Quyết định 7166/QĐ-UBND

Quyết định 7166/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 7166/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Hà Nội 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7166/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tư pháp và Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2550/TTr-STP ngày 20 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT UBND TP Lê Hồng S
ơn;
- VPUBTP: PVP Phạm Chí Công;

Các phòng: NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT
. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 7166/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-­2014, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với mọi doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước (không thuộc danh mục văn bản bí mật Nhà nước) mà doanh nghiệp quan tâm, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật.

2. Yêu cầu:

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phải đảm bảo đúng các nội dung, đối tượng, hình thức hỗ trợ pháp lý quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy có hiệu quả các kết qucủa công tác này từ những năm trước, nhằm giúp nâng cao nhận thức pháp lý, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các hoạt động cụ thể

STT

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tháng 1-2/2017

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành của thành phố; các hiệp hội; Tổng công ty trên địa bàn thành phố

2

Thực hiện bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Tổ chức 20 cuộc tập huấn bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; Tổ chức 03 cuộc tọa đàm, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

Tháng 2-12/2017

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thanh phố; BQL Khu CN và chế xuất Hà Nội; Các Tổng công ty thuộc Thành phố; Đoàn luật sư; Hội luật gia Thành phố

3

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực dành cho cán bộ pháp chế Sở, ngành thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm áp dụng pháp luật và tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật trong kinh doanh.

Tháng 3-12/2017

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở, ngành của thành phố; Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thanh ph; BQL Khu CN và chế xuất; Các Tổng công ty thuộc Thành phố; Đoàn luật sư; Hội luật gia Thành phố

4

Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử (Website) và trên Báo thông qua các chuyên mục giải đáp pháp luật, Nghiên cứu trao đổi, tin tức pháp luật doanh nghiệp.

Tháng 2-12/2017

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; Đoàn luật sư; Hội luật gia Thành phố; Các hiệp hội doanh nghiệp...

5

Xây dựng và phát sóng 15 chương trình hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài phát thanh, truyền hình Hà Ni

Tháng 3-12/2017

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Đoàn luật sư; Hội luật gia Thành ph; các cơ quan tổ chức có liên quan

6

Khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam có số lượng doanh nghiệp lớn.

Tháng 3 - 6/2017

- Chủ trì: Sở Tư pháp -Phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan.

7

Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

Tháng 11-12/2017

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp; Văn phòng UBND Thành phố; Các sở, ban ngành, tổ chức liên quan.

2. Kinh phí thực hiện:

a) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm:

- Ngân sách Thành phố;

- Đóng góp của các doanh nghiệp; hỗ trợ của các cá nhân trong và ngoài nước.

b) Kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 và Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý sử dụng kinh phí nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp.

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 12 của năm.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo nội dung Kế hoạch này và quy định của Bộ Tài chính.

2. Sở Tài chính.

Bố trí kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố theo dự toán kinh phí do Sở Tư pháp xây dựng, phù hợp với Kế hoạch được duyệt và theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phối hợp với Sở Tư pháp trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; tập hợp các kiến nghị, đề xuất có liên quan đến hoạt động này thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7166/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7166/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực27/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7166/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7166/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Hà Nội 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7166/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Hà Nội 2017 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7166/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành27/12/2016
        Ngày hiệu lực27/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7166/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Hà Nội 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7166/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Hà Nội 2017 2016

           • 27/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực