Quyết định 718/2006/QĐ-BTS

Quyết định 718/2006/QĐ-BTS về việc hủy Nghị quyết Liên tịch 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 718/2006/QĐ-BTS hủy Nghị quyết Liên tịch 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 718/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN NGÀY 26/07/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN VÀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002.
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Căn cứ Nghị định số 43/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản.
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt .
Căn cứ Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 03 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy số ký hiệu và ngày tháng của Nghị quyết liên tịch “Số 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN” ngày 26 tháng 07 năm 1006 thành Nghị quyết Liên tịch "Số: 03/2006/NQLT-BTS-HNDVN" ngày 05 tháng 09 năm 2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 718/2006/QĐ-BTS

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 718/2006/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/09/2006
Ngày hiệu lực 05/09/2006
Ngày công báo 19/10/2006
Số công báo Từ số 37 đến số 38
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 718/2006/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 718/2006/QĐ-BTS hủy Nghị quyết Liên tịch 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 718/2006/QĐ-BTS hủy Nghị quyết Liên tịch 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 718/2006/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành Bộ Thuỷ sản
Người ký Lương Lê Phương
Ngày ban hành 05/09/2006
Ngày hiệu lực 05/09/2006
Ngày công báo 19/10/2006
Số công báo Từ số 37 đến số 38
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 718/2006/QĐ-BTS hủy Nghị quyết Liên tịch 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN

Lịch sử hiệu lực Quyết định 718/2006/QĐ-BTS hủy Nghị quyết Liên tịch 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN

 • 05/09/2006

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/10/2006

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/09/2006

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực