Quyết định 715/QĐ-UBND

Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 32-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 715/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 32-CTR/TU NGÀY 04/01/2019 CỦA TỈNH UỶ VĨNH LONG VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW, NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 15/TTr- STTTT, ngày 19/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

(Kèm theo Kế hoạch số 13/KH-STTTT, ngày 19/3/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông).

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan; các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-STTTT

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 32-CTR/TU NGÀY 04/01/2019 CỦA TỈNH UỶ VĨNH LONG VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW, NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 365/UBND- VX ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 04/01/2019 của Tỉnh ủy;

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tính cấp bách và các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo yêu cầu trước mắt, lâu dài và phù hợp với từng cấp, từng ngành trong triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, Khóa XII), Nghị quyết số 29-NQ/TW về “chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW về “Chiến lược an ninh quốc gia”, Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng đánh giá đúng thực chất, toàn diện hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua; đồng thời bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kế hoạch này, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát hợp thực tiễn địa phương, gắn với phân công, trách nhiệm cụ thể.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức

Các Sở, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác- LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII và Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 07/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Quyết định số 1501/QĐ-TTg , ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Thường xuyên thông tin tuyên truyền vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở từng cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, CCVC trong cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức trong công tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí theo phương châm “chủ động, kịp thời, hiệu quả”; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, nhất các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; kết hợp chặt chẽ và đồng bộ các loại hình báo chí truyền thống nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó giữ vững an ninh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, tạo môi trường ổn định để Nhân dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW về “Chiến lược an ninh quốc gia” của Bộ Chính trị (khóa XII), Luật An ninh mạng; Chỉ thị của Tỉnh ủy “về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch”.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị Giao ban báo chí hàng tháng; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo định kỳ hàng quý và đột xuất để thông tin nhanh chóng, kịp thời trước các vấn đề bức xúc và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết không tạo sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, chống phá.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và sử dụng Internet và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong quý II/2019); tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các giải pháp kỹ thuật để góp phần đảm bảo an ninh mạng và kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp Ban Chỉ đạo 94 của Tỉnh uỷ

Phối hợp Ban Chỉ đạo 94 của Tỉnh uỷ cung cấp thông tin, thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, an ninh mạng, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông tin xấu, độc, những dịch vụ, hành vi vi phạm pháp luật, đe doạ an ninh quốc gia, an ninh mạng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Viết bài đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc công khai trên báo chí và Internet kịp thời và đăng tải các tin, bài có nội dung định hướng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện tốt quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 2425/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thường xuyên tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn danh sách Người phát ngôn cấp tỉnh, huyện, cấp xã lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông; hàng năm tổ chức tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh phổ biến, quán triệt, định hướng tuyên truyền Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tới các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tại hội nghị giao ban báo chí.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo định kỳ hàng quý thông tin nhanh chóng, kịp thời trước các vấn đề bức xúc và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết không tạo sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, chống phá.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về báo chí; công tác kiểm tra, thanh tra; công tác cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và truyền thông đa phương tiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và sử dụng Internet và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong quí II/2019); tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các giải pháp kỹ thuật để góp phần đảm bảo an ninh mạng và kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát thông tin trên Internet, các trang thông tin điện tử, blog... phát hiện để xử lý đối tượng đưa tin tuyên truyền, xuyên tạc xấu, ngăn chặn các dấu hiệu sử dụng phương tiện truyền thông, các mạng xã hội trên Internet tuyên truyền, xuyên tạc về nhân quyền, kích động gây mất ổn định an ninh, trật tự.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế, ngăn chặn việc phát tán, đăng tải các thông tin không chính xác về cá nhân lãnh đạo, cán bộ, đảng viên; về tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh trên Internet, mạng xã hội; có cơ chế đủ mạnh để giải quyết kịp thời, dứt điểm sai phạm của các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật. Tiến hành xử lý, đình bản, thu hồi giấy phép các bản tin, trang thông tin điện tử hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, sai phạm.

- Tăng cường công tác quản lý, hoạt động của các cơ quan báo chí, phóng viên (kể cả phóng viên thường trú) tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các nội dung thông tin, tuyên truyền về tỉnh đúng sự thật, đúng đường lối nghị quyết, định hướng của Đảng, đúng pháp luật Nhà nước và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hàng năm tổ chức tập huấn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các đơn vị, triển khai về tình hình báo chí và hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay, thực trạng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan, đơn vị;

Quy định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo và xử lý thông tin báo chí, những vấn đề cần quan tâm khi xử lý khủng hoảng truyền thông...

2. Hội nhà báo tỉnh

- Quan tâm công tác giáo dục, phát huy vai trò của Hội và hội viên trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị, trình độ nghề nghiệp vững vàng.

- Theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có nhiều thành tích trong thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo; các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các trường học.

4. Công an tỉnh

1 Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn xử lý theo pháp luật đối với các nhà mạng, cơ quan chủ quản, báo chí, trang thông tin điện tử … và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động chống phá trên internet, mạng xã hội.

- Chủ trì thống nhất cơ chế phối hợp cụ thể giữa công an tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Xây dựng kế hoạch đấu tranh trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng 47 trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

6. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng các tác phẩm văn học nghệ thuật.

7. Các cơ quan báo chí trong tỉnh

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, xây dựng chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kịp thời có bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các loại hình báo chí.

8. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Chủ động cung cấp thông tin định kỳ và thông tin về những sự việc đột xuất, bất thường xảy ra trên địa bàn, kịp thời xử lý thông tin về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà báo chí phản ánh đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch này. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo năm trước ngày 10/11/2019, kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) tổng hợp và báo cáo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Giàu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 715/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu715/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực02/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 715/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 715/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 715/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu715/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrần Hoàng Tựu
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực02/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 715/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 715/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Vĩnh Long

          • 02/04/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 02/04/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực