Quyết định 714/QĐ-UBCK

Quyết định 714/QĐ-UBCK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 67/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Quyết định 714/QĐ-UBCK 2014 hướng dẫn 67/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí chứng khoán đã được thay thế bởi Quyết định 151/QĐ-UBCK huớng dẫn Thông tư 272/2016/TT-BTC lệ phí lĩnh vực chứng khoán 2017 và được áp dụng kể từ ngày 22/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 714/QĐ-UBCK 2014 hướng dẫn 67/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 714/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 67/2014/TT-BTC NGÀY 21/5/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các cá nhân, tổ chức nộp phí, lệ phí theo mức, loại, cách tính và thời gian quy định tại Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Các cá nhân, tổ chức nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt (VND) thông qua Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN hoặc chuyển khoản vào tài khoản của UBCKNN như sau:

+ Tên Tài khoản: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

+ Số Tài khoản: 3511.1.1059481

+ Tại : Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan và chế độ báo cáo:

1. Các SGDCK, TTLKCK có nghĩa vụ nộp đầy đủ phí giám sát cho UBCKNN và báo cáo số liệu làm căn cứ nộp, số phí đã nộp chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên quý kế tiếp (theo mẫu báo cáo đính kèm).

2. Các đơn vị chức năng thuộc UBCKNN (Vụ Quản lý kinh doanh, Vụ Quản lý Quỹ, Vụ Quản lý phát hành, Vụ Tài vụ Quản trị) chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân mà đơn vị trực tiếp quản lý nộp đầy đủ các loại phí, lệ phí liên quan theo đúng quy định.

3. Các đối tượng nộp phí, lệ phí báo cáo UBCKNN những vướng mắc trong quá trình thực hiện để xử lý kịp thời.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- Website UBCK;
- Lưu: VT, PTTT, 30.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Liên Hoa

 

Tên đơn vị nộp phí
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BC-Tên đơn vị

……., ngày......tháng......năm ......

 

BÁO CÁO NỘP PHÍ GIÁM SÁT QUÝ ..... NĂM 20..

(Theo Quyết định số ................/QĐ-UBCK ngày ......./......./2014 của Chủ tịch UBCKNN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước )

1. Các Sở giao dịch chứng khoán:

Đơn vị: VND

Tổng giá trị giao dịch (Quý...)

Phí giám sát nộp cho UBCKNN (Quý...)

Lũy kế từ đầu năm

Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (bao gồm cả giao dịch ngoài hệ thống do VSD chuyển sang)

 

 

Giao dịch Trái phiếu (chi tiết các loại trái phiếu)

 

 

Giao dịch mua bán lại (repo) Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn đến 2 tuần

 

 

Tổng cộng

 

 

2. Trung tâm Lưu ký chứng khoán:

Đơn vị: VND

Nội dung

Doanh thu

Phí giám sát phải nộp cho UBCKNN

Phí giám sát đã nộp cho UBCKNN

Quý...

Lũy kế từ đầu năm

Quý...

Lũy kế từ đầu năm

Quý...

Lũy kế từ đầu năm

A

1

2

3=1*10%

4

5

6

Phí lưu ký

 

 

 

 

 

 

Phí chuyển khoản

 

 

 

 

 

 

Phí thực hiện quyền

 

 

 

 

 

 

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBCK;
- Vụ PTTT;
- Lưu:…….

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 714/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu714/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2014
Ngày hiệu lực22/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 714/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 714/QĐ-UBCK 2014 hướng dẫn 67/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 714/QĐ-UBCK 2014 hướng dẫn 67/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí chứng khoán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu714/QĐ-UBCK
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
       Người kýNguyễn Thị Liên Hoa
       Ngày ban hành22/09/2014
       Ngày hiệu lực22/09/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 714/QĐ-UBCK 2014 hướng dẫn 67/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí chứng khoán

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 714/QĐ-UBCK 2014 hướng dẫn 67/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí chứng khoán