Quyết định 71/QĐ-UBND

Quyết định 71/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình công tác tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 71/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chương trình công tác tư pháp Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 10/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình công tác tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2018 (Chương trình số 01/CTr-STP ngày 10/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác tư pháp năm 2018 đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- NC (Đây 03);
- Lưu: VT, M.A25.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CTr-STP

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU NĂM 2018

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và nguyên nhân trong công tác Tư pháp năm 2017; quán triệt sâu sắc phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác Tư pháp năm 2018 của Bộ Tư pháp; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chương trình, Kế hoạch công tác của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau xây dựng Chương trình công tác Tư pháp năm 2018, như sau:

I- PHƯƠNG HƯỚNG

1. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh và trong đó chú trọng các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp như: xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính thông qua hoạt động thẩm định các đề nghị xây dựng và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng, thực thi pháp luật.

3. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Tư pháp và pháp chế tại địa phương, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp, như: hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Nâng cao chất lượng các dịch vụ công do ngành Tư pháp quản lý.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; Đổi mới lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động, thực chất, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đưa các lĩnh vực công tác Tư pháp thực sự đến gần, thân thiện với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Thực hiện tốt công tác góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND theo kế hoạch, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác văn bản; kịp thời phát hiện và hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong thi hành.

1.2. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành đầu năm 2018, như: Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật trợ giúp pháp lý, Bộ luật hình sự; đồng thời triển khai kịp thời các văn bản Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2018... gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

1.3. Đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật, triển khai thực hiện Đề án một số giải pháp đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành; Chủ động phát hiện, đề nghị xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

1.4. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực Tư pháp, liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch, giải quyết tốt các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch liên quan đến người di cư tự do từ các nước có chung đường biên giới về nước.

1.5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực Tư pháp nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, lý lịch tư pháp; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền và lợi ích hp pháp của người dân, doanh nghiệp.

1.6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở và các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho CC, VC&NLĐ ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

1.7. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành Tư pháp tại địa phương.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương và nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng vào bảo đảm tính khả thi của văn bản.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời đề nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, tập trung xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành. Đảm bảo tiến độ, chất lượng trong công tác rà soát, hệ thống hóa theo quy định của Chính phủ và Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản QPPL định kỳ 2014-2018 đã được phê duyệt.

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và Bản tin tư pháp

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước; Tổ chức thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Triển khai thực hiện tốt Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, các Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được ban hành. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2017 và năm 2018; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, chú trọng nội dung chính sách pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù; triển khai các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết 05 năm mô hình Ngày Pháp luật Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường xã hội hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật...

- Tiếp tục triển khai thi hành Luật hòa giải cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hòa giải cơ sở; thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, gắn với giải pháp nâng cao năng lực, phát huy vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục cải tiến về nội dung, hình thức bản tin tư pháp tại địa phương; chủ động nắm bắt thông tin qua phản ánh của các cá nhân, tổ chức và thông tin phản ánh từ báo chí để có hướng giải quyết kịp thời.

2.3. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

- Tập trung tổ chức thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Căn cứ nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 và thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo quy định. Trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo đồng bộ với trọng tâm trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các lĩnh vực có nhiều sự quan tâm của dư luận, cũng như lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh.

2.4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. Trong đó, chú trọng tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch và tiếp tục triển khai Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”.

- Tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Chỉ thị về tăng cường công tác nuôi con nuôi trong tình hình mới sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; triển khai thí điểm Giải pháp ứng dụng tin học hóa để tự đng hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu tại Sở Tư pháp.

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đăng ký giao dịch bảo đảm và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2.5. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

- Triển khai Luật công chứng, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư, Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành...

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương về hoạt động bổ trợ tư pháp thông qua hoạt động kiểm tra, nắm tình hình; xây dựng và tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản,... tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo Đoàn luật sư chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ 3.

- Triển khai Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng sau khi được ban hành. Tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, trong đó: tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; nâng cao năng lực, chất lượng trợ giúp pháp lý. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 và kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý tại các địa phương.

2.6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp địa phương theo yêu cầu nâng cao chất lượng, năng suất lao động, tinh giản biên chế hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

- Triển khai hiệu quả Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV nhất là việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ quan Tư pháp địa phương đủ số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên... Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống các hành vi tham nhũng và gương mẫu thực hiện.

2.7. Công tác kế hoạch, thống kê, báo cáo, quản lý tài chính - tài sản

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thống kê, báo cáo và hiệu quả sử dụng số liệu thống kê trong từng lĩnh vực công tác tư pháp.

- Thực hiện tốt việc quản lý thu chi tài chính - tài sản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2.8. Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; Thực hiện tốt quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, quy trình ISO điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ công việc (VIC); Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thn trách nhiệm, hiệu quả thực thi công việc của công chức, viên chức và người lao động; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó trong chỉ đạo, tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương, cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, kế hoạch năm 2018 của tỉnh và của Sở Tư pháp.

- Tiếp tục áp dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý chuyên ngành trong các lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi, quản lý luật sư, hộ tịch, lý lịch tư pháp, phần mềm một cửa...

2.9. Công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành Kế hoạch phát động thi đua năm 2018 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018” và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ, tỉnh phát động. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2.10. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của ngành tại địa phương; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ triệt để các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Giải pháp

3.1. Kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương tình công tác Tư pháp năm 2018 để triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan đến công tác Tư pháp tại địa phương theo hướng bám sát chương trình của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3.2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm tra các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp các ngành chức năng kịp thời cho ý kiến chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề phức tạp, có liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành Tư pháp.

3.3. Tiếp tục kiện toàn về công tác tổ chức, sắp xếp lại các phòng chuyên môn khi Đề án vị trí việc làm sửa đổi, bổ sung được phê duyệt và kịp thời bổ sung các chức danh lãnh đạo còn khuyết.

3.4. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững giao ban định kỳ, chào cđầu tuần theo quy định.

3.5. Kịp thời sơ, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo phương châm: “Hướng về cơ sở”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tư pháp triển khai thực hiện, trong đó bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2018, đồng thời căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương mình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, khả thi đtổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

2. Thủ trưởng các phòng, trung tâm trực thuộc Sở và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau trên cơ sở Chương trình công tác năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng Chương trình, Kế hoạch, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tế, khả thi trình cấp thẩm quyền phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện.

3. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp, báo cáo và đôn đốc các phòng, trung tâm trực thuộc Sở; Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trên, trong đó tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Trên đây là Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Văn phòng Bộ, Cục CTPN);
- TT.Tnh ủy, HĐND tỉnh (thay b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Cục thống kê tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở (để thực hiện);
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPS.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Reo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chương trình công tác tư pháp Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chương trình công tác tư pháp Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành15/01/2018
        Ngày hiệu lực15/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 71/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chương trình công tác tư pháp Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Chương trình công tác tư pháp Cà Mau

          • 15/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực