Quyết định 7153/QĐ-UBND

Quyết định 7153/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 7153/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Hà Nội năm 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7153/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ Chương trình số 01/CTr-TU ngày 18/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định 103/2009/QĐ-UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2646/TTr-SNV ngày 14 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã là: 1016, trong đó:

- Trưởng Công an: 70

- Chỉ huy trưởng Quân sự: 80

- Văn phòng - thống kê: 203

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường (đối với xã): 146

- Tài chính - Kế toán: 68

- Tư pháp - Hộ tịch: 177

- Văn hóa - Xã hội: 272

 (Có biểu chi tiết về chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành cần tuyển kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có chỉ tiêu tuyển dụng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- PCVP Đỗ Đình Hồng;
- NC, VX; TH;
- Lưu: VT, SNV (5 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội)

Thực hiện các quy định của Nhà nước về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ vào định biên và nhu cầu tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của các quận, huyện, thị xã;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), thuộc thành phố Hà Nội năm 2013 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyển dụng đội ngũ công chức cấp xã đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, đảm bảo cơ cấu chức danh công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công chức cấp xã.

- Tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

B. CHỈ TIÊU CÔNG CHỨC CẤP XÃ CẦN TUYỂN

Tổng số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển dụng là: 1.016 người

C. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

I. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển công chức cấp xã:

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

2. Tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể:

a) Yêu cầu chung về trình độ đào tạo, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức:

- Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Có trình độ đào tạo từ Trung cấp trở lên, ngành Đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự ở cơ sở;

- Chức danh Trưởng Công an: Có trình độ đào tạo Trung cấp trở lên, ngành Quản lý trật tự xã hội ở cơ sở;

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: Có trình độ đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên, ngành (hoặc chuyên ngành): Hành chính, Luật, Quản trị Văn phòng, Văn thư - Lưu trữ, Công nghệ thông tin.

- Chức danh Tài chính - Kế toán: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành (hoặc chuyên ngành): Kế toán, Tài chính, Tài chính - Ngân hàng.

- Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường (đối với xã): Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai (đối với lĩnh vực Địa chính, Nông nghiệp); Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường (đối với lĩnh vực Xây dựng, Đô thị, Môi trường).

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành về Luật.

- Chức danh Văn hóa - Xã hội: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn bảo tàng, Văn hóa - Du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sử (đối với lĩnh vực Văn hóa); Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội (đối với lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội).

b) Trình độ tin học

- Có chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên đối với người dự tuyển vào chức danh công chức yêu cầu trình độ trung cấp trở lên.

- Có chứng chỉ B tin học văn phòng trở lên đối với người dự tuyển vào chức danh công chức yêu cầu trình độ đại học trở lên.

6. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

7. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

8. Người dự tuyển vào chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng công an xã, thị trấn phải đảm bảo các điều kiện bổ sung: là đảng viên, thuộc quy hoạch của xã, phường, thị trấn vào chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự hoặc Trưởng Công an. Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. Được Chủ tịch UBND cấp xã và Chỉ huy trưởng quân sự cấp huyện (đối với Chỉ huy trưởng quân sự), Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Trưởng Công an cấp huyện có văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm.

9. Người thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi vào công chức cấp xã, nếu sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì thời gian công tác này được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

II. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã:

1. Không cư trú tại Việt Nam.

2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.

5. Những người thuộc đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51, Luật Kế toán 2003 thì không được đăng ký dự tuyển vào chức danh, công chức Tài chính - Kế toán cấp xã.

III. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển là sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và công an nhân dân Việt Nam, nếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(Đơn đăng ký dự tuyển và Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch này)

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển.

Người dự tuyển nộp bản chính bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của chức danh dự tuyển tại UBND quận (huyện, thị xã) nơi đăng ký dự tuyển. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lưu giữ và trả lại thí sinh sau khi thí sinh dự đủ các môn thi, thời điểm trả do các đơn vị quy định nhưng không được quá 20 ngày kể từ ngày thi môn cuối cùng của kỳ thi hoặc sau khi tổ chức sát hạch xong.

Trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp cơ sở đào tạo cấp và viết cam kết chậm nhất thời điểm có quyết định tuyển dụng phải nộp bằng và chứng chỉ, nếu không sẽ hủy kết quả tuyển dụng.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền, cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

8. Văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm của: Chủ tịch UBND cấp xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện đối với người dự tuyển vào Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Trưởng Công an cấp huyện đối với người đăng ký dự tuyển vào Trưởng Công an xã, thị trấn;

9. Những người thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi, nếu sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì nộp nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

10. Bản cam kết sau khi tuyển dụng làm việc 05 năm tại xã, phường, thị trấn.

11. Nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển; 2 ảnh 4x6 cm;

Các giấy tờ trên được đựng trong 01 túi hồ sơ theo quy định của UBND huyện, quận, thị xã. Mỗi người dự tuyển làm 01 bộ hồ sơ nộp tại UBND huyện, quận, thị xã - nơi đăng ký dự tuyển.

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một chức danh thuộc một đơn vị xã (phường, thị trấn) trong toàn Thành phố, người vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc bị hủy kết quả thi, sát hạch nếu bị phát hiện đăng ký dự tuyển ở 02 chỉ tiêu trở lên.

Sau khi tổ chức kiểm tra, sát hạch người dự tuyển thuộc đối tượng tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi, tại chỉ tiêu đăng ký đã có đối tượng trúng tuyển bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển thì người đăng ký thi tuyển vào chỉ tiêu đó được đổi nguyện vọng thi tuyển vào chỉ tiêu khác có yêu cầu chuyên môn phù hợp của các xã, phường, thị trấn trong cùng quận (huyện, thị xã). Thời gian thay đổi nguyện vọng do Sở Nội vụ quy định.

IV. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng điểm thi tuyển;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu dự thi, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng điểm thi tuyển;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở các khoản 1, khoản 2, khoản 3 nêu trên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển.

B. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

I. Hình thức tuyển dụng công chức cấp xã

- Xét tuyển và bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã;

- Kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với trường hợp đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã thuộc diện tốt nghiệp đại học chính quy tập trung loại giỏi trở lên ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ (có bằng đại học hệ chính quy tập trung) của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

- Tổ chức thi tuyển đối với các trường hợp dự tuyển còn lại vào các chức danh công chức: Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn), Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp- Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội.

Cụ thể như sau:

1. Xét tuyển và bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Việc tuyển dụng Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện bằng hình thức xét tuyển, nguồn xét tuyển từ quy hoạch của xã, phường, thị trấn. Hội đồng tuyển dụng xét các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã là người đạt các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Mục I phần C nêu trên.

2. Kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức cấp xã đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển thuộc diện tốt nghiệp đại học chính quy tập trung loại giỏi trở lên ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ (có bằng Đại học hệ chính quy tập trung) của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng, thực hiện theo các bước sau:

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh cần tuyển dụng;

- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với người đăng ký được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển.

- Nội dung sát hạch, đề, đáp án sát hạch (phỏng vấn) do Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành liên quan chuẩn bị.

- Sát hạch theo hình thức phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

- Thời gian chuẩn bị để trả lời phỏng vấn là 60 phút; thời gian trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh tối đa là 15 phút.

- Người trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch là người có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ; có kết quả sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên và có điểm sát hạch cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả sát hạch bằng nhau trong cùng một chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự như sau: người có văn bằng cao hơn; người tốt nghiệp trường Đại học công lập; người có điểm trung bình toàn khóa cao hơn; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

- Căn cứ vào kết quả sát hạch, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có văn bản đề nghị Sở Nội vụ Thành phố thống nhất ý kiến tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

- Giám đốc Sở Nội vụ có văn bản thống nhất ý kiến tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, trên cơ sở đó Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

3. Môn thi, hình thức thi tuyển và xác định người trúng tuyển

- Các môn thi và hình thức thi

+ Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

+ Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

- Cách tính điểm, xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

II. Thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng

1. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Kế hoạch này.

Khi hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức tuyển dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã quyết định việc thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức tuyển dụng và Ban Giám sát tuyển dụng để giám sát quá trình tuyển dụng.

2. Hội đồng tuyển dụng công chức có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Nội vụ;

c) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức thuộc Phòng Nội vụ;

d) Một số ủy viên khác là đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

3. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Đối với việc thi tuyển các chức danh Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội:

Thành lập các Ban giúp việc và tổ chức triển khai các trình tự, thủ tục thi tuyển theo quy định của pháp luật. Hội đồng tuyển dụng bố trí phòng thi có camera để giám sát quá trình làm bài thi của thí sinh;   

b) Đối với việc xét tuyển các chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự:

Xem xét, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn của công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự và thực hiện các yêu cầu xét tuyển theo quy định.

c) Đối với việc tiếp nhận không qua thi tuyển các trường hợp đặc biệt:

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh cần tuyển dụng được quy định tại khoản 1 Điều 15 thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với người được đề nghị tiếp nhận.

d) Sau khi chấm thi và xét tuyển xong, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn thời gian nộp đơn phúc khảo (nếu không có đơn phúc khảo) hoặc chấm phúc khảo xong, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã kết quả tuyển dụng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã xem xét quyết định công nhận kết quả tuyển dụng đối với trường hợp thi tuyển và xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã, thị trấn; sau khi kiểm tra, sát hạch xong Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị Sở Nội vụ thống nhất ý kiến đối với trường hợp trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch.

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng.

e) Hội đồng tuyển dụng sử dụng con dấu, tài khoản của UBND cấp huyện (hoặc tài khoản của Phòng Nội vụ quận, huyện) trong các hoạt động của Hội đồng.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc của Hội đồng thực hiện theo Mục 1 và Mục 2, Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ.

Đ. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

I. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

II. Tổ chức kỳ tuyển dụng

Việc tổ chức thi tuyển thực hiện theo quy định tại Mục 3, Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ.

Hội đồng tuyển dụng bố trí phòng thi có camera để giám sát quá trình làm bài thi của thí sinh;

Thực hiện việc đổi mới trong công tác thi tuyển, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) quận, huyện chuyển bài thi đã rọc phách đến các giám khảo chấm thi do Sở Nội vụ mời và chấm thi tập trung tại địa điểm do Sở Nội vụ bố trí. Quá trình chuyển bài thi, bàn giao bài thi cho giám khảo và giám sát quá trình chấm thi, chấm phúc khảo do Ban chấm thi, Ban giám sát, Ban chấm phúc khảo (nếu có) của Hội đồng tuyển dụng các quận, huyện thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

III. Thông báo kết quả tuyển dụng, thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc thực hiện theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

E. KINH PHÍ TỔ CHỨC THI TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI.

1. Kinh phí tổ chức thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Riêng kinh phí xây dựng đề thi, đáp án thi; đề phỏng vấn, đáp án phỏng vấn; chấm thi, chấm phúc khảo (nếu có) giao Sở Nội vụ tự cân đối từ nguồn kinh phí thi tuyển được UBND thành phố giao năm 2013 và chi theo quy định hiện hành.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng: Thời gian tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã dự kiến vào tháng 01 năm 2014. Địa điểm thi do Hội đồng tuyển dụng từng quận, huyện, thị xã bố trí.

G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Sở Nội vụ:

1. Xây dựng lịch triển khai các bước công việc và hướng dẫn tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã theo Kế hoạch này để các quận, huyện, thị xã thống nhất thực hiện.

2. Thông báo chỉ tiêu, Kế hoạch chung về tuyển dụng công chức cấp xã thuộc Thành phố trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;

3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoặc thanh tra (trường hợp cần thiết) việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã tại các huyện, quận, thị xã;

4. UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan chuẩn bị nội dung ôn tập môn kiến thức chung, môn tin học văn phòng, môn nghiệp vụ chuyên ngành; tổ chức ra đề thi, đáp án các môn thi; chuẩn bị nội dung sát hạch; tổ chức ra đề phỏng vấn, đáp án phỏng vấn. Sở Nội vụ mời giám khảo chấm thi vào công chức cấp xã và tổ chức địa điểm chấm tập trung cho các quận, huyện.

5. Thẩm định và thống nhất ý kiến đối với các trường hợp tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

II. Các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan

Các Sở, ngành: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Nội vụ tham gia chuẩn bị đề thi, đáp án thi, nội dung ôn tập các môn thi và các công tác khác trong tổ chức tuyển dụng.

III. UBND các huyện, quận, thị xã

1. Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc đơn vị mình; Thông báo công khai trên đài phát thanh, truyền thanh, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã và niêm yết tại trụ sở huyện, quận, thị xã, tại trụ sở UBND cấp xã về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ;

2. Thành lập Ban Hồ sơ để nhận hồ sơ dự tuyển vào công chức cấp xã, thu phí thi tuyển, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển niêm yết danh sách công khai theo quy định, chuyển Hội đồng tuyển dụng danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã để tổ chức tuyển dụng.

3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức, thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định hiện hành. Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc, tổ chức triển khai các trình tự, thủ tục thi tuyển theo quy định của pháp luật. Hội đồng tuyển dụng bố trí phòng thi có camera giám sát quá trình thi tuyển của thí sinh; chỉ đạo Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) thực hiện quy định mục II phần Đ nêu trên.

4. Thành lập Ban Giám sát để kiểm tra, giám sát quá trình nhận và bảo quản đề thi, đáp án thi của Hội đồng tuyển dụng; giám sát quá trình tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật;

5. Căn cứ kết quả báo cáo của Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã, thị trấn theo quy định hiện hành; Báo cáo và đề nghị Sở Nội vụ thống nhất ý kiến đối với trường hợp tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển.

6. Căn cứ vào kết quả trúng tuyển ban hành quyết định tuyển dụng vào các chức danh công chức cấp xã; Căn cứ vào kết quả kiểm tra, sát hạch và ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ để ban hành quyết định tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết.

 

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Quận, huyện, thị xã

Chỉ tiêu cụ thể của từng chức danh công chức cấp xã

Tổng số

Trưởng Công an

Chỉ huy trưởng Quân sự

Văn phòng Thống kê

Đa chính - Xây dựng

Tài chính - Kế toán

Tư pháp -Hộ tịch

Văn hóa - Xã hội

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ba Đình

20

0

4

4

0

5

2

5

2

Quận Hoàn Kiếm

56

0

7

22

6

8

8

5

3

Quận Đống Đa

50

0

5

18

6

9

3

9

4

Quận Hai Bà Trưng

48

0

6

15

4

7

5

11

5

Qun Tây Hồ

16

0

4

2

2

2

1

5

6

Quận Cầu Giấy

21

0

1

9

3

1

5

2

7

Qun Long Biên

25

0

1

8

3

7

1

5

8

Qun Hà Đông

20

0

2

8

1

0

5

4

9

Huyn Thanh Trì

30

2

1

0

12

5

4

6

10

Huyn Đông Anh

59

17

7

8

6

0

6

15

11

Huyện Gia Lâm

59

0

4

16

8

2

7

22

12

Huyn c Sơn

61

0

4

12

10

3

7

25

13

Huyện Ba Vì

54

5

3

5

11

3

13

14

14

Huyện Phúc Thọ

29

2

3

6

5

0

8

5

15

Huyn Đan Phượng

14

0

0

2

2

1

3

6

16

Huyn Quốc Oai

44

1

0

4

13

1

11

14

17

Huyện Thch Thất

35

2

3

3

4

0

8

15

18

Huyện Hoài Đức

48

12

4

4

3

2

11

12

19

Huyện Chương Mỹ

48

1

4

8

1

2

14

18

20

Huyn Thanh Oai

37

4

5

6

9

1

4

8

21

Huyện Thường Tín

59

7

2

10

7

0

15

18

22

Huyn Phú Xuyên

56

11

6

7

5

3

19

5

23

Huyện Ứng Hòa

47

3

3

10

6

0

3

22

24

Huyện Mỹ Đức

43

2

0

7

14

0

8

12

25

Huyện Mê Linh

37

1

1

9

5

6

6

9

TNG CỘNG

1016

70

80

203

146

68

177

272

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2013 CỦA QUẬN BA ĐÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội)

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Quận Ba Đình

20

0

4

4

0

5

2

5

 

Phường Cống Vị

3

 

1

1

 

 

 

1

CHTQS: ĐT Chỉ huy trưởng QS

VPTK: Hành chính học

VHXH: Quản trị nhân lực

Phường Điện Biên

1

 

 

 

 

1

 

 

TCKT: Kế toán

Phường Kim Mã

2

 

1

1

 

 

 

 

CHTQS: ĐT Chỉ huy trưởng QS

VPTK: Hành chính học

P. Nguyễn Trung Trực

3

 

1

 

 

1

 

1

CHTQS: Cao đẳng Quân sự cơ sở;

TCKT: Kế toán

VHXH: Quản trị nhân lực

Phường Ngọc Hà

3

 

 

 

 

1

1

1

TCKT: Kế toán

TP-HT: Luật

VHXH: Bo tàng

Phường Ngọc Khánh

3

 

1

1

 

 

 

1

CHTQS: ĐT Chỉ huy trưởng QS

VPTK: Hành chính học

VHXH: Văn hóa-Du lịch

Phường Vĩnh Phúc

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH: Văn hóa-Du lịch

Phường Quán Thánh

2

 

 

 

 

1

1

 

TCKT: Kế toán

TPHT: Luật

Phường Liễu Giai

2

 

 

1

 

1

 

 

VPTK: Hành chính học

TCKT: Kế toán

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2013 CỦA QUẬN HOÀN KIẾM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Quận Hoàn Kiếm

56

0

7

22

6

8

8

5

 

1

Png Chương Dương

2

 

 

1

 

 

1

 

VPTK: Theo quy định tại Kế hoạch

TPHT: Luật

2

Phường Cửa Đông

2

 

 

1

1

 

 

 

VPTK: Theo quy định tại Kế hoạch

ĐCXD: Quản lý đất đai, Địa chính

3

Phường Cửa Nam

3

 

1

1

 

 

1

 

CHTQS: Quân sự cơ sở;

VPTK: Theo quy định tại Kế hoạch

TPHT: Luật

4

P. Đồng Xuân

5

 

 

1

1

1

1

1

VPTK: Theo quy định tại Kế hoạch;

ĐCXD: Kiến Trúc; TCKT: Kế toán; TPHT: Luật; VHXH: Quản lý Văn hóa

5

Phường Hàng Bạc

3

 

1

1

 

 

1

 

CHTQS: Quân sự cơ sở;

VPTK: theo quy định tại Kế hoạch;

TPHT: Luật

6

Phường Hàng Bài

4

 

 

2

 

1

1

 

01 VPTK: Hành chính; 01 VPTK: theo quy định; TCKT: Kế toán; TPHT: Luật

7

Phường Hàng Bồ

4

 

 

2

1

 

1

 

01 VPTK: Hành chính; 01 VPTK: theo quy định tại Kế hoạch; ĐCXD: Địa chính; TPHT: Luật

8

Phường Hàng Bông

3

 

1

1

 

 

 

1

CHTQS, VPTK, VHXH (lĩnh vực Văn hóa): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

9

Phường Hàng Buồm

4

 

1

1

1

1

 

 

CHTQS: Quân sự cơ sở;

VPTK: Theo quy định tại Kế hoạch;

ĐCXD: Xây dựng;

TCKT: Kế toán

10

Phường Hàng Đào

3

 

 

1

 

1

 

1

VPTK: Theo quy định tại Kế hoạch; TCKT: Kế toán; VHXH: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội

11

Phường Hàng Gai

3

 

 

1

 

1

1

 

VPTK: theo quy định; TCKT: Kế toán; TPHT: Luật

12

Phường Hàng Mã

3

 

 

1

1

 

 

1

VPTK: theo quy định; ĐCXD: Địa chính; VHXH: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội

13

Phường Hàng Trng

3

 

 

2

 

 

 

1

01 VPTK: Luật; 01 VPTK: theo quy định; VHXH: Quản lý Văn hóa

14

Phường Lý Thái T

2

 

 

1

1

 

 

 

VPTK: theo quy định; ĐCXD: Địa chính

15

Phường Phan Chu Trinh

4

 

1

1

 

1

1

 

CHTQS: Quân sự cơ sở; VPTK: theo quy định; TCKT: Kế toán; TPHT: Luật

16

Phường Phúc Tân

3

 

1

1

 

1

 

 

CHTQS: Quân sự cơ sở; VPTK: theo quy định; TCKT: Tài chính

17

Phường Trần Hưng Đạo

4

 

1

2

 

1

 

 

CHTQS: Quân sự cơ sở; 01 VPTK: Luật; 01 VPTK: theo quy định; TCKT: Kế toán

18

Phường Tràng Tiền

1

 

 

1

 

 

 

 

VPTK: Theo quy định tại Kế hoạch

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2013 CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Quận Đng Đa

50

0

5

18

6

9

3

9

 

1

Phường Cát Linh

3

 

 

 

2

 

 

1

VHXH: Quản lý Văn hóa; 01 ĐCXD: Quản lý Đất đai; 01 ĐCXD: Quản lý Môi trường, Khoa học Môi trường

2

Phường Khâm Thiên

3

 

 

2

 

 

 

1

01 VPTK: Công nghệ thông tin; 01 VPTK: Hành chính học; VHXH: Công tác xã hội, Qun trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội

3

Phường Khương Thượng

4

 

1

1

1

1

 

 

CHTQS: Quân sự cơ sở, VPTK: Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; ĐCXD: Quản lý Đất đai; TCKT: Kế toán

4

Phường Kim Liên

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Quản trị Văn phòng; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội.

5

Phường Láng Hạ

2

 

 

 

 

1

 

1

TCKT: Kế toán;

VHXH: Quản trị nhân lực

6

Phường Láng Thượng

3

 

 

1

1

1

 

 

VPTK: Luật; ĐCXD: Quản lý đất đai; TCKT: Kế toán;

7

Phường Nam Đồng

1

 

 

 

 

 

 

1

Công tác xã, Quản trị nhân lực,  Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội

8

Phường Ngã Tư S

1

 

 

1

 

 

 

 

Luật

9

Phưng Ô Chợ Dừa

3

 

1

1

 

1

 

 

CHTQS: Quân sự cơ sở; VPTK: Luật; TCKT: Kế toán

10

Phường Phương Liên

3

 

 

2

 

 

 

1

01 VPTK: Luật; 01 VPTK: Luật; VHXH: Công tác XH, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội

11

Phường Phương Mai

1

 

 

1

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

12

Phưng Quang Trung

2

 

 

1

 

1

 

 

VPTK: Hành chính học; TCKT: Kế toán

13

Phường Quốc T Giám

2

 

 

1

 

 

1

 

VPTK: Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; TPHT: Luật

14

Phường Thổ Quan

3

 

1

1

 

 

1

 

CHTQS: Quân sự cơ sở; VPTK: Hành chính; TPHT: Luật

15

Phưng Thịnh Quang

3

 

 

1

 

1

 

1

VPTK: Hành chính; TCKT: Tài chính - Ngân hàng; VHXH: Công tác xã hội

16

Phường Trung Liệt

1

 

 

 

 

 

1

 

Lut

17

Phường Trung Phụng

3

 

 

1

 

1

 

1

VPTK: Luật; TCKT: Tài chính - Ngân hàng; VHXH: Công tác xã, Quản trị nhân lực, xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội

18

Phường Trung Tự

1

 

 

 

1

 

 

 

ĐCXD: Quản lý Đất Đai

19

Phường Văn Chương

7

 

1

2

1

2

 

1

CHTQS: Quân sự cơ s; VPTK: Luật, Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; ĐCXD: Qun lý đất đai; TCKT: Tài chính ngân hàng, Kế toán; VHXH: Xã hội học

20

Phường Văn Miếu

2

 

1

1

 

 

 

 

CHTQS: Quân sự cơ sở; VPTK: Luật

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2013 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Quận Hai Bà Trưng

48

0

6

15

4

7

5

11

 

1

Phường Ngô Thì Nhậm

3

 

 

1

 

1

 

1

VPTK: Công nghệ thông tin; TCKT, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo quy định tại kế hoạch

2

Phường Nguyễn Du

2

 

1

 

 

 

 

1

CHTQS, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo quy định tại Kế hoạch

3

Phường Đổng Mác

3

 

1

 

 

 

1

1

CHTQS, TPHT, VHXH (lĩnh vực Văn hóa): theo quy định tại Kế hoạch.

4

Phường Minh Khai

4

 

 

2

 

 

2

 

theo quy định tại Kế hoạch

5

Phường Thanh Nhàn

2

 

 

 

 

1

 

1

TCKT, VHXH (lĩnh vực văn hóa): theo quy định tại Kế hoạch

6

Phường Thanh Lương

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH (lĩnh vực văn hóa): theo quy định tại Kế hoạch

7

Phường Cầu Dền

1

 

 

1

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

8

Phường Quỳnh Mai

3

 

 

2

 

1

 

 

theo quy định tại Kế hoạch

9

Phường Đồng Nhân

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo quy định tại Kế hoạch

10

Phường Quỳnh Lôi

5

 

1

1

1

1

1

 

CHTQS, VPTK, ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), TCKT, TPHT: theo quy định tại Kế hoạch

11

Phường Phố Huế

7

 

1

2

1

1

1

1

CHTQS, VPTK, ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), TCKT, TPHT, VHXH (lĩnh vc Lao động TBXH): theo quy định tại Kế hoạch

12

Phường Bùi Thị Xuân

3

 

 

1

1

 

 

1

VPTK: Công nghệ thông tin; ĐCXD (lĩnh vực xây dựng ĐTMT), VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo quy định tại Kế hoạch.

13

Phường Trương Định

3

 

1

1

 

 

 

1

CHTQS VPTK, VHXH (lĩnh vực Văn hóa) theo quy định tại Kế hoạch

14

Phường Bách Khoa

4

 

1

 

1

1

 

1

CHTQS, ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), TCKT, VHXH (lĩnh vực Văn hóa): theo quy định ti Kế hoạch

15

Phường Bạch Mai

1

 

 

1

 

 

 

 

theo quy định tại Kế hoạch

16

Phường Đồng Tâm

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Công nghệ thông tin; VH-XH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo quy định tại Kế hoạch.

17

Phường Bạch Đằng

2

 

 

1

 

1

 

 

theo quy định tại Kế hoạch

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2013 CỦA QUẬN TÂY HỒ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Quận Tây H

16

0

4

2

2

2

1

5

 

1

Phường Thụy Khê

3

 

1

 

1

1

 

 

CHTQS: Quân sự cơ sở; ĐCXD: Địa chính; TCKT: Kế toán;

2

Phường Bưi

3

 

1

 

1

 

 

1

CHTQS: Quân sự cơ sở; ĐCXD: Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý môi trường; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực

3

Phường Xuân La

1

 

 

 

 

 

1

 

Luật

4

Phường Phú Thượng

3

 

1

1

 

 

 

1

CHTQS: Quân sự cơ sở; VPTK: Luật; VHXH: Văn hóa học, Quản lý văn hóa

5

Phường Nhật Tân

2

 

1

 

 

 

 

1

CHTQS: Quân sự cơ sở; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực

6

Phường Tứ Liên

4

 

 

1

 

1

 

2

VPTK: Luật; TCKT: Kế toán; 01 VHXH (lĩnh vực Văn hóa), 01 VHXH (lĩnh vực LĐTBXH): theo quy định tại Kế hoạch.

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2013 CỦA QUẬN CẦU GIẤY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Quận Cầu Giấy

21

0

1

9

3

1

5

2

 

1

Mai Dịch

2

 

 

1

 

1

 

 

VPTK: Hành chính; TCKT: Tài chính, Kế toán;

2

Nghĩa Đô

1

 

 

 

 

 

1

 

Luật

3

Yên Hòa

2

 

 

1

 

 

1

 

VPTK: Hành chính; TPHT: Luật

4

Trung Hòa

5

 

1

1

1

 

2

 

CHTQS: ĐTCHTQS cơ sở; VPTK: Hành chính, Công nghệ thông tin; ĐCXD: Quản lý đất đai; TPHT: Luật

5

Quan Hoa

5

 

 

3

 

 

1

1

VPTK: Hành chính; TPHT: Luật; VHXH (lĩnh vực Văn hóa): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

6

Dịch Vọng

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Hành chính; VHXH: Quản lý Văn hóa

7

Nghĩa Tân

4

 

 

2

2

 

 

 

VPTK: Hành chính;

ĐCXD: 01 Xây dựng, 01 Địa chính

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2013 CỦA QUẬN LONG BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Quận Long Biên

25

0

1

8

3

7

1

5

 

1

Phường Bồ Đ

2

 

 

1

1

 

 

 

VPTK: Hành chính, Luật, Công nghệ thông tin; ĐCXD: quản lý đất đai, Xây dựng, kiến trúc, Quản lý Môi trường

2

Phường Thượng Thanh

2

 

 

1

 

1

 

 

VPTK: Hành chính, Luật, Công nghệ thông tin; TCKT: Tài chính, Kế toán

3

Phường Ngọc Lâm

1

 

 

 

 

1

 

 

Tài chính, Kế toán

4

Phường Sài Đồng

2

 

 

1

 

1

 

 

VPTK: Hành chính, Luật, Công nghệ thông tin; TCKT: Tài chính, Kế toán

5

Phường Thạch Bàn

2

 

 

1

 

1

 

 

VPTK: Hành chính, Luật, Công nghệ thông tin; TCKT: Tài chính, Kế toán

6

Phường Long Biên

3

 

 

1

 

1

 

1

VPTK: Hành chính, Luật, Công nghệ thông tin; TCKT: Tài chính, Kế toán; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực

7

Phường Giang Biên

5

 

1

1

1

1

 

1

VPTK: Hành chính, Luật, Công nghệ thông tin; VHXH: Quản lý Văn hóa; ĐCXD: Địa chính, Xây dựng, kiến trúc, Quản lý môi trường; CHTQS, TCKT: ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

9

Phường Phúc Lợi

1

 

 

 

 

 

 

1

Qun lý văn hóa

10

Phường Việt Hưng

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Hành chính, Luật, Công nghệ thông tin; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực

11

Phường Phúc Đồng

2

 

 

1

1

 

 

 

VPTK: Hành chính, Luật, Công nghệ thông tin; ĐCXD: Địa chính, Xây dựng, kiến trúc, Quản lý môi trường

12

Phường Cự Khối

3

 

 

 

 

1

1

1

TCKT: Tài chính, Kế toán; TPHT: Luật; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2013 CỦA QUẬN HÀ ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Quận Hà Đông

20

0

2

8

1

0

5

4

 

1

Đồng Mai

1

 

 

1

 

 

 

 

Công nghệ thông tin, Văn thư lưu trữ, Hành chính Văn phòng

2

Hà Cầu

4

 

 

2

 

 

1

1

VPTK: Công nghệ thông tin, Hành chính; TPHT: Luật; VHXH: Công tác xã hội

3

Kiến Hưng

1

 

 

 

 

 

 

1

Công tác xã hội, Quản trị nhân lực

4

Nguyễn Trãi

3

 

 

1

 

 

2

 

VPTK: Công nghệ thông tin, Hành chính; TPHT: Luật

5

Phú Lãm

3

 

1

1

 

 

 

1

VPTK: Luật, Công nghệ thông tin; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực

6

Phú Lương

1

 

1

 

 

 

 

 

 

7

Phúc La

1

 

 

1

 

 

 

 

Công nghệ thông tin, Hành chính

8

Quang Trung

3

 

 

1

1

 

1

 

VPTK: Hành chính, Công nghệ thông tin; ĐCXD: Xây dựng; TPHT: Luật

9

Vạn Phúc

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Luật, Hành chính học, VHXH: Công tác xã hội

10

Phú La

1

 

 

 

 

 

1

 

Luật

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2013 CỦA HUYỆN THANH TRÌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Huyện Thanh Trì

30

2

1

0

12

5

4

6

 

1

Tả Thanh Oai

2

 

 

 

1

1

 

 

ĐCXD: Địa chính, Quản lý đất đai; TCKT: Tài chính, Kế toán

2

Tân Triều

1

 

 

 

 

1

 

 

Tài chính, Kế toán

3

Vĩnh Quỳnh

4

 

1

 

1

1

1

 

CHTQS: theo quy định; TCKT: Tài chính, Kế toán; TPHT: Luật; ĐCXD: Địa chính, Quản lý đất đai

4

Tam Hiệp

2

 

 

 

1

 

 

1

ĐCXD: Xây dựng, Quản lý môi trường; VHXH: Công tác xã hội;

5

Đại áng

2

1

 

 

 

 

 

1

TCA: Quản lý trật tự ở cơ sở; VHXH: Công tác xã hội

6

Tứ Hiệp

3

 

 

 

1

1

 

1

ĐCXD: Địa chính, Quản lý đất đai; TCKT: Tài chính, Kế toán; VHXH Công tác xã hội

7

Hữu Hòa

2

 

 

 

1

 

1

 

ĐCXD: Địa chính, Quản lý đất đai; TPHT: Luật

8

TT Văn Điển

1

 

 

 

1

 

 

 

Địa chính, Quản lý đất đai

9

Thanh Liệt

2

 

 

 

1

 

 

1

ĐCXD: Xây dựng, Quản lý môi trường; VHXH: Công tác xã hội

10

Liên Ninh

1

 

 

 

 

 

1

 

Luật

11

Ngũ Hiệp

1

 

 

 

1

 

 

 

Xây dựng, Quản lý môi trường

12

Đông Mỹ

1

 

 

 

1

 

 

 

Xây dựng, Quản lý môi trường

13

Ngọc Hồi

2

 

 

 

1

 

 

1

ĐCXD: Địa chính, Quản lý đất đai; VHXH: Quản lý văn hóa

14

Vạn Phúc

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH: Công tác xã hội

15

Duyên Hà

3

1

 

 

1

1

 

 

TCA: Quản lý trật tự ở cơ sở; ĐCXD: Địa chính, Quản lý đất đai, TCKT: Tài chính, Kế toán

16

Yên Mỹ

1

 

 

 

1

 

 

 

Địa chính, Quản lý đất đai

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2013 CỦA HUYỆN ĐÔNG ANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp trở lên, ngành Quản lý trật tự cơ sở)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên, ngành đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cơ sở)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Huyện Đông Anh

59

17

7

8

6

0

6

15

 

1

Cổ Loa

3

1

 

 

 

 

 

2

VHXH (01 lĩnh vực Văn hóa, 01 lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

2

Dục Tú

3

 

 

I

 

 

 

2

VPTK: Công nghệ thông tin; VHXH (01 lĩnh vực Văn hóa, 01 lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch.

3

Đại Mạch

4

1

1

1

 

 

 

1

VPTK, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch.

4

Đông Hội

3

1

 

 

 

 

1

1

TPHT, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch.

5

Hi Bối

3

 

 

 

1

 

 

2

ĐCXD: Địa chính; VHXH (01 lĩnh vực Văn hóa, 01 lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch.

6

Kim Chung

2

1

 

 

1

 

 

 

ĐCXD: Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý môi trường

7

Kim N

4

1

1

1

 

 

 

1

VPTK, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

8

Liên Hà

3

1

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

9

Mai Lâm

4

1

1

 

1

 

 

1

ĐCXD: Xây dựng; Kiến trúc, Quản lý môi trường; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

10

Nam Hng

2

 

1

 

 

 

1

 

TPHT: Luật

11

Nguyên Khê

4

1

 

1

 

 

1

1

VPTK, TPHT, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

12

Tàm Xá

2

1

 

 

1

 

 

 

ĐCXD: Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý môi trường

13

Tiên Dương

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

14

Thị Trn

1

 

 

1

 

 

 

 

Luật

15

Thụy Lâm

3

1

 

 

1

 

 

1

ĐCXD: Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý môi trường; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

16

Uy N

1

 

1

 

 

 

 

 

 

17

Vân Hà

2

1

 

 

1

 

 

 

ĐCXD: Xây dựng

18

Vân Nội

1

1

 

 

 

 

 

 

 

19

Việt Hùng

3

1

1

 

 

 

1

 

TPHT: Luật

20

Vĩnh Ngọc

2

1

 

1

 

 

 

 

VPTK: theo kế hoạch

21

Võng La

5

1

1

1

 

 

1

1

VPTK, TPHT, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

22

Xuân Canh

1

1

 

 

 

 

 

 

 

23

Xuân Nộn

2

1

 

1

 

 

 

 

VPTK: Luật

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2013 CỦA HUYỆN GIA LÂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố)

STT

Phường

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Huyện Gia Lâm

59

0

4

16

8

2

7

22

 

1

Xã Trung Mầu

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Luật; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

2

Xã Phù Đổng

4

 

 

1

1

 

1

1

VPTK: Công nghệ thông tin; ĐCXD: Qun lý môi trường; TPHT: Luật; VHXH: Công tác xã hội, Quản tr nhân lực, Xã hội học

3

Đình Xuyên

3

 

 

2

 

 

 

1

VPTK: Luật; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

4

Xã Ninh Hiệp

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

5

Xã Yên Thường

5

 

1

1

 

1

1

1

CHTQS: CHTQS cơ sở; VPTK: Luật; TCKT: Tài chính, Kế toán; TPHT: Luật; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

6

Xãơng Hà

4

 

1

1

 

 

 

2

CHTQS: CHTQS cơ sở; VPTK: Luật; 01 VHXH: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học; 01 VHXH: Công tác xã hội; Quản trị nhân lực; Xã hội học

7

Xã Yên Viên

3

 

 

1

 

 

 

2

VPTK: Hành chính; 01 VHXH: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học; 01 VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

8

Thị trn Yên Viên

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT; Luật; VHXH: Việt Nam học

9

Thị trấn Trâu Quỳ

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Công nghệ thông tin; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

10

Xã Cổ Bi

2

 

 

 

 

1

1

 

theo Kế hoạch

11

Xã Văn Đức

3

 

 

1

1

 

 

1

VPTK: Luật; ĐCXD: Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý Môi trường; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

12

Xã Bát Tràng

4

 

1

1

1

 

 

1

CHTQS: CHTQS cơ sở; VPTK: Luật; ĐCXD: Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý Môi trường; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân Iực, Xã hội học

13

Xã Kim Lan

2

 

 

1

 

 

1

 

VPTK: Công nghệ thông tin; TPHT: Luật

14

Xã Dương Xá

2

 

 

1

1

 

 

 

VPTK: Luật, Hành chính, ĐCXD: Xây dựng

15

Xã Đặng Xá

 

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH: Qun lý các vn đề xã hội và chính sách xã hội

16

Xã Phú Thi

2

 

 

 

1

 

 

1

ĐCXD: Quản lý đất đai; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực; Xã hội học

17

Đa Tốn

3

 

 

1

1

 

 

1

VPTK: Công ngh thông tin; ĐCXD: Qun lý đt đai, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý môi trường; VHXH: Công tác xã hội, Quản tr nhân lực, Xã hội học

18

Xã Kiêu K

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Công nghệ thông tin; VHXH: Bảng tàng

19

Xã Đông Dư

2

 

 

 

 

 

 

2

01 VHXH: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học; 01 VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

20

Xã Dương Quang

2

 

 

1

 

 

 

1

VPTK: Hành chính; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

21

Xã Kim Sơn

4

 

1

1

1

 

 

1

CHTQS, VPTK: theo Kế hoạch, ĐCXD: Quản lý đất đai, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý môi trường; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học

22

Xã Lệ Chi

2

 

 

 

1

 

 

1

ĐCXD: Quản lý đất đai, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý môi trường; VHXH: Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, xã hội học

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2013 CỦA HUYỆN SÓC SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố)

STT

Xã, thị trấn

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Huyện Sóc Sơn

61

0

4

12

10

3

7

25

 

1

Bc Sơn

4

 

 

2

1

 

 

1

VPTK: Luật, Công nghệ thông tin; ĐCXD: Quản lý môi trường; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo kế hoạch

2

Nam Sơn

4

 

 

1

 

1

 

2

VPTK: Luật; TCKT: Kế toán; VHXH (01 lĩnh vực Văn hóa, 01 lĩnh vực Lao động BXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

3

Hồng Kỳ

2

 

1

 

 

 

 

1

CHTQS, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

4

Trung Giã

3

 

 

 

1

1

 

1

TCKT: Kế toán; ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành Itheo Kế hoạch

5

Tân Hưng

4

 

 

1

1

1

 

1

VPTK: Luật, TCKT: Kế toán; ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

6

Bắc Phú

3

 

 

2

 

 

 

1

VPTK: 01 Luật, 01 Công nghệ thông tin; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo kế hoạch

7

Tân Minh

2

 

 

 

1

 

 

1

ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), VHXH lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

8

Phù Linh

2

 

1

 

 

 

 

1

CHTQS, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

9

Thị trấn Sóc Sơn

3

 

1

 

1

 

 

1

CHTQS, ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

10

Đức Hòa

2

 

 

 

1

 

 

1

ĐCXD: Địa chính, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

11

Việt Long

3

 

 

2

 

 

 

1

VPTK: 01 Luật, 01 công nghệ thông tin; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

12

Xuân Giang

3

 

 

1

1

 

 

1

VPTK, ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

13

Xuân Thu

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

14

Kim Lũ

3

 

 

 

1

 

1

1

TPHT: Luật; ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

15

Đông Xuân

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): ngành, chuyên ngành theo Kế hoạch

16

Phù Lỗ

5

 

 

1

1

 

2

1

VPTK: Luật; ĐCXD: Địa chính; TPHT: Luật; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

17

Phú Minh

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH: theo Kế hoạch

18

Phú Cường

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH: Quản trị nhân lực

19

Thanh Xuân

1

 

 

 

 

 

 

1

Công tác xã hội

20

Tân Dân

2

 

 

1

 

 

1

 

VPTK: theo Kế hoạch; TPHT: Luật

21

Minh Phú

3

 

1

1

 

 

 

1

CHTQS, VHXH (lĩnh vực Văn hóa): theo Kế hoạch; VPTK: Luật

22

Minh Trí

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH (lĩnh vực Văn hóa): theo kế hoạch

23

Hiền Ninh

2

 

 

 

1

 

 

1

ĐCXD (lĩnh vực Xây dựng ĐTMT), VHXH (lĩnh vực Văn hóa): theo kế hoạch

24

Quang Tiến

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật, VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

25

Mai Đình

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2013 CỦA HUYỆN BA VÌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố)

STT

Xã, thị trấn

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Huyện Ba Vì

54

5

3

5

11

3

13

14

 

1

Khánh Thượng

5

 

1

1

1

 

1

1

CHTQS: CHTQS ở cơ sở; VPTK: Công nghệ thông tin; ĐCXD: Xây dựng; TPHT: Luật; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

2

Minh Quang

1

 

 

1

 

 

 

 

Qun trị Văn phòng

3

Ba Vì

1

 

 

 

1

 

 

 

Quản lý đất đai

4

Ba Trại

2

 

 

 

 

1

 

1

TCKT: Tài chính; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

5

Tản Lĩnh

4

 

 

1

 

 

1

2

VPTK: Văn thư - Lưu trữ; TPHT: Luật; VHXH (01 lĩnh vực Văn hóa, 01 lĩnh vực Lao động TBXH): theo kế hoạch

6

Yên Bài

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

7

Văn Hòa

2

 

 

 

1

1

 

 

ĐCXD: Địa chính; TCKT: Tài chính, kế toán;

8

Cm Lĩnh

3

 

 

 

2

 

1

 

ĐCXD (01 lĩnh vực Địa chính, 01 lĩnh vực Xây dựng ĐTMT): theo Kế hoạch; TPHT: Luật

9

Thun Mỹ

1

 

 

 

1

 

 

 

Qun lý đất đai

10

Sơn Đà

5

1

 

 

1

 

1

2

TCA: Quản lý trật tự ở cơ sở, ĐCXD: Quản lý đất đai; TPHT: Luật; VHXH (01 lĩnh vực Văn hóa, 01 lĩnh vực Lao động TBXH): theo kế hoạch

11

Tòng Bạt

4

 

 

1

1

 

1

1

VPTK: Hành chính; ĐCXD: Quản lý môi trường; TPHT: Luật; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo kế hoạch.

12

Phú Sơn

1

 

 

 

 

 

1

 

Luật

13

Thái Hòa

2

1

 

 

 

 

1

 

TCA: Quản lý trật tự cơ sở; TPHT: Luật

14

Vạn Thng

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo kế hoạch

15

Phú Đông

1

 

 

 

 

 

 

1

VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

16

C Đô

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH (lĩnh vực Văn hóa): theo Kế hoạch)

17

Phú Cường

2

1

 

 

 

 

 

1

TCA: Quản lý trật tự cơ sở; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

18

Tân Hồng

2

1

 

 

 

 

 

1

TCA: Quản lý trật tự cơ sở; VHXH (lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

19

Châu Sơn

2

 

 

 

 

 

1

1

TPHT: Luật; VHXH lĩnh vực Lao động TBXH): theo Kế hoạch

20

Phú Phương

1

 

 

 

1

 

 

 

Địa chính

21

Minh Châu

1

 

 

 

 

 

1

 

Luật

22

Chu Minh

1

 

 

 

1

 

 

 

Địa chính

23

Thụy An

1

1

 

 

 

 

 

 

Quản lý trật tự ở cơ sở

24

Vật Lại

1

 

1

 

 

 

 

 

Đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự

25

Phú Châu

3

 

1

1

 

 

1

 

CHTQS: ĐT CHTQS; VPTK: Quản trị Văn phòng; TPHT: Luật

26

Đông Quang

1

 

 

 

 

1

 

 

Tài chính, Kế toán

27

Tiên Phong

2

 

 

 

1

 

1

 

ĐCXD: Địa chính; TPHT: Luật

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2013 CỦA HUYỆN PHÚC THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7153/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố)

STT

Xã, thị trấn

Tổng số

Ch tiêu, yêu cầu v trình độ ca từng chức danh công chức cp

Yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo theo đúng chức danh công chức cấp xã

Trưởng Công an (Trung cấp tr lên)

Chỉ huy trưởng Quân sự (Trung cấp trở lên)

Văn phòng Thống kê (Đại học trở lên)

Địa chính - Xây dựng (Đại học trở lên)

Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên)

Tư pháp - Hộ tịch (Đại học trở lên)

Văn hóa - xã hội (Đại học trở lên)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Huyện Phúc Thọ

29

2

3

6

5

0

8

5

 

1

Xã Sen Chiều

3

 

 

1

 

 

1

1

VP-TK: Công nghệ thông tin; TP-HT: Luật; VHXH: Công tác xã hội, quản trị nhân lực

2

Xã Cẩm Đình

1

 

 

 

 

 

 

1

Công tác Xã hội, quản trị nhân lực

3

Xã Phương Độ

3

1

 

 

1

 

 

1

TCA: Quản lý trật tự cơ sở; ĐCXD: Xây dựng, Quản lý Môi trường; VHXH: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học

4

Xã Tích Giang

1

 

 

 

 

 

1

 

Luật

5

Xã Trạch Mỹ Lộc

1

 

 

1

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

6

Xã Thọ Lộc

1

 

 

 

 

 

1

 

Luật

7

Xã Võng Xuyên

1

 

 

1