Quyết định 72/2009/QĐ-TTg

Quyết định 72/2009/QĐ-TTg sửa đổi quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2009/QĐ-TTg sửa đổi quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La hướng dẫn 02/2007/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 72/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/QH10 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sơn La và Nghị quyết số 13/2002/QH11 của Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 về Phương án xây dựng công trình thủy điện Sơn La;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 25 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“2. Hỗ trợ y tế: hộ tái định cư được hỗ trợ về y tế để phòng, chống dịch bệnh tại nơi ở mới. Mức hỗ trợ là 150.000 đồng/hộ (cấp một lần)”.

“4. Hỗ trợ tiền sử dụng điện thắp sáng: hộ tái định cư được hỗ trợ tiền sử dụng điện hoặc dầu thắp sáng (với nơi chưa có điện) trong 01 năm đầu, kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới. Mức hỗ trợ bằng tiền tương đương 02 lít dầu hỏa/người/tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dầu hỏa tại thời điểm hỗ trợ”.

“5. Hỗ trợ chất đốt: đối với khu tái định cư có khó khăn về chất đốt, được hỗ trợ về chất đốt trong 01 năm đầu. Mức hỗ trợ bằng tiền tương đương 04 lít dầu hỏa/người/tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá đầu hỏa tại thời điểm hỗ trợ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2009.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo,
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực25/06/2009
Ngày công báo16/05/2009
Số công báoTừ số 255 đến số 256
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 72/2009/QĐ-TTg sửa đổi quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La hướng dẫn 02/2007/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/2009/QĐ-TTg sửa đổi quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La hướng dẫn 02/2007/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/2009/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành04/05/2009
       Ngày hiệu lực25/06/2009
       Ngày công báo16/05/2009
       Số công báoTừ số 255 đến số 256
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 72/2009/QĐ-TTg sửa đổi quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La hướng dẫn 02/2007/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2009/QĐ-TTg sửa đổi quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La hướng dẫn 02/2007/QĐ-TTg

           • 04/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực