép.

Chương 2:

HỘI HỌP, HỌC TẬP NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 10. Cán bộ, công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất kinh doanh họp thường kỳ để kiểm điểm và thảo luận chương trình công tác.

a) Tổ thu mua, tổ sản xuất, tổ bảo quản, vv… mỗi tháng họp hai lần từ 1 giờ đến 2 giờ. Mỗi quý họp một lần từ 2 giờ đến 4 giờ.

b) Nếu họp tháng trùng với họp quý thì không họp tháng đó nữa, nếu trùng với các cuộc họp công đoàn thì nên kết hợp để đơn giản bớt các cuộc họp.

c) Họp giữa các trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp với tổ trưởng thu mua, tổ trưởng sản xuất mỗi tháng, mỗi quý một lần từ 2 đến 4 giờ.

d) Hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức toàn cơ quan, đơn vị theo luật công đoàn mỗi năm 2 lần, mỗi lần từ 1 buổi đến 3 buổi Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả công tác trước đại hội cán bộ, công nhân, viên chức.

đ) Sinh hoạt Đảng hoặc các đoàn thể khác mỗi tuần dùng một buổi tối (thứ sáu) để họp, nếu nội dung sinh hoạt ngắn khoảng độ một giờ thì tranh thủ họp trước hoặc sau giờ làm việc.

Điều 11. Mỗi tuần, cán bộ, công nhân, viên chức dùng một buổi tối (thứ ba) để học tập chính trị và 2 buổi tối (thứ hai, thứ năm) để học tập văn hóa.

Điều 12. Để đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe và sinh hoạt gia đình cho cán bộ, công nhân, viên chức, mỗi tuần các đơn vị cần bố trí cho anh chị em được nghỉ cả ngày chủ nhật (trừ những buổi chủ nhật đi lao động theo quy định điều 15 chương III, kể cả tối) và 2 tối khác (thứ 4 và tối thứ 7). Các buổi hội họp học tập ban đêm không quá 21 giờ 30.

Điều 13. Trường hợp thật cần thiết đột xuất công tác trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp, phụ trách kho, phụ trách công trường có thể huy động anh chị em làm việc thêm giờ, mỗi tháng tối đa là 4 giờ, nhưng phải được thư ký công đoàn cơ sở đồng ý và anh chị em thỏa thuận, sau đó sắp xếp cho anh chị em nghỉ bù. Trường hợp không nghỉ bù được thì bồi dưỡng theo chế độ Nhà nước quy định. Trường hợp khẩn cấp (bảo lụt, hỏa hoạn) trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp, phụ trách kho, phụ trách công trường, có thể huy động cán bộ, công nhân viên làm việc trong giờ nghỉ.

Chương 3:

THÌ GIỜ LÀM VIỆC VÀ LAO ĐỘNG NGHĨA VỤ

Điều 14. Cán bộ, công nhân viên trong các trạm, cửa hàng, kho, công trường xí nghiệp phải tôn trọng giờ giấc lao động ngày làm việc 8 tiếng và phải giữ vững kỷ luật sinh hoạt hội họp, học tập.

Điều 15. Việc đóng cửa các trạm, cửa hàng kinh doanh xuất nhập khẩu có liên quan nhiều đến sinh hoạt của nhân dân, ở địa phương phải được phép của Chủ tịch Ủy ban hành chính. Ở Trung ương phải được phép của Bộ trưởng.

Điều 16. Cán bộ, công nhân, viên chức có trách nhiệm lao động nghĩa vụ mỗi tháng nửa ngày chủ nhật để xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy định này áp dụng cho các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp thuộc Bộ Ngoại thương.

- Các ông trạm trưởng, cửa hàng trưởng, giám đốc xí nghiệp, phụ trách kho, phụ trách công trường có trách nhiệm nghiêm chỉnh thi hành quy định này, trường hợp sửa đổi phải đề nghị Bộ duyệt mới được thi hành.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71-QĐ/NT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71-QĐ/NT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/1962
Ngày hiệu lực01/02/1962
Ngày công báo14/02/1962
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Quyền dân sự, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 71-QĐ/NT quy định chế độ hội họp, học tập tại các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp thuộc Bộ Ngoại thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71-QĐ/NT quy định chế độ hội họp, học tập tại các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp thuộc Bộ Ngoại thương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71-QĐ/NT
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại thương
        Người kýLý Ban
        Ngày ban hành25/01/1962
        Ngày hiệu lực01/02/1962
        Ngày công báo14/02/1962
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Quyền dân sự, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 71-QĐ/NT quy định chế độ hội họp, học tập tại các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp thuộc Bộ Ngoại thương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 71-QĐ/NT quy định chế độ hội họp, học tập tại các trạm, cửa hàng, kho, công trường, xí nghiệp thuộc Bộ Ngoại thương

              • 25/01/1962

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/02/1962

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/02/1962

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực