Quyết định 717/QĐ-UBND

Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cấp huyện, cấp xã

Nội dung toàn văn Quyết định 717/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bồi thường nhà nước Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 717/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp tỉnh)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

3

Thủ tục trả lại tài sản (cấp tỉnh)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp tỉnh)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp huyện)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp huyện)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

Thủ tục trả lại tài sản (cấp huyện)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp huyện

4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp huyện)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp huyện

III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường ở cấp xã

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp xã

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường ở cấp xã

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp xã

3

Thủ tục trả lại tài sản (cấp xã)

Bồi thường nhà nước trong hoại động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp xã

4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp xã)

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 717/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu717/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 717/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 717/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bồi thường nhà nước Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 717/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bồi thường nhà nước Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu717/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 717/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bồi thường nhà nước Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 717/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bồi thường nhà nước Điện Biên

            • 17/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực