Quyết định 711/QĐ-TCMT

Quyết định 711/QĐ-TCMT năm 2015 về Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước đối với lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Nhuệ Đáy do Tổng cục Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/QĐ-TCMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TRỌNG SỐ TRONG CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỐI VỚI LƯU VỰC SÔNG CẦU VÀ LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này trong Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) đối với lưu vực sông (LVS) Cầu và LVS Nhuệ Đáy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau khi ban hành văn bản.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, các Trạm quan trắc Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường;
- Sở TN&MT các tỉnh thuộc LVS Cầu và LVS Nhuệ Đáy;
- Lưu: VT, PC, QTMT.LH.20

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

BỘ TRỌNG SỐ

TRONG CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) ĐỐI VỚI LƯU VỰC SÔNG (LVS) CẦU VÀ LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TCMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định bộ trọng số của các thông số trong công thức tính toán giá trị WQI cuối cùng đối với việc đánh giá chất lượng nước của LVS Cầu và LVS Nhuệ Đáy.

Công thức tính toán giá trị WQI được quy định theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với việc tính toán giá trị WQI trong đánh giá chất lượng môi trường nước LVS Cầu và LVS Nhuệ Đáy.

3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chỉ số chất lượng nước (WQI) là một chỉ số tổ hợp được tính toán từ các thông số chất lượng nước xác định thông qua một công thức toán học. WQI dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và được biểu diễn qua một thang điểm.

2. WQI thông số (SI – subindex) là giá trị tính toán WQI cho mỗi thông số

3. Trọng số: Trọng số thể hiện mức độ quan trọng của các thông số (hoặc nhóm thông số) chất lượng nước, thông số nào có mức độ quan trọng càng cao thì giá trị trọng số càng lớn./

Phần II

BỘ TRỌNG SỐ TRONG CÔNG THỨC TÍNH TOÁN WQI ĐỐI VỚI LVS CẦU VÀ LVS NHUỆ ĐÁY

1. Bộ trọng số trong công thức tính toán WQI đối với LVS Cầu

1.1. Bảng trọng số đối với LVS Cầu

Bảng trọng số của từng thông số và nhóm thông số trong công thức tính toán WQI đối với LVS Cầu như sau:

Tên nhóm thông số

Tên thông số

Trọng số của nhóm thông số

Trọng số của thông số

Nhóm 1

TSS

0.30

0.17

Độ đục

0.13

Nhóm 2

DO

0.60

0.17

COD

0.12

BOD

0.12

N-NH4+

0.10

P-PO43-

0.09

Nhóm 3

Coliform

0.10

0.10

1.2 Hướng dẫn tính toán WQI có sử dụng trọng số

Công thức WQI có trọng số như sau:

Trong đó:

WQI: Chỉ số chất lượng nước cuối cùng

SIpH : chỉ số WQI phụ của thông số pH

q1: Chỉ số phụ của nhóm thông số chất lơ lửng (nhóm 1)

q2: Chỉ số phụ của nhóm thông số hữu cơ và phú dưỡng (nhóm 2)

q3: Chỉ số phụ của nhóm thông số vi sinh (nhóm 3)

Công thức tính toán chỉ số cho từng nhóm thông số

Các chỉ số q1, q2, q3 được tính toán như sau:

Trong đó:

SI: Chỉ số phụ (subindex); ví dụ SITur: chỉ số phụ của thông số độ đục.

2. Bộ trọng số trong công thức tính toán WQI đối với LVS Nhuệ Đáy

2.1. Bảng trọng số đối với LVS Nhuệ Đáy

Bảng trọng số của từng thông số và nhóm thông số trong công thức tính toán WQI đối với LVS Nhuệ Đáy như sau:

Tên nhóm thông số

Tên thông số

Trọng số của nhóm thông số

Trọng số của thông số

Nhóm 1

TSS

0.20

0.12

Độ đục

0.08

Nhóm 2

DO

0.65

0.20

COD

0.13

BOD

0.12

N-NH4+

0.10

P-PO43-

0.10

Nhóm 3

Coliform

0.15

0.15

2.2. Hướng dẫn tính toán WQI có sử dụng trọng số

Bảng trọng số của các thông số sẽ được sử dụng trong công thức tính toán WQI cuối cùng. Công thức WQI có trọng số như sau:

Trong đó:

WQI: Chỉ số chất lượng nước cuối cùng

SIpH : chỉ số WQI phụ của thông số pH

q1: Chỉ số phụ của nhóm thông số chất lơ lửng (nhóm 1)

q2: Chỉ số phụ của nhóm thông số hữu cơ và phú dưỡng (nhóm 2)

q3: Chỉ số phụ của nhóm thông số vi sinh (nhóm 3)

Công thức tính toán chỉ số cho từng nhóm thông số

Các chỉ số q1, q2, q3 được tính toán như sau:

Trong đó: SI là chỉ số phụ (subindex)

Phần IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2015.

2. Trung tâm Quan trắc môi trường chịu trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn việc triển khai Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Tổng cục Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 711/QĐ-TCMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu711/QĐ-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2015
Ngày hiệu lực29/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 711/QĐ-TCMT

Lược đồ Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu711/QĐ-TCMT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Môi trường
        Người kýBùi Cách Tuyến
        Ngày ban hành29/05/2015
        Ngày hiệu lực29/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 711/QĐ-TCMT 2015 Bộ trọng số trong công thức tính toán chỉ số chất lượng nước

           • 29/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực