Quyết định 72/2005/QĐ-BTC

Quyết định 72/2005/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán kèm theo Quyết định 60/2004/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 72/2005/QĐ-BTC Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán sửa đổi Quyết định 60/2004/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Quyết định 94/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 13/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2005/QĐ-BTC Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán sửa đổi Quyết định 60/2004/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2004/QĐ-BTC NGÀY 15/7/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

“Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tiếp nhận hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán từ các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và tổ chức thực hiện theo quy định tại Quy chế này.”

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 37 như sau:

“b) Mức đóng góp hàng năm bằng 0,008% doanh số giao dịch môi giới của thành viên lưu ký là công ty chứng khoán hoặc theo giá trị giao dịch mà thành viên lưu ký là ngân hàng thực hiện thanh toán của năm liền trước.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các thành viên lưu ký và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm
 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2005
Ngày hiệu lực15/11/2005
Ngày công báo31/10/2005
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 72/2005/QĐ-BTC Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán sửa đổi Quyết định 60/2004/QĐ-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/2005/QĐ-BTC Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán sửa đổi Quyết định 60/2004/QĐ-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/2005/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýLê Thị Băng Tâm
       Ngày ban hành21/10/2005
       Ngày hiệu lực15/11/2005
       Ngày công báo31/10/2005
       Số công báoSố 42
       Lĩnh vựcChứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2009
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 72/2005/QĐ-BTC Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán sửa đổi Quyết định 60/2004/QĐ-BTC

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2005/QĐ-BTC Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán sửa đổi Quyết định 60/2004/QĐ-BTC