Quyết định 717/QĐ-TTg

Quyết định 717/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận kèm theo Quyết định 93/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 717/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2009 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Quyết định số 684/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 11 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước điện hạt nhân Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

"Điều 10. Phân công trách nhiệm giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước:

a) Quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Nhà nước được ban hành tại các Quyết định: số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010, số 684/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chỉ đạo chung hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước, thông qua kế hoạch công tác, nội dung họp, trực tiếp trao đổi làm việc và kiểm tra hiện trường; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước.

c) Quyết định cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

d) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ quan tư vấn, tổng thầu xây dựng, các nhà thầu và các đơn vị có liên quan thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

đ) Ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực hoặc các thành viên khác của Ban Chỉ đạo Nhà nước giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi cần thiết.

2. Phó Trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương:

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý ngành.

b) Thừa ủy quyền Trưởng ban chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề liên ngành, các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

c) Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước, Tiểu ban Phát triển công nghiệp điện hạt nhân và Tiểu ban Công nghệ, nhiên liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện và quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

đ) Chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề:

- Chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ Dự án đầu tư các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo quy định;

- Ban hành và hướng dẫn chủ đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sử dụng trong thiết kế tổ máy điện hạt nhân và các thiết bị;

- Cấp giấy phép vận hành thử, vận hành chính thức nhà máy theo quy định;

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch, quy trình vận hành nhà máy điện hạt nhân (vận hành thử, vận hành chính thức, duy tu bảo dưỡng, dừng lò, thay đảo nhiên liệu, …) theo quy định;

- Phê duyệt định mức, đơn giá xây dựng, lắp đặt áp dụng cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng;

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng chính sách, chế độ liên quan đến vốn ngân sách để thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

3. Phó Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thuộc lĩnh vực quản lý ngành.

b) Thừa ủy quyền Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp quy, an toàn hạt nhân và thông tin tuyên truyền trong quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

c) Trực tiếp chỉ đạo các Tiểu ban: An toàn và An ninh hạt nhân; Đào tạo và Thông tin tuyên truyền.

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề:

- Thẩm định an toàn trong các giai đoạn của nhà máy điện hạt nhân;

- Cấp giấy phép xây dựng nhà máy;

- Hướng dẫn nội dung báo cáo phân tích an toàn;

- Ban hành yêu cầu và hướng dẫn nội dung đánh giá an toàn hạt nhân về địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân;

- Hướng dẫn nội dung kế hoạch tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân;

- Hướng dẫn nội dung kế hoạch kiểm xạ môi trường;

- Quy định tiêu chuẩn phát thải phóng xạ, thời hạn lưu giữ chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại nhà máy;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện việc tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

4. Phó Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý ngành.

b) Thừa ủy quyền Trưởng ban phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động xây dựng.

c) Trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban xây dựng.

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề:

- Ban hành hoặc chấp thuận để áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng trong Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Hướng dẫn và cấp phép cho các nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng tại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Hướng dẫn nội dung, quy trình quản lý chất lượng xây dựng nhà máy điện hạt nhân;

- Thực hiện công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật và các điều kiện cần thiết cho việc tham gia xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Chỉ đạo đầu tư một số doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng trong sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, sản xuất cấu kiện xây dựng và lắp đặt để tham gia thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Nghiệm thu cấp Nhà nước theo quy định, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công và đưa công trình vào vận hành;

- Thỏa thuận định mức, đơn giá xây dựng, lắp đặt áp dụng cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để Bộ Công Thương phê duyệt.

5. Phó Trưởng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

a) Giúp Trưởng ban chịu trách nhiệm điều hành giải quyết công tác di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý.

b) Thừa ủy quyền Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực bồi thường, di dân, tái định cư trong quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

c) Thành lập Ban Chỉ đạo di dân, tái định cư của tỉnh.

d) Trực tiếp tổ chức thực hiện Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, bao gồm:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, di dân, tái định cư;

- Chỉ đạo quy hoạch chi tiết các khu di dân, tái định cư; tổ chức thẩm định quy hoạch các khu di dân, tái định cư để phê duyệt;

- Chỉ đạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư;

- Chỉ đạo lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư Dự án bồi thường, di dân, tái định cư;

- Chỉ đạo lập và phê duyệt thiết kế, tổ chức xây dựng các khu tái định cư và các công trình hạ tầng Dự án di dân, tái định cư;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiến độ di dân, tái định cư; tổ chức thực hiện bồi thường, di chuyển dân, tái định cư; ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho dân tái định cư và dân sở tại bị ảnh hưởng.

đ) Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xây dựng công trình các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; thực hiện đoàn kết dân tộc trên địa bàn di dân, tái định cư.

6. Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội:

Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước theo chức năng quản lý.

7. Ủy viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án thành phần được giao của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, điều hành Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện kịp thời, có hiệu quả các kết luận của Ban Chỉ đạo Nhà nước về lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế và quản lý đầu tư, xây dựng công trình. Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký.

b) Báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước tại các cuộc họp về những nội dung sau:

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Nhà nước;

- Tình hình thực hiện tiến độ; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ đối với các dự án thành phần được giao làm chủ đầu tư.

c) Thực hiện công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật và các điều kiện cần thiết cho vận hành, đảm bảo việc chạy thử, nghiệm thu, nhận bàn giao và vận hành khai thác công trình một cách an toàn và có hiệu quả.

d) Đảm bảo đủ vốn cho xây dựng công trình Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và công tác bồi thường, di dân, tái định cư.

đ) Đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước, các Tiểu ban chuyên trách và Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước;

e) Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo quy định.

8. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; đề xuất thành lập và là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để thẩm định Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, trước hết là chính sách đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận.

c) Hàng năm tổng hợp và cân đối kế hoạch vốn đầu tư cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

9. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tài chính:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay phục vụ Dự án từ các nguồn vốn trong nước, các ưu đãi về thuế.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán với các đối tác Chính phủ nước ngoài vay vốn tín dụng cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

c) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc cân đối, đảm bảo vốn và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cấp vốn, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán các nguồn vốn theo quy định hiện hành.

d) Thực hiện việc bảo lãnh vay vốn để chủ đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vay vốn tín dụng nước ngoài nhập thiết bị, vật tư cho Dự án.

10. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

b) Ban hành hoặc chấp thuận để áp dụng và hướng dẫn chủ đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường.

c) Chủ trì thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

11. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

a) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án ứng phó sự cố điện hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực, huy động nguồn nhân lực, trang bị phương tiện, … tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố điện hạt nhân cấp quốc gia.

b) Chủ trì xây dựng các phương án tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ vùng trời, vùng biển tại chỗ nhằm ngăn ngừa, đánh trả kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn khi đối phương thực hiện chống phá bằng đường không, đường biển, đường bộ đối với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

c) Phối hợp với Bộ Công an xây dựng Đề án bảo vệ an ninh và an toàn trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

12. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Công an: Chủ trì xây dựng Đề án bảo vệ an ninh và an toàn trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo yêu cầu bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

13. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao:

a) Tham mưu về đường lối chủ trương đối ngoại trong hợp tác song phương với các nước đối tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân;

b) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất và hoàn thành thủ tục tham gia các điều ước quốc tế đa phương trong các lĩnh vực liên quan đến nhà máy điện hạt nhân;

c) Tham mưu từ góc độ chính trị, pháp lý quốc tế để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

14. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực cho điện hạt nhân; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện Dự án đầu tư nguồn nhân lực cho các dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

15. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách, quy định về điều kiện lao động, chế độ bảo vệ, bảo hiểm, ưu đãi, phụ cấp đối với người lao động trong lĩnh vực hạt nhân.

16. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

17. Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Sắp xếp chương trình công tác của Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước; đề xuất với Trưởng ban giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

18. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Công Thương: Giúp Phó Trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương, chỉ đạo, điều hành Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước, Tiểu ban Phát triển công nghiệp điện hạt nhân và Tiểu ban Công nghệ, nhiên liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ; chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án phát triển, nâng cao năng lực trong xây dựng, thiết kế và chế tạo thiết bị nhà máy điện hạt nhân và các công việc khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

19. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Giúp Phó Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, điều hành Tiểu ban An toàn và An ninh hạt nhân và Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền; điều hành việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy, các hướng dẫn về an toàn và an ninh hạt nhân; đôn đốc các cơ quan liên quan và báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điện hạt nhân; chỉ đạo việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam và các công việc khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

20. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giúp Phó Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, điều hành Tiểu ban Xây dựng và các công việc khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

21. Các ủy viên khác của Ban Chỉ đạo: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hướng dẫn chủ đầu tư và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án.

Điều 11. Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các Tiểu ban chuyên trách:

1. Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là bộ phận tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước; làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương liên quan; giúp Ban Chỉ đạo Nhà nước kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Dự án; tổng hợp các báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước gồm những thành viên thường trực và những thành viên kiêm nhiệm từ các Bộ, ngành liên quan.

2. Các Tiểu ban chuyên trách giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước:

a) Tiểu ban An toàn và An ninh hạt nhân, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc:

- Xây dựng, kiểm tra tiến độ ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc gia, các văn bản hướng dẫn về an toàn, an ninh cho dự án điện hạt nhân; tham gia và thực hiện các điều ước quốc tế về an toàn hạt nhân;

- Xây dựng và thực hiện các chương trình về đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân, đảm bảo an ninh và bảo vệ nhà máy điện hạt nhân, các thiết bị hạt nhân khác và nhiên liệu hạt nhân, đảm bảo an ninh trong vận chuyển và lưu trữ chất thải phóng xạ, kế hoạch và phương tiện kỹ thuật xử lý sự cố, tai nạn bức xạ và hạt nhân, xây dựng trung tâm ứng phó quốc gia về tình trạng khẩn cấp đối với sự cố, tai nạn bức xạ và hạt nhân, xây dựng cơ sở chuẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm xạ;

- Thực hiện quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường và đánh giá tác động môi trường của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Thẩm định, thanh tra và giám sát an toàn và an ninh hạt nhân.

b) Tiểu ban Công nghệ, nhiên liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc:

- Đề xuất việc lựa chọn công nghệ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện lộ trình nghiên cứu tiếp thu, làm chủ và phát triển công nghệ lò phản ứng và các thiết bị trong nhà máy điện hạt nhân;

- Xây dựng chính sách quốc gia để đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân ổn định cho các nhà máy điện hạt nhân; nghiên cứu tiếp thu công nghệ sản xuất nhiên liệu hạt nhân từ urani nhập khẩu đã được làm giàu và chuẩn bị kế hoạch cho việc xây dựng cơ sở chế tạo nhiên liệu ở trong nước;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ khai thác và chế biến quặng phóng xạ và xây dựng chính sách về khai thác, sử dụng thương mại tài nguyên quặng phóng xạ của quốc gia;

- Nghiên cứu tiếp thu các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý chất thải phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân và xây dựng chính sách quốc gia về quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

c) Tiểu ban Xây dựng, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc:

- Xây dựng, ban hành hoặc chấp thuận việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân; quy định năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các hạng mục công trình của nhà máy điện hạt nhân; quy trình quản lý chất lượng xây dựng các công trình nhà máy điện hạt nhân;

- Nghiệm thu công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo quy định;

- Thực hiện công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật và các điều kiện cần thiết cho việc tham gia xây dựng Dự án nhà máy điện hạt nhân;

- Đầu tư một số doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng trong sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, sản xuất cấu kiện xây dựng và lắp đặt để tham gia thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

d) Tiểu ban Phát triển công nghiệp điện hạt nhân, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc:

- Nghiên cứu, tiếp thu và từng bước làm chủ trong thiết kế và chế tạo các thiết bị trong nhà máy điện hạt nhân;

- Xác định năng lực của các ngành công nghiệp trong nước có thể tham gia vào việc thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình đầu tư phát triển nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ tham gia của công nghiệp trong nước trong thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Tập trung đầu tư cho một số doanh nghiệp lớn về chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu, xây lắp có khả năng tham gia thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, từng bước tiến đến hình thành ngành công nghiệp điện hạt nhân tại Việt Nam.

đ) Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho chương trình phát triển điện hạt nhân;

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân để nâng cao sự hiểu biết và tạo sự ủng hộ của công chứng cho chủ trương phát triển điện hạt nhân của Nhà nước.

3. Thẩm quyền thành lập các bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước:

a) Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của các Tiểu ban chuyên trách quy định tại Khoản 2 Điều này.

b) Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước quyết định thành lập các Tiểu ban chuyên trách khác khi cần thiết.

c) Phó Trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Các thành viên BCĐNN DAĐHN Ninh Thuận;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 717/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu717/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2012
Ngày hiệu lực14/06/2012
Ngày công báo28/06/2012
Số công báoTừ số 405 đến số 406
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2016
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 717/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Nhà nước
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu717/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýHoàng Trung Hải
      Ngày ban hành14/06/2012
      Ngày hiệu lực14/06/2012
      Ngày công báo28/06/2012
      Số công báoTừ số 405 đến số 406
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2016
      Cập nhật9 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Nhà nước

          • 14/06/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/06/2012

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/06/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực