Quyết định 7179/QĐ-UBND

Quyết định 7179/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 7179/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực giáo của ủy ban huyện Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7179/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 thành phố năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 10700/TTr-SCT ngày 23/11/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 2925/STP-KSTTHC ngày 01/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục 1,2,4,5 danh mục thủ tục hành chính cụ thể lĩnh vực giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7149/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố)

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

TT

Tên thủ tục

Căn cử pháp lý

Ghi chú

Thủ tục số 1

Thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục; Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội;

 

Thủ tục số 2

Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Căn cứ Thông tư s3/2015/TT-BGDĐT của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục; Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội;

 

Thủ tục số 3

Giải thtrường mầm non, nhà trẻ tư thục

Căn cứ Thông tư s3/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục; Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý

 

Thủ tục số 4

Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Căn cứ Thông tư s3/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục; Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội;

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

TT

Tên thủ tục

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Thủ tục Đình chỉ trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội;

 

 

DANH MỤC CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Sau khi đã sửa đổi, bổ sung )

Thủ tục 1: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Trình tự thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Quận, huyện;

- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của quận, huyện. Đa chỉ:

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đán thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà tr;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chi đạo của UBND Quận, huyện (nếu có);

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng (bản phô tô để đối chiếu với bản chính)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thòi hạn giải quyết

- 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày

- Phòng GD&ĐT Quận, huyện và các phòng ban liên quan: 20 ngày

- Lãnh đo UBND Quân phê duyt: 01 ngày.

Đôi tượng thực hiện

- Tchức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thm quyn Quyết định: UBND Quận, huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu câu, điêu kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

-Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

Thủ tục 2: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Trình tự thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận một cửa;

- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của quận, huyện.

Đa chỉ:

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đán sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ, Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

- Các văn bản xác nhận về tài chính tài sản, đất đai, các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

* Số lượng hồ : 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- 25 ngày làm việc, ktừ khi nhận đủ h sơ hp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày: trả hồ sơ: 01 ngày

- Phòng GD&ĐT Quận, huyện và các phòng ban liên quan: 20 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

Tchức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thm quyền Quyết định: UBND Quận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hp: Phòng Nội vụ, UBND phường ( nơi có trường xin phép thành lập).

Kêt quả thực hiện thủ tục hành .... chính.

Quyết định hành chính .

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu câu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non năm 2008.

- Quyết định số 41/2008/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục.

- - Thông tư số 28/201 l/TT-BGD&ĐT ngày 15/7/2011 về sửa đổi bổ sung QĐ 41/2008/BGD&ĐT

- Thông tư liên tịch số: 47/2008/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Thủ tục 3: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Trình tự thực hiện

- UBND cp xã lập hsơ theo quy định và nộp vbộ phận Một cửa UBND Quận

- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của quận, huyện.

Đa chỉ:

Thành phần, số lưọng hồ sơ

- Đê án vê giải thtrường mm non;

- Tờ trình về đề án giải thể và dự thảo Quyết định về giải thể trường Mầm non;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan:

- Ý. kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày

- Phòng GD&ĐT Quận, huyện và các phòng ban liên quan: 20 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

- Tô chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định.: UBND Quận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu câu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

-Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

Thủ tục 4: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Trình tự thực hiện

- Chủ trường (hoặc chủ cơ sở) làm tờ trình trình UBND Quận

- Chtịch UBND Quận căn cứ vào biên bản xác nhận cửa Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét việc cho phép Trường hoạt động trở lại.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của quận, huyện.

Đa chỉ:

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình, trình UBND Quận của chủ trương.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

-10 ngày làm việc, ktừ khi nhận đủ hồ sơ hp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày Phòng GD&ĐT Quận: 06 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 02 ngày.

Đôi tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thm quyn Quyết định: UBND Quận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu câu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sử pháp lý

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7179/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7179/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7179/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7179/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực giáo của ủy ban huyện Hà Nội 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7179/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực giáo của ủy ban huyện Hà Nội 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7179/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Hồng Sơn
       Ngày ban hành28/12/2015
       Ngày hiệu lực28/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7179/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực giáo của ủy ban huyện Hà Nội 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7179/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực giáo của ủy ban huyện Hà Nội 2015

           • 28/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực