Quyết định 715/2004/QĐ-BTM

Quyết định 715/2004/QĐ-BTM về Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 715/2004/QĐ-BTM Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, pha chế xăng dầu đã được thay thế bởi Thông tư 04/2008/TT-BCT đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 715/2004/QĐ-BTM Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, pha chế xăng dầu


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 715/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0715/2004/QĐ-BTM NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ;
Sau khi trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0715/2004/QĐ-BTM ngày 07/6/2004 của Bộ Thương mại)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nguyên liệu quy định trong Quy chế này bao gồm dầu thô (dầu mỏ dạng thô), condensate... thuộc nhóm 2709, xăng có trị số octan cao và các chế phẩm pha xăng thuộc nhóm 2710 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, được nhập khẩu để sản xuất, pha chế xăng dầu.

Điều 2: Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, pha chế xăng dầu sử dụng trong nước được tính trong tổng cân đối cung cầu xăng dầu hàng năm. Việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất pha chế xăng dầu thực hiện theo hạn mức do Bộ Thương mại giao.

Điều 3: Chỉ các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu và Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu được giao hạn mức nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu do Bộ Khoa học và công nghệ cấp. Doanh nghiệp chỉ được giao hạn mức nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu quy định tại Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu.

Chương 2:

QUẢN LÝ NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU VÀ LƯU THÔNG SẢN PHẨM

Điều 4: Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu căn cứ hồ sơ sau đây:

a. Công văn đề nghị của doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm)

b. Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu (bản sao của doanh nghiệp và bản chính để đối chiếu).

c. Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu (Bản sao của doanh nghiệp).

Điều 5: Thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu và các loại thuế, phí khác (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 6: Nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, pha chế xăng dầu, không sử dụng vào mục đích khác.

Điều 7: Xăng dầu sản xuất, pha chế từ nguyên liệu nhập khẩu chỉ được tham gia lưu thông trên thị trường nội địa sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng hàng hoá của Nhà nước. Việc kinh doanh sản phẩm xăng dầu thực hiện theo Quy định tại Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ Thương mại.

Điều 8: Việc xuất khẩu xăng dầu sản xuất, pha chế từ nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện khi có văn bản cho phép của Bộ Thương mại

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu chịu trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu, chất lượng, giá bán xăng dầu và các quy định hiện hành có liên quan khác.

Điều 10: Hàng năm, doanh nghiệp báo cáo về Bộ Thương mại, Bộ Tài chính kết quả thực hiện nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất, pha chế xăng dầu (theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 11: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu vi phạm các quy định tại Quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

PHỤ LỤC 1

UBND TỈNH, TP, BỘ

Doanh nghiệp

Số:........./

V/v nhập khẩu nguyên liệu

để sản xuất, pha chế xăng dầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày...... tháng...... năm.......

Kính gửi: Bộ Thương mại

Doanh nghiệp:...........

Trụ sở chính tại............

Số điện thoại:............... Số Fax:.........

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu: số....... ngày..... tháng....... năm....

Có cơ sở sản xuất (pha chế) xăng dầu tại địa điểm:...........

Công suất sản xuất (pha chế):.......m3, tấn/năm.

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu:...... tấn, m3/năm, gồm các chủng loại:....

Được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất pha chế xăng dầu tại: văn bản số......... ngày......... tháng...... năm...

Đề nghị Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu........ m3, tấn nguyên liệu (ghi tên cụ thể) để sản xuất (pha chế) xăng dầu tại cơ sở trên của doanh nghiệp trong năm.....

Sản phẩm thu được tương đương...... m3, tấn, gồm:.... (ghi số lượng từng chủng loại xăng dầu) để tiêu thụ trên thị trường nội địa (hoặc xuất khẩu, nếu có, ghi rõ số lượng).

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng quy định tại quy chế Quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0715/2004/QĐ-BTM ngày 7/6/2004 của Bộ Thương mại và các quy định quản lý có liên quan khác.

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Ký tên và đóng dấu

 

PHỤ LỤC 2

 

Doanh nghiệp

Số:........./......-BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.........tháng........năm....

..

Kính gửi: - Bộ Thương mại

               - Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU NĂM......

Đơn vị tính: tấn

Nguyên liệu nhập khẩu

Hạn mức được cấp

Thực hiện nhập khẩu kỳ báo cáo

Thực hiện sản phẩm

Tổng số

Trong đó chia ra

Xăng 83,

Xăng 90, 92

Diesel

Ma dút

Dầu hoả

Tổng số

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

.......

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Ký tên và đóng dấu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 715/2004/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu715/2004/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2004
Ngày hiệu lực05/07/2004
Ngày công báo20/06/2004
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 715/2004/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 715/2004/QĐ-BTM Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, pha chế xăng dầu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 715/2004/QĐ-BTM Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, pha chế xăng dầu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu715/2004/QĐ-BTM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýPhan Thế Ruệ
     Ngày ban hành07/06/2004
     Ngày hiệu lực05/07/2004
     Ngày công báo20/06/2004
     Số công báoSố 28
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2008
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 715/2004/QĐ-BTM Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, pha chế xăng dầu

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 715/2004/QĐ-BTM Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, pha chế xăng dầu