Quyết định 710/QĐ-UBND

Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2014 Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/QĐ-UBND

 Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020”; UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Xây dựng, phát triển đội ngũ đấu giá viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề đấu giá, am hiểu pháp luật và có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghề đấu giá trong thời gian tới, góp phần tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất là 10 đấu giá viên, định hướng đến năm 2020 có khoảng 20 đấu giá viên hành nghề trong các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

1.2. Đề xuất hoàn thiện một bước về thể chế pháp lý về bán đấu giá tài sản; tăng cường quản lý nghề nghiệp, đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản.

1.3. Nâng cao nhận thức của các cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên.

2. Yêu cầu

2.1. Xây dựng và phát triển Kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất phát từ thực trạng đội ngũ đấu giá viên và yêu cầu về cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

2.2. Củng cố, kiện toàn và phát triển các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản có chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Giai đoạn 2014 - 2015

1.1. Hoàn thiện thể chế pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ đấu giá viên

1.1.1. Rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản, đề xuất hoàn thiện một bước các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của đấu giá viên, đổi mới công tác quản lý nghề đấu giá.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thi hành án dân sự và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.1.2. Xây dựng Đề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh sang mô hình doanh nghiệp và tổ chức thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản).

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

1.2. Rà soát, củng cố đội ngũ đấu giá viên, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đấu giá viên

1.2.1. Thống kê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên, đánh giá nguồn nhân lực đấu giá; xử lý thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

Tổ chức khảo sát, điều tra toàn bộ đội ngũ đấu giá viên, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên phạm vi tỉnh để thống kê, đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng, nhu cầu đào tạo, dự báo nhu cầu về bán đấu giá trong thời gian tới để tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách phù hợp, nhằm phát triển đội ngũ đấu giá viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu về bán đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

1.2.2. Thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

1.2.3. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản cho đấu giá viên chưa qua lớp đào tạo nghề đấu giá; các lớp tập huấn theo chuyên đề pháp luật liên quan đến bán đấu giá (quyền sử dụng đất, tài sản thi hành án và một số loại tài sản khác).

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

1.2.4. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nghiệp vụ tài chính, pháp luật về bán đấu giá cho cán bộ của Sở Tư pháp làm công tác quản lý về bán đấu giá tài sản và cán bộ các Sở, ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của đấu giá viên.

1.3.1. Tăng cường kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về tổ chức, hoạt động của tổ chức bán đấu giá, kiểm tra việc hành nghề của đội ngũ đấu giá viên; kiểm tra nghiệp vụ bán đấu giá tài sản tại các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

1.3.2. Tăng cường thanh tra về tổ chức, hoạt động của tổ chức bán đấu giá, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của đội ngũ đấu giá viên.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.4. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên.

Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, hỏi đáp nghiệp vụ, tình huống vụ việc về bán đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

2.1. Triển khai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản (nếu có).

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2.2. Tiếp tục phát triển đội ngũ đấu giá viên trung bình từ 10 đến 20 đấu giá viên.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

2.3. Thành lập Hội đấu giá của tỉnh (khi có văn bản hướng dẫn).

Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

Đơn vị chủ trì: Sơ Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

2.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò tự quản của tổ chức Hội đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

1.1. Sở Tư pháp

a) Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở và các tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Mục 2 của Kế hoạch này.

c) Chủ trì việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất biện pháp, kiến nghị Bộ Tư pháp, UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.

d) Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định hiện hành.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các doanh nghiệp, chi nhánh bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên hiện có.

b) Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung khác trong Kế hoạch.

1.3. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng Kế hoạch chi tiết, mở các kháo đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá viên, hướng dẫn thành lập Hội đấu giá của tỉnh.

1.4. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quy định tại Mục 2 Kế hoạch này.

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo lộ trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

1.5. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

a) Thực hiện quản lý trực tiếp, chặt chẽ đội ngũ đấu giá viên; tạo điều kiện cho đội ngũ đấu giá viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, cử đấu giá viên tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên góp phần phát triển đội ngũ đấu giá viên chuyên nghiệp.

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

1.6. Các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

 Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các Sở, cơ quan, tổ chức kịp thời báo cáo về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh có biện pháp giải quyết.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 710/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu710/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 710/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2014 Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2014 Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu710/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành21/04/2014
        Ngày hiệu lực21/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2014 Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2014 Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên Quảng Trị

           • 21/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực