Quyết định 71/QĐ-UBND

Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 71/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Lao động Thương binh Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2085/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Ủy ban huyện xã Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Lao động Thương binh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015, Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015, Quyết định số 101/QĐ- LĐTBXH ngày 22/01/2016, Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015, Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015, Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016, Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015, Quyết định số 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015, Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015, Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015, Quyết định số 158/QĐ-BTP ngày 01/02/2016; Quyết định số 477/QĐ-LĐTBXH ngày 13/4/2016; Quyết định số 638/QĐ-LĐTBXH ngày 20/5/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 67/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (kèm theo 04 phụ lục danh mục, nội dung của 117 thủ tục). Cụ thể:

- 74 (Bảy mươi bốn) thủ tục hành chính cấp tỉnh;

- 29 (Hai mươi chín) thủ tục hành chính cấp huyện;

- 14 (Mười bốn) thủ tục hành chính cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VP, KGVX, NC (H b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2017
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Lao động Thương binh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 71/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Lao động Thương binh Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu71/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành10/01/2017
       Ngày hiệu lực10/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2018
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 71/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Lao động Thương binh Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Lao động Thương binh Bình Thuận