Quyết định 720/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 720/QĐ-LĐTBXH năm 2005 về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 720/QĐ-LĐTBXH 2005 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 720/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

V/V BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn c Nghị định số 29/2003/NĐ-CP, ngày 31 tháng 3 năm 2003, quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn c Luật Thi đua, Khen thưng được Quc hội nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp th 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưng của B, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ T chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hi” để tặng thưởng cho cán bộ, công nhân, viên chức công tác trong Ngành Lao đng - Thương binh và Xã hội, người ngoài Ngành đã có nhiu thành tích trong công tác Lao động, Thương binh, Xã hội.

Điều 2. Việc tặng Kniệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” phi theo đúng Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Quyết định số 878/LĐTBXH - QĐ, ngày 28 tháng 6 năm 1995 và Quyết định số 707/QĐ-LĐTBXH, ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Các đng chí: Thường trực Hội đng Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban TĐKT TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VP, P.TTTĐ

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG
- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hằng

 

QUY CHẾ

V/V XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI”
(Ban hành kèm theo quyết định số: 720/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2005)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” chỉ có một hạng, là hình thức khen thưởng của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để tặng thưởng cho những cá nhân có công lao xứng đáng và có thành tích xuất sắc về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” tặng thưởng nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27 tháng 7) và ngày truyền thống của Ngành (28 tháng 8) hàng năm và chỉ tặng một lần.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điu 3. Kỷ nim chương “Vì sự nghip Lao động - Thương binh và Xã hội” tặng thưng cho:

- Cán bộ công nhân viên chc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ xã, phường trở lên.

- Người ngoài Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài)

Điều 4. Tiêu chuẩn khen thưởng đối với cán bộ, công nhân, viên chức Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

a. Những người được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” phi có thời gian công tác liên tục trong Ngành từ 15 năm trở n, có thành tích xuất sc trong công tác, phẩm chất tốt, được quần chúng tín nhiệm.

b. Những cán bộ, công nhân, viên chức đã có thời gian phục vụ tại các trạm, trại điều dưỡng thương binh, bệnh binh, các cơ sở xã hội, các trường và trung tâm dạy nghề do các ngành khác quản lý nhưng sau đó chuyển sang Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đều được cộng thời gian trước đó để tính thời gian công tác liên tục trong Ngành.

c. Những cán bộ chủ chốt của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được điều động sang công tác ngành khác, hoặc nghỉ hưu đã có thời gian công tác liên tục trong Ngành từ 5 năm trở lên và có thành tích xuất sắc.

d. Những người đang bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên tại thời điểm xét khen thưởng, thì chưa xét tặng Kỷ niệm chương. Việc xét tặng Kỷ niệm chương sau khi được xóa kỷ luật, thì thời gian kỷ luật không được tính vào thời gian công tác liên tục.

e. Thời gian công tác liên tục trong Ngành được tính đến ngày 28 tháng 8 của năm công bố khen thưởng: Không tính thời gian quy đổi.

Điu 5. Tu chuẩn khen thưởng đối với người ngoài Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội:

Người ngoài Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có thành tích xuất sắc trong công tác liên quan đến nhiệm vụ của Ngành như: giải quyết việc làm, tiền lương, chăm sóc người có công, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, phòng chống tệ nạn xã hội…

Các thành tích đó có thể là thường xuyên hợp tác, tham gia, hướng dẫn, chỉ đạo góp phần tích cực thúc đẩy các lĩnh vực của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, hợp lý hóa về tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo cán bộ, tuyên truyền, đóng góp về mặt tài chính … được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận.

Chương III

HỒ SƠ THỦ TỤC TRÌNH KHEN

Điều 6.

a. Thtrưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách đnghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” của đơn vị mình v Văn phòng Bộ trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.

Hồ sơ gồm:

- Tờ trình vviệc đề nghị khen thưng (có ký tên đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị).

- Danh sách trích ngang người được đ nghkhen thưởng.

- Tóm tt nhận xét thành tích của từng cá nhân có xác nhận của người phụ trách trực tiếp, (Đối với cán bộ Xã phường phải được Ủy ban nhân dân huyện xác nhận đề nghị).

b. Đối với người ngoài Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội có quan hệ trực tiếp với địa phương, việc đnghị xét tặng Kỷ nim chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hộido Giám đốc Sở Lao đng - Thương binh và hội chịu trách nhiệm trình, nhưng phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ở Trung ương: việc đề nghị tặng Kỷ nim chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cho người ngoài Ngành, do Vụ trưởng, Viện trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trình.

- Khen thưởng cho người nước ngoài do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm trình.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng như quy định tại điểm a, Điều 6.

Chương IV

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 7. Người được tặng Kỷ nim chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” được cấp Kỷ niệm chương, Bng chng nhn và tiền thưởng kèm theo.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điu 8. Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dn chi tiết để địa phương, đơn vị thực hin theo quy chế này.

Điều 9. Thường trực Hội đng Thi đua - Khen thưởng của Bộ căn cứ vào tình hình thực hiện hàng năm, trình Bộ trưởng quyết định sửa đổi hoặc bổ sung những điều khoản trong bản Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 720/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu720/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2005
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2008
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 720/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 720/QĐ-LĐTBXH 2005 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 720/QĐ-LĐTBXH 2005 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu720/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành07/04/2005
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2008
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 720/QĐ-LĐTBXH 2005 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 720/QĐ-LĐTBXH 2005 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội

            • 07/04/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực