Quyết định 710/QĐ-UBND

Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 710/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đăng ký khai tử Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 555/STP-HCTP ngày 01 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này mười sáu (16) quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

- Lập hồ sơ xóa đăng xóa đăng ký thường trú chuyển cho cơ quan công an xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có);

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

- Lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản chuyển hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

03 ngày làm việc

Bước 5

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), chuyển kết quả cho UBND cấp xã

Bảo hiểm xã hội

15 ngày làm việc (BHXH)

Xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có), chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Công an cấp xã

02 ngày làm việc

 

Công an cấp huyện

04 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ cơ quan công an và cơ quan BHXH

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

22 ngày làm việc

 

2. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho cơ quan công an xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có);

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

- Lập hồ sơ giải quyết hưởng mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

03 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

10 ngày làm việc

Xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có), chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã (Bước 8: Tổng hợp kết quả)

Công an cấp xã

02 ngày làm việc

 

Công an cấp huyện

04 ngày làm việc

Bước 6

Tiếp nhận, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ giải quyết hưởng mai táng phí, tham mưu lãnh đạo Sở ký duyệt và chuyển hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

11 ngày làm việc

Bước 7

Chi trả tiền và chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

Bước 8

Tổng hợp kết quả từ cơ quan công an và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 9

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

29 ngày làm việc

 

3. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho cơ quan công an xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có);

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

- Lập hồ sơ giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

03 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hỗ trợ chi phí mai táng;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền hỗ trợ mai táng phí (sau khi có quyết định hỗ trợ chi phí mai táng của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

04 ngày làm việc

Xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có), chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Công an cấp xã

02 ngày làm việc

Công an cấp huyện

04 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ cơ quan công an và UBND cấp huyện

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

10 ngày làm việc

 

4. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho cơ quan công an xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có);

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

- Lập hồ sơ giải quyết hưởng mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) giải quyết hưởng chế độ mai táng phí.

18 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hưởng chế độ mai táng phí;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hưởng chế độ mai táng phí;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền mai táng phí (sau khi có quyết định hưởng chế độ mai táng phí của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

11 ngày làm việc

Xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có), chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Công an cấp xã

02 ngày làm việc

Công an cấp huyện

04 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ cơ quan công an và UBND cấp huyện

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

33 ngày làm việc

 

5. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho cơ quan công an xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có);

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

- Lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

2,5 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hưởng chế độ mai táng phí;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hưởng chế độ mai táng phí;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền hỗ trợ mai táng phí (sau khi có quyết định hưởng chế độ mai táng phí của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

11 ngày làm việc

Xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có), chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Công an cấp xã

02 ngày làm việc

Công an cấp huyện

04 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ cơ quan công an và UBND cấp huyện

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

17 ngày làm việc

 

6. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho cơ quan công an xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có);

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

- Lập hồ sơ giải quyết trợ cấp mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) giải quyết trợ cấp mai táng phí.

4,5 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp mai táng phí;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định trợ cấp mai táng phí;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền trợ cấp mai táng phí (sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

11 ngày làm việc

Xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có), chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Công an cấp xã

02 ngày làm việc

Công an cấp huyện

04 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ cơ quan công an và UBND cấp huyện

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

19 ngày làm việc

 

7. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho cơ quan công an xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có);

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

- Lập hồ sơ giải quyết hưởng mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) giải quyết trợ cấp mai táng phí.

4,5 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền trợ cấp mai táng phí (sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

11 ngày làm việc

Xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có), chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Công an cấp xã

02 ngày làm việc

Công an cấp huyện

04 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ cơ quan công an và UBND cấp huyện

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

19 ngày làm việc

 

8. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho Công an cấp huyện xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1,5 ngày làm việc

Bước 5

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thực hiện xóa đăng ký thường trú, thay đổi chủ hộ (nếu có) và trình ký;

- Sau khi lãnh đạo Công an cấp huyện ký, vào sổ theo dõi, viết biên lai thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển trả kết quả cho Công an cấp xã (để chuyển tiếp đến Bộ phận một cửa UBND cấp xã).

Công an cấp huyện

3,5 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ Công an cấp huyện (xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho người dân đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích, lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

08 ngày làm việc

 

9. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho Công an cấp xã xóa đăng ký thường trú và thay đổi chủ hộ (nếu có)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 5

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thực hiện xóa đăng ký thường trú, thay đổi chủ hộ (nếu có) và trình ký;

- Sau khi lãnh đạo Công an cấp xã ký, vào sổ theo dõi, viết biên lai thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa UBND cấp xã.

Công an cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 6

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

04 ngày làm việc

 

10. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản chuyển hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

04 ngày làm việc

Bước 5

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), chuyển kết quả cho UBND cấp xã

Bảo hiểm xã hội

15 ngày làm việc (BHXH)

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ cơ quan BHXH (xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho người dân đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích, lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

22 ngày làm việc

 

11. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ giải quyết hưởng mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận một cửa UBND cấp xã


04 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

10 ngày làm việc

Bước 6

Tiếp nhận, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ giải quyết hưởng mai táng phí, tham mưu lãnh đạo Sở ký duyệt và chuyển hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

11 ngày làm việc

Bước 7

Chi trả tiền mai táng phí và chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

Bước 8

Tổng hợp kết quả từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho người dân đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích, lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 9

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

29 ngày làm việc

 

12. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

03 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hỗ trợ chi phí mai táng;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền hỗ trợ mai táng phí (sau khi có quyết định hỗ trợ chi phí mai táng của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

04 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ UBND cấp huyện (xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho người dân đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích, lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

10 ngày làm việc

 

13. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ giải quyết hưởng mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) giải quyết hưởng chế độ mai táng phí

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

19 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hưởng chế độ mai táng phí;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hưởng chế độ mai táng phí;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền mai táng phí (sau khi có quyết định hưởng chế độ mai táng phí của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

11 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ UBND cấp huyện (xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho người dân đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích, lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

33 ngày làm việc

 

14. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

03 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hưởng chế độ mai táng phí;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hưởng chế độ mai táng phí;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền hỗ trợ mai táng phí (sau khi có quyết định hưởng chế độ mai táng phí của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

11 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ UBND cấp huyện (xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho người dân đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích, lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

17 ngày làm việc

 

15. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ giải quyết trợ cấp mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) giải quyết trợ cấp mai táng phí

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

05 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp mai táng phí;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định trợ cấp mai táng phí;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền trợ cấp mai táng phí (sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

11 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ UBND cấp huyện (xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho người dân đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích, lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

19 ngày làm việc

 

16. Quy trình nội bộ giải quyết liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến công chức tư pháp - hộ tịch

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra thông tin và tiến hành đăng ký khai tử; trình lãnh đạo UBND cấp xã ký trích lục khai tử cho người được đăng ký khai tử

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký trích lục khai tử, chuyển Bộ phận một cửa UBND cấp xã để thực hiện bước tiếp theo

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Lập hồ sơ giải quyết hưởng mai táng phí chuyển cho công chức văn hóa xã hội để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) giải quyết trợ cấp mai táng phí

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

05 ngày làm việc

Bước 5

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền trợ cấp mai táng phí (sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện);

- Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã.

UBND cấp huyện

11 ngày làm việc

Bước 6

Tổng hợp kết quả từ UBND cấp huyện (xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho người dân đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích, lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi)

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả cho công dân

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

19 ngày làm việc

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 710/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu710/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2019
Ngày hiệu lực13/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 710/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 710/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đăng ký khai tử Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 710/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đăng ký khai tử Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu710/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành13/03/2019
        Ngày hiệu lực13/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 710/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đăng ký khai tử Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 710/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đăng ký khai tử Khánh Hòa

         • 13/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực