Quyết định 7166/QĐ-UBND

Quyết định 7166/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 7166/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội 2016 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7166/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 3767/TTr-STP ngày 15 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-B Tư pháp; Để báo cáo
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;  Để báo cáo
- Chủ tịch UBND TP; Để báo cáo
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC, TH, HCTC, p.CV;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 7166/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan gắn với tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu:

Hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ và có hiệu quả; bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hp lý, hp pháp, với chi phí thực hiện thấp nht, lợi ích đạt được cao nhất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung và tiến độ thực hiện: (Chi tiết theo phụ lục ban hành kèm Kế hoạch này).

Ngoài các nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phcó trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch:

a) Báo cáo tổng hp kết quả rà soát thủ tục hành chính, quy định có liên quan gửi Bộ Tư pháp.

b) Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 đối với từng lĩnh vực được rà soát.

c) Quyết định công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành, UBND cp huyện, UBND cấp xã.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch của các cơ quan trong việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính:

a) Căn cứ Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan tập trung tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, gửi Sở Tư pháp xem xét, đánh giá chất lượng rà soát. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các đơn vị được giao chủ trì, Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

b) Giao Sở Tư pháp thành phố Hà Nội:

- Xem xét, đánh giá chất lượng rà soát; dự thảo báo cáo tổng hp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân Thành ph; dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan;

- Thành lập Tổ thẩm định độc lập kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các đơn vị được giao; tổ thẩm định do lãnh đạo Sở Tư pháp làm Ttrưởng, các thành viên bao gồm: Phòng kiểm soát thủ tục hành chính và đại diện một sphòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các Sở được giao chủ trì rà soát; mời đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-B Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

- Thực hiện điều tra, khảo sát (hoặc ký hp đồng thuê chuyên gia, đơn vị tư vấn thực hiện) rà soát, đánh giá thủ tục hành chính độc lập với các đơn vị chủ trì được giao rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch này; Chủ trì, phối hợp với một số Sở, ngành đi trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố Miền trung và Tây nguyên (thời gian: quý 4 năm 2016).

c) Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch này.

d) Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nếu phát hiện quy định, thủ tục hành chính nào đang thực hiện có mâu thun, chng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Tư pháp thành phHà Nội) xem xét, bổ sung Kế hoạch. Kế hoạch này có thể được điều chỉnh hoặc bsung theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phHà Nội.

đ) Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016.

2. Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá

a) Cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá gồm: nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý do; chi phí ct giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi.

b) Cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá; sơ đnhóm thủ tục hành chính trước và sau rà soát (đi với trường hợp rà soát nhóm) đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt về Sở Tư pháp để xem xét, đánh giá cht lượng.

c) Trên cơ sở đánh giá của Sở Tư pháp, các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC hoàn thiện phương án đơn giản hóa gửi kết quả vSở Tư pháp; Sở Tư pháp dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính chung trên địa bàn Thành phố theo mẫu tại Phụ lục VII Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phphê duyệt.

d) Trên cơ sở các Phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt, Sở Tư pháp tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Thời hạn báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

a) Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 2 phần III gửi STư pháp xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 20 tháng 5 năm 2016.

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực hoàn thành và trình Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố trước 30 tháng 6 năm 2016.

c) Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 đbáo cáo Bộ Tư pháp trước 12 tháng 7 năm 2016.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng nguồn ngân sách đã được phê duyệt đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7166/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7166/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7166/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7166/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7166/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội 2016 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7166/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7166/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội 2016 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7166/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội 2016 2015

            • 28/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực