Quyết định 71/QĐ-UBND

Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2014 sử dụng địa danh "Ninh Bình" dùng cho sản phẩm Dê núi của tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2014 sử dụng địa danh Ninh Bình cho Dê núi Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỊA DANH "NINH BÌNH" DÙNG CHO CÁC SẢN PHẨM DÊ NÚI CỦA TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình được sử dụng địa danh "Ninh Bình" để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm Dê núi của tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng các quy chế, quy định và quản lý có hiệu quả việc sử dụng địa danh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP3, VP5, VP6;
KH/03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 25/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2014 sử dụng địa danh Ninh Bình cho Dê núi Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2014 sử dụng địa danh Ninh Bình cho Dê núi Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 71/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Lê Văn Dung
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 25/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2014 sử dụng địa danh Ninh Bình cho Dê núi Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2014 sử dụng địa danh Ninh Bình cho Dê núi Ninh Bình

  • 25/01/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực