Quyết định 715/QĐ-BXD

Quyết định 715/QĐ-BXD năm 2015 điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 715/QĐ-BXD 2015 điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 2012 2015


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây dựng về phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Tờ trình số 185/TCT-HĐTV ngày 11/5/2015; Tờ trình số 215/TCT-HĐTV ngày 08/6/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc; Văn bản số 29/BQL-DA2 ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt mô hình doanh nghiệp sau tái cơ cấu và ngành kinh doanh chính của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây dựng với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tiết c, d, điểm 3, mục II Điều 1.

c). Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty LILAMA giai đoạn 2015 - 2020:

- Các doanh nghiệp nòng cốt Tổng công ty LILAMA nắm giữ đến 65% vốn điều lệ (04 đơn vị):

Công ty cổ phần LILAMA 10.

Công ty cổ phần LILAMA 18.

Công ty cổ phần LILAMA 69.1.

Công ty cổ phần LISEMCO.

- Các doanh nghiệp Tổng công ty LILAMA giữ nguyên vốn đã đầu tư và không đầu tư thêm (5 đơn vị)

Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Công ty cổ phần LILAMA 69.2.

Công ty cổ phần LILAMA 69.3.

Công ty cổ phần Tư vấn quốc tế LHT.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS

d). Các doanh nghiệp LILAMA giữ dưới 50% vốn điều lệ (05 đơn vị):

Công ty cổ phần LILAMA 5.

Công ty cổ phần LILAMA 7.

Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA.

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện.

2. Điều chỉnh điểm 4, mục II Điều 1: Thoái toàn bộ vốn đầu tư của công ty mẹ tại các doanh nghiệp (14 đơn vị) sau:

Công ty cổ phần LILAMA 3.

Công ty cổ phần LILAMA45.4.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama (UDC).

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông.

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na.

Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao.

Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long.

Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí.

Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land).

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng & Công nghệ Lilama.

Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

3. Bổ sung Điểm 6, Mục II, Điều 1: Định hướng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và các năm tiếp theo Tổng công ty LILAMA tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng công ty mẹ - công ty cổ phần, đóng vai trò là nhà hoạch định, kiểm soát chiến lược, đầu tư và quản lý vốn đầu tư vào các công ty con chuyên ngành thuộc các ngành EPC, Cơ khí xuất khẩu và thí điểm trên cơ sở tổ chức lại các công ty con, công ty liên kết, lấy các công ty con có sở hữu vốn chi phối làm nòng cốt.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng công ty LILAMA;
- Vụ KHTC, TCCB;
- Lưu VT, QLDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 715/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu715/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 715/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 715/QĐ-BXD 2015 điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 2012 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 715/QĐ-BXD 2015 điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 2012 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu715/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýBùi Phạm Khánh
       Ngày ban hành18/06/2015
       Ngày hiệu lực18/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 715/QĐ-BXD 2015 điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 2012 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 715/QĐ-BXD 2015 điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 2012 2015

           • 18/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực