Quyết định 72/2017/QĐ-UBND

Quyết định 72/2017/QĐ-UBND về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng được cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2017/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quvền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2G16/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 331/TTr-SVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng được thành lập tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố (gọi chung là Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện) khi tham gia tập luyện và biểu diễn lưu động hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tuyên truyền viên trong và ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động;

b) Thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng

1. Định mức hoạt động

STT

Nôi dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 100 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tchức liên hoan, hội thi, hội din tuyên truyền lưu động

Từ 01 đến 02 cuộc

01 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyn, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 07 đến 11 tài liệu

Từ 07 đến 11 tài liệu

4

Mở lớp bi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở

Từ 01 đến 02 lớp

Từ 01 đến 02 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Từ 04 đến 06 chương trình

Từ 03 đến 05 chương trình

2. Nội dung và mức chi

a) Đối với tuyên truyền viên trong biên chế các Đội Tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn như sau:

STT

Nội dung

Đon vi tính

Mức chi cụ thể

1

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi)

đồng/người/ buổi/4 giờ

50.000

2

Bồi dưỡng trong chương trình biu diễn lưu động đối với vai chính (tối đa 4 người/chương trình);

Bồi dưỡng trong chương trình nghệ thuật quần chúng đối với số diễn viên chính do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện quy đnh.

đồng/người/buổi

100.000

3

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động, chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng đối với các vai diễn khác

đồng/người/buổi

80.000

b) Đối với Tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định này.

c) Đối với các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì áp dụng mức chi tại quy định này để chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn và căn cứ theo từng nội dung, tính chất chương trình để quy định thời gian tập luyện cụ thể.

d) Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động:

- Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thưc hiên

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm và nội dung chương trình tuyên truyền của Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh theo quy định tại Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hàng năm và nội dung tuyên truyền của Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu72/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù Đội Tuyên truyền lưu động Bến Tre

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực